Greek NT very rare pt 8 (appears 1-4 times) Flashcards Preview

Greek > Greek NT very rare pt 8 (appears 1-4 times) > Flashcards

Flashcards in Greek NT very rare pt 8 (appears 1-4 times) Deck (214):
1

Ἰταλία

Italy

2

στοά

porch

3

στενοχωρία

distress

4

ἀφροσύνη

foolishness

5

ταπείνωσις

humiliation

6

Ἀθῆναι

Athens

7

εἰδωλολατρία

idolatry

8

ἀκρίς

locust

9

ὠδίν

birth-pains, pain

10

περισσεία

advantage, abundance

11

πληροφορία

full assurance

12

ἀγαθωσύνη

goodness

13

ῥύμη

street

14

ἀντιλογία

contradiction, lawsuit, controversy

15

κιθάρα

harp, lyre

16

Γόμορρα

Gomorrah

17

προσωπολημψία

favoritism

18

ὅρασις

sight, vision

19

λεγιών

legion

20

Ἑβραῖος

Hebrew, Aramaic

21

τράγος

male goat

22

κατήγορος

accuser

23

τεχνίτης

craftsman

24

Ἅβελ

Abel

25

κῆνσος

tax

26

πύργος

tower

27

Φίλιπποι

Philippi

28

φραγμός

fence, wall

29

πῆχυς

arm, cubit

30

σάκκος

sackcloth

31

Σιλουανός

Silvanus

32

μύλος

mill, millstone, molar

33

πατριάρχης

family leader, patriarch

34

οἰκέτης

slave, servant

35

προσήλυτος

resident alien, proselyte

36

πολίτης

citizen

37

γείτων

neighbor

38

ὄλεθρος

destruction

39

τετραάρχης

tetrarch

40

ταῦρος

bull

41

Λώτ

Lot

42

Βαρθολομαῖος

Bartholomew

43

σύνδεσμος

ligament, joint, bond, chain

44

συγκοινωνός

a participant

45

στῦλος

pillar

46

γογγυσμός

murmuring, grumbling

47

δῆμος

people

48

κατακλυσμός

flood, deluge

49

πόνος

labor, toil, pain

50

Θεσσαλονικεύς

Thessalonian

51

ἦχος

sound, noise, roar

52

Ἅννας

Hannas, Annas

53

ἀρχηγός

prince

54

πλεονέκτης

greedy person

55

μαμωνᾶς

money, wealth

56

ἀμνός

lamb

57

βαπτισμός

washing, baptism

58

Βενιαμίν

Benjamin

59

ἀκροατής

hearer

60

κανών

rail, post, limit, rule, principle

61

ἱμάς

thong, strap

62

θυρωρός

doorkeeper, porter

63

ἅρμα

chariot

64

ψωμίον

piece of bread

65

μέλι

honey

66

ἄρωμα

spices

67

μάννα

manna

68

λόγιον

oracle, revelation, oracular breast-piece

69

ὀψώνιον

wages

70

νῖκος

victory, victory prize

71

κλῆμα

branch

72

ἄνθος

flower

73

ἐπίβλημα

piece, house robe

74

ἑρπετόν

reptile, creeping thing

75

Θυάτειρα

Thyatira

76

κρανίον

skull

77

σωτήριον

salvation, peace-offering

78

κέντρον

sting, goad

79

κτῆμα

possession

80

πέρας

end

81

ἄστρον

star

82

στρουθίον

sparrow

83

κτίσμα

what is created, creature

84

δόμα

gift, dwelling

85

κτῆνος

animal

86

βαλλάντιον

coin bag

87

πλάτος

breadth

88

κυνάριον

dog

89

γένημα

product, harvest, offspring

90

ταμεῖον

inner room

91

γέννημα

produce, harvest, offspring

92

μεσονύκτιον

midnight

93

σῦκον

fig

94

φρόνημα

mind

95

ἁμάρτημα

sin, sin offering

96

ὑπερῷον

upstairs room

97

ὀστέον

bone

98

δεσμωτήριον

prison

99

λάχανον

vegetable

100

Σινά

Sinai

101

σουδάριον

handkerchief

102

κάλυμμα

veil, covering

103

ἁλληλουϊά

hallelujah (Heb. praise Yah[weh])

