Greek NT rare (appears 5-9 times) Flashcards Preview

Greek > Greek NT rare (appears 5-9 times) > Flashcards

Flashcards in Greek NT rare (appears 5-9 times) Deck (500):
1

εἰκῇ

in vain, randomly

2

θνητός

mortal

3

θαυμαστός

marvelous, wonderful

4

ἀνυπόκριτος

sincere, irrevocable

5

κόκκινος

scarlet

6

βαρύς

heavy, hard

7

βάρβαρος

foreign, foreigner, barbarian

8

ἀνόητος

foolish

9

ψυχικός

natural, unspiritual

10

ἕνδεκα

eleven

11

μέτοχος

partaker

12

μάταιος

empty, vain

13

μέλας

black

14

ἀπειθής

disobedient

15

πεντακισχίλιοι

five thousand, 5000

16

χειροποίητος

made with hands

17

Ναζαρηνός

Nazarene

18

φθαρτός

perishable, corruptible

19

φαῦλος

evil

20

ἐξαυτῆς

immediately

21

δίς

twice

22

πώποτε

ever, at any time

23

ἀξίως

in a worthy manner

24

μόλις

scarcely, hardly

25

ἱνατί

why?

26

καθότι

because, for, as

27

εἴπερ

since, if it is true that

28

κραυγή

shout, outcry

29

Κόρινθος

Corinth, Corinthos

30

παιδεία

instruction, discipline

31

κατάρα

curse, cursing

32

ἐπιφάνεια

appearing

33

ἐργασία

work, gain, profit

34

κιβωτός

box, chest, ark

35

πενθερά

mother-in-law

36

πρόφασις

false motive

37

μάστιξ

whip

38

ὁμολογία

confession, vow

39

Ἡρῳδιάς

Herodias

40

μέριμνα

care, anxiety

41

ἔχθρα

enmity, hatred

42

πεποίθησις

confidence

43

ὀσμή

smell, stench

44

λειτουργία

service, ministry, worship

45

Λύστρα

Lystra

46

παρασκευή

preparation, day of preparation

47

κλείς

key

48

ἀσέβεια

ungodliness

49

σινδών

linen cloth, garment

50

ὑπόκρισις

hypocrisy

51

συντέλεια

consummation, completion, perfection, end

52

Λαοδίκεια

Laodicea

53

δοκός

log, beam

54

ἀποθήκη

barn, storehouse

55

πρᾶξις

deed, action

56

αἰσχύνη

shame

57

Τρῳάς

Troas

58

φιλαδελφία

brotherly love

59

πήρα

bag

60

διαφθορά

decay, rot

61

βασανισμός

torment, torture

62

κόφινος

basket

63

πηλός

mud, clay

64

χειμών

winter, bad weather

65

μεσίτης

mediator

66

μάγος

wise man, magician

67

λύκος

wolf

68

Ναθαναήλ

Nethanel, Nathanael

69

μόσχος

calf

70

μιμητής

imitator

71

αἰγιαλός

shore

72

ζυγός

yoke, balance scales

73

Κυρηναῖος

Cyrenian

74

Ἀκύλας

Aquila

75

ὕπνος

sleep

76

πυρετός

fever

77

ποιητής

maker, creator, poet

78

σπόρος

seed, seed-time

79

ἀγών

contest

80

κόλπος

bosom, chest

81

Ἀλέξανδρος

Alexander

82

βάτος

bush, measure

83

κάμηλος

camel

84

ὁμοίωμα

likeness

85

στάδιον

a stade (length), stadium

86

σπήλαιον

cave

87

φορτίον

burden

88

ὅπλον

weapon, armor

89

ὄξος

sour wine, vinegar

90

νόημα

mind, thought

91

βδέλυγμα

something detestable, abomination

92

ὕψος

height

93

ὑπόδειγμα

example, pattern

94

θυμίαμα

incense

95

βάρος

burden, load, weight

96

ὡσαννά

hosanna (Aram. save, I pray)

