GiS stoma gr 5 Flashcards Preview

GiS stoma gr 5 > GiS stoma gr 5 > Flashcards

Flashcards in GiS stoma gr 5 Deck (473)
Loading flashcards...
1

Oddaje a. intercostalis

A. Truncus thyreocervicalis

B. Truncus costeocervicalis

C. Oba

D. Żaden

B. Truncus costeocervicalis

 

2

211. W czasie meczu koszykówki zawodnik został uderzony w głowę. Stwierdzono uszkodzenie kanału nerwu wzrokowego. Który z wymienionych poniżej struktur zostały uszkodzone?

a) Nervus opticus et vena ophthalmica

b) Nervus ophthalmicus et arteria supraorbitalis

c) Nervus opticus et arteria ophthalmica

d) Nervus opticus et nervus ophthalmicus

e) Arteria ophthalmica et vena ophthalmica

c) Nervus opticus et arteria ophthalmica (atlas)

 

3

155. Struktury oddzielone przez cienkie blaszki kostne od dołu środkowego czaszki to:

a) Trąbka słuchowa i oczodół

b) Zatoka czołowa i esowata

c) Jama bębenkowa i zatoka klinowa

d) Zatoka klinowa i zatoka sitowa

e) Zatoka szczękowa i jama bębenkowa

 

c) Jama bębenkowa i zatoka klinowa

 

4

122. Przy operacji gruczołu przyusznego uszkodzono nerw twarzowy (VII). Co nie będzie uszkodzone?

a) m. okrężny ust

b) Zanik odruchu rogówkowego

c) m. szeroki szyi

d) Obszar unerwiony przez n. uszny tylny

e) Przednie włókna smakowe języka

e) Przednie włókna smakowe języka

5

26. Który z wymienionych mięśni nie jest unerwiony przez n. podjęzykowy?

a) m. styloglossus

b) m. genioglossus

c) m. palatoglossus

d) m. hyoglossus

e) m. transversus linguae

c) m. palatoglossus

 

(Woźniak 203, Gray 65)

6

Rogówkowy odruch mrugania

A. Nerw czaszkowy V1

B. Nerw czaszkowy V2

C. Nerw czaszkowy V3

D. Nerw czaszkowy IX

E. Nerw czaszkowy X

A. Nerw czaszkowy V1

 

7

Kończy się na poziomie chrząstki tarczowej 

A. Pharynx

B. Larynx

C. Obydwa narządy

D. Żaden z nich

 

 

D. Żaden z nich

8

s) Przechodzi żyła odbierająca krew z oka 

 

 

s) Przechodzi żyła odbierająca krew z oka 3

 

9

212. Gardło przechodzi w przełyk na poziomie:

a) Wcięcia szyjnego

b) Górnego brzegu chrząstki pierścieniowatej

c) Górnego brzegu chrząstki tarczowatej

d) C4

 

b) Górnego brzegu chrząstki pierścieniowatej

Gray str 187

 

10

66. Guz złośliwy ślinianki przyusznej, uciskając na pień n. twarzowego może wywołać porażenie mięśnia:

a) Żwacza

b) Rylcowo-gardłowego

c) Brzuśca przedniego m. dwubrzuścowego

d) Policzkowego

e) Napinacza błony bębenkowej

d) Policzkowego

(tylko on jest unerwiony przez n. twarzowy Woźniak tabela str.131)

11

Łączy się z oczodołem

A. Fossa pterygopalatina

B. Fossa infratemporalis

C. Oba

D. Żaden

 

 

C. Oba

12

120. Które zestawienie nerwów jest prawidłowe:

a) n. trigeminus – n. stapedius

b) n. facialis - n. tensor velipalatini

c) n. vagus – n. auricularis posterior

d) n. mandibularis – n. buccalis

e) n. maxillaris- n. supraorbitalis

d) n. mandibularis – n. buccalis

 

(Woźniak 242, Nerw czaszkowy - nerw żuchwowy)

13

180. Błędne zestawienie kości i jej części:

a) Os frontale - spina nasalis

b) Vomer - ala vomeris

c) Os temporale - proc. styloideus

d) Os ethmoidale - concha nasalis suprema

e) Os sphenoidale - proc. pterygoideus

d) Os ethmoidale-concha nasalis suprema

 

a) Os frontale - spina nasalis (Woźniak 103)
b) Vomer - ala vomeris (Woźniak 106)
c) Os temporale - proc. styloideus (Woźniak 104)
d) Os ethmoidale - concha nasalis suprema Woźniak 106)
e) Os sphenoidale - proc. pterygoideus (Woźniak 103)

14

i) Kanał podjęzykowy 

 

i) Kanał podjęzykowy 11

 