104

πού

somewhere

105

τηλικοῦτος

so great

106

βλαστάνω

to sprout

107

κολοβόω

to shorten, cut off

108

ἐμμένω

to continue

109

κακολογέω

to speak evil of, curse

110

κάμπτω

to bend

111

γυμνάζω

to exercise, harass

112

συμβουλεύω

to advise, counsel

113

ἀσφαλίζω

to make sure, to keep safe

114

παραμυθέομαι

to comfort

115

προγράφω

to write formerly

116

ἀποβαίνω

to turn, go away, depart

117

βάπτω

to dip

118

ἐπιφαίνω

to appear, shine on

119

στέγω

to cover, to endure

120

συγκλείω

to shut up, make a prisoner

121

παραζηλόω

to make jealous

122

κινδυνεύω

to be in danger

123

ἀνακύπτω

to stand up, turn upward

124

ἀνίημι

to send back, throw up, leave, lift up, forgive, relax

125

ὑποδέχομαι

to receive

126

καταπαύω

to cause to rest

127

ψηλαφάω

to touch, feel

128

κατασείω

to make a sign, give a signal

129

ἐκδίδωμι

to give up, publish, hand over, lease

130

ἀμελέω

to neglect

131

κατακαυχάομαι

to boast against

132

μάχομαι

to quarrel, fight

133

ἀποσπάω

to draw, lead away

134

κείρω

to cut, shave, shear

135

κατασκηνόω

to live, settle, nest

136

αἰχμαλωτίζω

to put into captivity

137

μωραίνω

make foolish, tasteless

138

συναρπάζω

to seize, catch up

139

κατάγνυμι

to break, shatter

140

παρασκευάζω

to prepare

141

λοιδορέω

to insult, scoff at, revile

142

ἀντλέω

to draw

143

καταφέρω

to bring down, flow down, fall

144

προσάγω

to bring to

145

ἀντέχω

to resist, withstand, seek after

146

κατακυριεύω

to have power over

147

ἀγρυπνέω

watch

148

ἀποκρύπτω

to hide

149

ἀποπλέω

to sail

150

κυκλόω

to surround, encircle

151

ἀποδεκατόω

to tithe

152

ἀποκεφαλίζω

to behead

153

ἀπόκειμαι

to store away

154

ἀπογράφω

to register, enroll

155

ἔξειμι

to go out, go away (ibo)

156

διαπορέω

to doubt

157

εὐοδόω

to prosper

158

ἀποδείκνυμι

to show, exhibit, demonstrate, commend

159

ἐξαγοράζω

to buy time, redeem

160

μαθητεύω

to make a disciple of, teach

161

ἀνακάμπτω

to return

162

σκύλλω

to trouble

163

ὑποστέλλω

to draw back

164

συμπορεύομαι

to come with, go with

165

μεταμορφόω

to change form

166

ἐκτινάσσω

to shake off

167

ἐλεάω

to be merciful, show mercy

168

ἐκπειράζω

to tempt, test

169

παραφέρω

to take away, transport

170

παραχειμάζω

to spend the winter

171

παρακολουθέω

to follow closely

172

παραμένω

to remain, continue

173

ὀρχέομαι

to dance

174

κραταιόω

to become strong, prevail

175

ἐκριζόω

to uproot

176

παλαιόω

to make or become old, wear out

177

ὁμιλέω

to associate with, to talk

178

κακοποιέω

to do evil, harm

179

μετακαλέω

to call

180

προοράω

to see ahead of time

181

διαδίδωμι

to divide, distribute

182

θορυβέω

to stir up, to trouble

183

θρηνέω

to lament, sing a dirge

184

ἐπιφωνέω

to cry, answer

185

φρουρέω

to keep, to guard, to set a garrison

186

λαγχάνω

to receive

187

ἐπιστηρίζω

to strengthen, support

188

ἐκθαμβέω

to be alarmed

189

μίγνυμι

to mix, mingle

190

μιμέομαι

to imitate

191

μοιχάω

to commit adultery

192

καθίημι

to let down, drop

193

ζυμόω

to ferment, cause to rise

194

συμπαραλαμβάνω

to take with, take along

195

ὑμνέω

to sing a hymn, praise song

196

ὀδυνάω

to cause pain

197

διορύσσω

to dig through, break through

198

ἐκτίθημι

to explain, expose, make public

199

ῥαντίζω

to sprinkle

200

δαμάζω

to tame, subdue

201

δανείζω

to lend, borrow

202

δειπνέω

to eat, dine

203

καυματίζω

to scorch

204

μηνύω

to make known

205

ἀναθεματίζω

to curse, to devote

206

εἴσειμι

to go before, come before, recognize (ibo)

207

εἰρηνεύω

to have peace

208

περιΐστημι

to put around, stand around, avoid

209

ἐκλείπω

to fail, desert

210

εἴωθα

to be accustomed, custom

211

πειθαρχέω

to obey

212

πικραίνω

to make bitter

213

γονυπετέω

to kneel

214

ὄφελον

I wish