97

κάρφος

twig, speck, splinter

98

ἄκρον

top, end, height, extremity, thumb

99

πρόσκομμα

stumbling stone

100

ἀνάθεμα

accursed

101

χρῆμα

possessions, wealth

102

καταπέτασμα

veil, curtain

103

ὄναρ

dream

104

φύλλον

leaf

105

Ἰκόνιον

Iconium

106

πληροφορέω

to be set on, to assure fully

107

σκοπέω

to pay attention to, watch closely

108

ζημιόω

to punish, to lose

109

βαρέω

to be heavy, to weigh down

110

σβέννυμι

to extinguish, quench

111

συμφωνέω

to agree with

112

συμβάλλω

to meet, consider, compare

113

στενάζω

to groan, mourn

114

πυρόω

to burn

115

κακόω

to do evil, harm

116

διαφθείρω

to destroy

117

στρωννύω

to spread, furnish

118

βουλεύω

to take counsel, to plan, to devise

119

καταλλάσσω

to reconcile

120

φορέω

to wear, to bear

121

ἀναμιμνῄσκω

to remind, remember

122

ἀνακλίνω

to sit down, recline

123

καταφιλέω

to kiss

124

ἀναπληρόω

to fill up, supply, fulfill

125

ὑποδείκνυμι

to show, inform

126

ἀλλάσσω

to change, exchange, follow in order

127

σωφρονέω

to be in a right mind

128

ἀπωθέω

to push back, drive off, cast away, reject

129

θαρρέω

to be courageous, brave

130

ἀποστερέω

to defraud

131

σπεύδω

to hasten

132

ἀποτάσσω

to say good-bye

133

συνευδοκέω

to approve of, to agree to

134

συντελέω

to finish, to end

135

πλέω

to sail

136

ἐπιβαίνω

to sit

137

ἀποκόπτω

to cut off

138

ἀπορέω

to be at a loss

139

ἐξηγέομαι

to explain, order

140

ἐκδύω

to strip, take off

141

παρατηρέω

to watch

142

νήφω

to be sober, self-controlled

143

μεταμέλομαι

to regret, repent

144

μετατίθημι

to remove, change

145

προκόπτω

to advance, grow, cut beforehand

146

λανθάνω

to forget, to hide

147

ἐμπτύω

to spit upon

148

ἐραυνάω

to search, examine

149

λείπω

to leave, lack, forsake

150

ἐγκακέω

to become discouraged

151

ἐγκεντρίζω

to spur on, to graft

152

συλλαλέω

to speak with

153

συναντάω

to meet, come upon

154

σκληρύνω

to make hard, to make stubborn

155

ἀποδημέω

to take a journey

156

διεγείρω

to raise up, to awaken

157

διερμηνεύω

to explain, interpret

158

διαπεράω

to go over, pass through

159

σημαίνω

to indicate, signify

160

ῥήσσω

to break, tear, attack, burst out

161

προορίζω

to decide beforehand

162

ἀποφέρω

to obtain, win back

163

περιάγω

to go around, about

164

περιζώννυμι

to wrap around, make oneself ready

165

παραδέχομαι

to receive

166

θερμαίνω

to warm, warm oneself

167

ἐξαπατάω

to deceive

168

ἐκδέχομαι

to receive, wait for

169

ἐκδικέω

to avenge

170

τρώγω

to eat

171

δῶμα

roof, housetop

172

ἀπείθεια

unbelief, disobedience

173

ᾠδή

song

174

σπεῖρα

military unit, cohort

175

ἔκστασις

trance, vision

176

σκιά

shadow

177

ἐκλογή

election, choice

178

ῥομφαία

sword

179

ταπεινοφροσύνη

humility

180

μνεία

remembrance, mention

181

ἐπιταγή

commandment, authority

182

κόκκος

grain, seed, scarlet

183

Συμεών

Simeon

184

Ἰεριχώ

Jericho

185

τάφος

grave

186

ἐπιστάτης

chief, commander, Master

187

φονεύς

murderer

188

Σιών

Zion

189

ζήτησις

search, debate

190

ὀφειλέτης

debtor

191

θόρυβος

confusion, noise, tumult

192

τράχηλος

neck

193

Στέφανος

Stephen

194

εἰδωλολάτρης

idolater

195

νότος

south, south wind

196

ἐριθεία

strife

197

ἀγέλη

herd

198

δοκιμή

character, proof

199

φλόξ

flame

200

ἀφορμή

occasion

201

ἀήρ

air

202

ψαλμός

psalm

203

παράβασις

disobedience

204

Βεελζεβούλ

Beelzebub

205

βρυγμός

grinding, gnashing

206

καθαρισμός

cleansing, purification

207

ἰατρός

physician, doctor, healer

208

ὑποπόδιον

footstool

209

πτῶμα

corpse

210

χεῖλος

lip, shore

211

φίλημα

kiss

212

στοιχεῖον

element, letter (of alphabet)