15

Jego włókna ruchowe rozpoczynają się w rdzeniu przedłużony 

A. Nervus trigeminus

B. Nervus facialis

C. Obydwa

D. Żaden

D. Żaden

16

Jego włókna prowadzi nerw policzkowy

A. Ganglion cilliare

B. Ganglion oticum

C. Ganglion pterygopalatinum

D. Ganglion submandibulare

 

B. Ganglion oticum

 

17

201. Gałka oczna:

a) Leży w przedniej części oczodołu

b) Biegun tylny dochodzi do kanału wzrokowego

c) Mięśnie przyczepiają się do przedniej części

a) Leży w przedniej części oczodołu

 

18

Os hyoideum

Os hyoideum C

 

19

102. M. pterygoideus lateralis (zaznacz twierdzenie nieprawdziwe):
a) Rozpoczyna się od wyrostka skrzydłowatego
b) Kończy się w torebce stawu skroniowo-żuchwowego
c) Obraca żuchwę w swoją stronę
d) Unaczynia go tętnica szczękowa
e) Zaburzenie jego czynności jest często powodem dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego

 

e) Zaburzenie jego czynności jest często powodem dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego

 

20

24. Które twierdzenie błędnie opisuje oko?

a) Cornea unerwiona jest przez gałęzie nerwu trójdzielnego

b) Pars ceca retinae wyściela od wewnątrz naczyniówkę

c) M. rectus lateralis unerwiony jest przez nerw VI

d) Nervi cilliares breves zwężają źrenicę

e) Glandula lacrimalis posiada włókna przywspółczulne ze zwoju podniebiennego

 

b) Pars ceca retinae wyściela od wewnątrz naczyniówkę

 

 

21

Przebiega w pęczku naczyniowo-nerwowym szyi 

A. IX

B. X

C. XII

D. Wszystkie

E. Żaden

B. X

22

119. Które zdanie dotyczące nerwu językowo-gardłowego jest prawdziwe?
a) Włókna ruchowe zaczynają się w nucleus dorsalis
b) Przebiega przez ścianę zatoki jamistej
c) Jest nerwem trzeciego łuku gardłowego 
d) Przebiega na m. rylcowo-językowym
e) Dostarcza włókna smakowe do kubków smakowych nagłośni

c) Jest nerwem trzeciego łuku gardłowego 

 

23

Odchodzi od t. podobojczykowej

A. Truncus thyreocervicalis

B. Truncus costeocervicalis

C. Oba

D. Żaden

 

C. Oba

 

24

1. Mięśniem rozwierającym szparę głośni jest:

a) M. cricothyroideus

b) M. cricoarytenoideus lateralis

c) M. cricoarytenoideus posterior

d) M. vocalis

e) M aryepiglotticus

 

c) M. cricoarytenoideus posterior

 

25

t) Tętnica unaczyniająca większą część opony mózgowia 

 

t) Tętnica unaczyniająca większą część opony mózgowia 6

 

26

41. Guz znajdujący się w dole podskroniowym może wywołać poniższe objawy z wyjątkiem:

a) Upośledzenie wydzielania gruczołu łzowego

b) Zaburzenia smaku w przedniej części języka

c) Przesunięcie żuchwy w stronę chorą

d) Upośledzenie wydzielania ślinianki podżuchwowej

e) Porażenie mięśnia żuchwowo-gnykowego

 

a) Upośledzenie wydzielania gruczołu łzowego

 

27

199. Uszkodzenie włókien czuciowych nerwu VII po stronie powoduje:

a) Syndrom Bella - samoistne poraż. nerwu twarzowego

b) Problemy ze słuchem

c) Porażenie mięśni wyrazowych twarzy poniżej kąta oka po stronie przeciwnej

d) Wysychanie rogówki

e) Utrata smaku w 2/3 przednich języka

a) Syndrom Bella - samoistne poraż. nerwu twarzowego  wg medstudentów

 

e) Utrata smaku w 2/3 przednich języka   wg Lewusa

28

f) Przewód słuchowy wewnętrzny

 

f) Przewód słuchowy wewnętrzny 9

 

29

Włókna przedzwojowe przebiegają w nerwie skalistym większym

A. Ganglion cilliare

B. Ganglion oticum

C. Ganglion pterygopalatinum

D. Ganglion submandibulare

 

C. Ganglion pterygopalatinum

 

30

113. Co jest unerwione przez pętlę szyjną:

a) m. mylohyoideus

b) m. geniohyoideus

c) m. sternohyoideus

d) m. cricoarytenoideusposterior

e) m. cricothyroideus

 

c) m. sternohyoideus

 

(mostkowo-gnykowy) (Woźniak 137, Powięzie głowy - tabela nr 7; i 142 Splot szyjny)