Glosor Flashcards Preview

Juridik > Glosor > Flashcards

Flashcards in Glosor Deck (17)
Loading flashcards...
1

e centrario

motsatsningsvis

2

obsolet

som kommit ut ur bruk

3

expropriation

ett rättsligt förfarande där ägaren tvingas överlåta äganderätten

4

Pacta sunt servanda

avtal ska hållas

5

gäld

penningskuld

6

Sedvanerätt (Lex non Seripta)

oskriven rätt som uppstår genom sedvänja och praxis hos domstolar och myndigheter

7

pactum

avtal

8

casus

olyckshändelse

9

dispositiv

en rättsregel som parter kan frångå genom avtal

10

preklusion

upphörande av en rättighet

11

tvingande lag

kan inte avtalas bort

12

adekvat kasulitet

orsakssammanhang som är av rättslig betydelse i skadeståndsrätten

13

denuntiation

underrättelse ex om överlåtelse av fodran

14

kutym

sedvänja

15

culpa in contrahendo

oacceptabelt beteende i samband med avtalsförhandlingar

16

lex imperfecta

en lagregel som saknar sanktion (en lag som det inte händer något om du bryter mot den)

17

dolus

avsikt