213

φρέαρ

well, pit

214

θεῖον

sulphur

215

ποταπός

what sort of, what kind of

216

ἀτιμάζω

to dishonor

217

ἐκζητέω

to search earnestly

218

ὄπισθεν

(+gen) behind (prep.), from behind (adv.)

219

συντρίβω

to crush, to break

220

ῥίπτω

to throw, cast down

221

ἀεί

always

222

ἀνταποδίδωμι

to give back, pay back, recompense

223

γαμίζω

to give in marriage

224

δηλόω

to make clear, declare

225

συγχαίρω

to rejoice with

226

στρατεύω

to serve as a soldier, to wage war

227

περισσότερος

more

228

Ἑβραϊστί

in the Hebrew/Aramaic language

229

μοιχαλίς

adulteress

230

πανταχοῦ

everywhere

231

φθάνω

to come before, to overtake, to reach

232

πάλαι

long ago

233

φιμόω

to put to silence

234

ὑπομιμνῄσκω

to remind

235

ἀποδέχομαι

to receive

236

ἀγανακτέω

to be indignant

237

περιβλέπω

to look around

238

κρεμάννυμι

to hang, hang on, hang up

239

εὔκοπος

easy

240

βραχύς

short, small, little

241

χαλάω

to let down, to loosen

242

δόκιμος

approved

243

προστάσσω

to command

244

ἐπίγειος

earthly, terrestrial

245

συνανάκειμαι

to recline together, to eat with

246

ἀπολείπω

to leave

247

ἀξιόω

to count worthy

248

ἄκαρπος

unfruitful

249

μαστιγόω

to whip, beat with a whip

250

χρηστός

kind

251

πεντήκοντα

fifty, 50

252

συμβιβάζω

to advise, to bring together, unite

253

ἐνίστημι

to begin, be, be upon, be present

254

ἐπιδείκνυμι

to show

255

ἐπίκειμαι

to lie on, crowd, insist, attack

256

ἐμπίπτω

to fall in, fall upon, attack

257

κτάομαι

to obtain, acquire

258

ἔνειμι

to be in, be there (sum)

259

ἐνδυναμόω

to be strong

260

ἐλευθερόω

to free, set free, release

261

εὐθύς

straight, proper

262

εὔχομαι

to wish, pray, long for, to vow

263

λάμπω

to shine

264

ἁγνίζω

to purify

265

λιθοβολέω

to stone

266

σαρκικός

material, worldly

267

θαρσέω

to be courageous, brave

268

μεταλαμβάνω

to share in, receive

269

βρέχω

to rain, drench

270

κυριεύω

to rule over, dominate

271

ἐποικοδομέω

to build up

272

ἡμέτερος

our

273

καθέζομαι

to sit

274

πρέπω

to be fitting

275

διαστρέφω

to turn, to pervert

276

οὐθείς

nobody, no one

277

καταπίνω

to swallow, swallow up, drown

278

διατίθημι

to make (a covenant)

279

φυσιόω

to cause conceit

280

πολεμέω

to wage war

281

προσφωνέω

to call, speak

282

ἀνθρώπινος

human

283

προσμένω

to wait, to remain with

284

ἐγκαλέω

to call in, accuse

285

δέκατος

tenth, tithe

286

πνέω

to blow

287

κλίνω

to lay, tip over

288

ἀφθαρσία

imperishability, incorruptibility

289

ἀτιμία

dishonor

290

σύνεσις

understanding, intelligence

291

ἀπάτη

deceit, deceitfulness

292

πονηρία

wickedness

293

διηγέομαι

to tell, explain

294

βάθος

depth

295

βοῦς

ox, cow

296

πραιτώριον

praetorium, army headquarters

297

ζηλωτής

zealot, jealous

298

εὐνοῦχος

eunuch

299

συμβούλιον

plan, council

300

ἔνδυμα

clothing

301

δρέπανον

sickle

302

τεκνίον

little child

303

μέτωπον

forehead

304

Μᾶρκος

Mark, Marcus

305

ἅλας

salt

306

στράτευμα

miltary campaign, army

307

χάραγμα

mark, stamp

308

βρέφος

infant

309

ζιζάνιον

weed

310

τάχος

quickness

311

κοράσιον

girl

312

σχίσμα

division

313

μνῆμα

tomb

314

Νῶε

Noah

315

Μελχισέδεκ

Melchizedek

316

Λευί

Levi

317

δάκτυλος

finger

318

Κορνήλιος

Cornelius

319

γογγύζω

to grumble

320

εἰσφέρω

to bring in

321

πατρίς

homeland

322

συλλέγω

to gather, collect, glean

323

βεβαιόω

to confirm

324

Ῥώμη

Rome

325

γεμίζω

to fill

326

προσπίπτω

to fall upon, to fall down before

327

καρποφορέω

to bring forth fruit

328

κοινωνέω

to share, take part

329

συγκαλέω

to call together

330

Συρία

Syria, Aram

331

ὑπερβολή

exceeding quality, excess

332

ἀπολογία

defense

333

ἐνέργεια

working

334

κατηχέω

to instruct

335

συμβαίνω

to happen

336

Κιλικία

Cilicia

337

ἁπλότης

generosity, sincerity

338

αἰνέω

to praise

339

ὀσφῦς

waist

340

νύμφη

bride

341

ζώνη

belt, waistband

342

Βηθλέεμ

Bethlehem

343

ἡλικία

time of life, life span, height

344

ἕλκω

to attract, drag

345

ἀρκέω

to be content, be enough

346

μεγαλύνω

to enlarge, magnify, boast, grow

347

ἐσθής

clothing

348

τάσσω

to appoint, to station

349

ἀπεκδέχομαι

to await

350

κινέω

to move, disturb

351

μυριάς

myriad, ten thousand, countless thousands

352

ἀντίκειμαι

to oppose

353

μέντοι

but, nevertheless

354

ἀπιστέω

to disbelieve

355

ἐξαιρέω

to take out, remove, choose, deliver

356

νουθετέω

to warn, admonish

357

κύκλῳ

(+gen) round (prep.), in a circle (adv.)

358

ἐκφέρω

to carry out, carry away

359

κατέναντι

(+gen) opposite, before, in the presence of

360

ἐνθάδε

here, to this place

361

ἐναντίον

(+gen) before

362

ὁρίζω

to determine

363

μεθερμηνεύω

to translate, interpret

364

καλύπτω

to cover

365

ἐκτός

(+gen) out of (prep.)

366

πάντως

by all means

367

μετέχω

to partake

368

διαστέλλω

to order, command

369

θησαυρίζω

to store up treasure

370

βέβαιος

sure, firm, certain

371

πορνεύω

to commit sexual immorality

372

ἄμωμος

blameless, spotless

373

ἴσος

equal

374

διασῴζω

to escape

375

ἄπειμι

to be absent, be away (sum)

376

ἁγνός

pure

377

ἄφθαρτος

imperishable, immortal, incorruptible

378

ξηρός

dry, withered

379

ἀγωνίζομαι

strive

380

ἐκφεύγω

to escape

381

δουλόω

to enslave

382

ἐπιλανθάνομαι

to forget

383

ἀποκαθίστημι

to restore, return

384

ταπεινός

humble

385

εὐλογητός

blessed

386

ὀξύς

sharp, sharply

387

σαπρός

rotten

388

ἀδόκιμος

disqualified, corrupted

389

ἀργός

idle

390

ἐναντίος

against, opposed, opposite

391

διακόσιοι

two hundred

392

διανοίγω

to open up, reveal

393

προΐστημι

to manage, stand before, lead

394

προσκόπτω

to strike against, to stumble

395

κόπτω

to smite, cut down, mourn

396

περιτίθημι

to put on

397

ὀργίζω

to be angry

398

βοηθέω

to help

399

ὅσιος

holy

400

ἐπισυνάγω

to gather together, to narrow

401

πρωτότοκος

firstborn

402

ὀκτώ

eight, 8

403

ἀποτίθημι

to put off, away

404

νῆσος

island

405

γνώμη

opinion, intent

406

ἀποδοκιμάζω

to reject

407

μνᾶ

mina (coin)

408

ὀνειδίζω

to reproach

409

ἐπιδίδωμι

to give

410

ἐκδίκησις

vengeance

411

κλίνη

bed, cot, couch

412

Σιδών

Sidon

413

ἔρις

strife

414

καταφρονέω

to despise

415

λαμπάς

lamp

416

γωνία

corner, leader

417

ἐπέρχομαι

to come upon, be at hand

418

κατάπαυσις

rest, place of rest

419

εὐδοκία

good pleasure, good will, approval

420

στάσις

standing, position, argument, riot, revolt

421

Ἐλισάβετ

Elisabeth

422

ἄβυσσος

abyss

423

γαστήρ

stomach, womb

424

θνῄσκω

to die

425

σελήνη

moon

426

χάριν

(+gen) for the sake of

427

τάξις

order, band

428

κρούω

to knock

429

ἄμπελος

vine, vineyard

430

προπέμπω

to send on one’s way

431

στολή

clothing, robe

432

φθορά

corruption, decay

433

ἀστραπή

lightning

434

ἀποστρέφω

to turn away

435

ἀπαρχή

firstfruits

436

πλατεῖα

street, square

437

περίχωρος

surrounding region

438

αἵρεσις

faction

439

προσφορά

offering

440

βόσκω

to feed, graze

441

δωρεάν

freely

442

ἀκριβῶς

diligently, precisely, accurately

443

λέων

lion

444

κάτω

down, below, under

445

διατρίβω

to remain, stay

446

κατάγω

to bring down, lead down

447

μεταξύ

(+gen) between (prep.), meanwhile (adv.)

448

τρέφω

to feed

449

κλαυθμός

weeping, crying

450

διασκορπίζω

to scatter, squander

451

κίνδυνος

danger, peril

452

παρρησιάζομαι

to speak with boldness

453

δεῦρο

to here, to now, come!

454

ἄνω

above, up, upper, upward

455

ἔσω

(+gen) inside (prep.), within (adv.)

456

φθόνος

envy

457

Φῆλιξ

Felix

458

φόνος

murder, slaughter

459

Σαούλ

Shaul, Saul

460

Σαμαρίτης

Samaritan

461

φθείρω

to corrupt, destroy

462

Ἀδάμ

Adam

463

ἀναστρέφω

to live, conduct oneself, to return, overturn

464

εἰδωλόθυτος

(meat) offered to idols

465

μαργαρίτης

pearl

466

κραυγάζω

to call out, shout

467

εὐάρεστος

acceptable

468

οἰκέω

to dwell

469

μονογενής

only, unique

470

πλεονάζω

to increase

471

ἀγαθοποιέω

to do good

472

ἀρχισυνάγωγος

ruler of the synagogue

473

Κηφᾶς

Cephas (Aram. rock)

474

Ἰωνᾶς

Jonah

475

ἐπιποθέω

to greatly desire

476

Ἰσραηλίτης

Israelite

477

χρηματίζω

to deal with, to warn, direct, reveal

478

Καϊάφας

Caiaphas

479

κλάσμα

fragment

480

κήρυγμα

preaching, proclamation

481

ἐντρέπω

to make ashamed, respect

482

ἕβδομος

seventh, 7th

483

ἑξήκοντα

sixty, 60

484

ὑστέρημα

what is lacking

485

οἰκονομία

management, plan

486

Σόδομα

Sodom

487

ἀνατέλλω

to cause to rise up

488

εὐώνυμος

left

489

ἄζυμος

unleavened bread

490

ἄρσην

male, man

491

νομικός

lawyer, trained in law

492

προέρχομαι

to go before

493

μεταπέμπω

to send for

494

μεστός

full

495

ἄνομος

lawless

496

λεπρός

leper, leprous

497

ἀλείφω

to anoint

498

ἀσεβής

ungodly

499

λιθάζω

to stone

500

ἀναγκάζω

to compel, force