Grundläggande Handelsrätt Flashcards Preview

Juridik för Ekonomiprogrammet > Grundläggande Handelsrätt > Flashcards

Flashcards in Grundläggande Handelsrätt Deck (96)
Loading flashcards...
1

Skuldebrev (kolla)

Skuldebrev eller revers är en skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller ett skriftligt erkännande av en penningskuld.

Enkla skuldebrevet = postväxel, adresserat till specifik person, värdet är inte frknippat med brevet.

Löpande skuldebrev = ex, krog och rock - värdet ligger i skuldebrevet, doppat i guld.

2

Överlåta

Övergång av äganderätt genom försäljning, byte eller gåva.

3

Skriftlig fullmakt(kolla)

Ex: bank fullmakt att få tillgång till någon annans konto

4

Muntlig fullmakt (kolla)

befogenenhet ges muntligt kan ex vara köp en bil för max 120k. 120k befogenhet bil = behörighet.

5

Ställningsfullmakt (kolla)

chefens förlängda arm, ex butiksbiträde har möjlighet att ge rabatt

6

Industritillbehör

Till fastighet som helt eller delvis är inrättad för industriell verksamhet hör, maskiner och annan utrustning som tillförts fastigheten för att användas i verksamheten huvudsakligen på denna. Sådan egendom hör dock inte till fastigheten, om ägaren har avgett förklaring härom och förklaringen är inskriven i fastighetsregistrets

7

Fastighetstillbehör

Som är tänkt att finnas på tomten till stadigvarande bruk

byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, på rot stående träd och andra växter, naturlig gödsel

8

Byggnadstillbehör

o bostad: badkar och annan sanitetsanläggning, spis, värmeskåp och kylskåp samt maskin för tvätt eller mangling,
o butikslokal: hylla, disk och skyltfönsteranordning,
o samlingslokal: estrad och sittplatsanordning, ekonomibyggnad till jordbruk: anordning för utfodring av djur och anläggning för maskinmjölkning,
o fabrikslokal: kylsystem och fläktmaskineri.

9

Rättsordning

Ett lands alla rättsregler, dvs lagar och andra bestämelser

10

Rättsregel

En juridiskt bindande regel som lämnar anvisning för mänskligt handlande

11

Lex imperfecta

Ofullständig lag, överträdelse ger ej sanktion

12

Rättstillämpning

Att frågan ska bestämas ur rättsliga synvinklar

13

Förordning

Juridiskt bindande bestämelse som ges ut av myndighet eller stat

14

Föreskrifter

Lagar eller andra jurdiskt bindande regler enligt regeringsformen

15

Praxis

Sedavana, hur ärenden i högre instans tidigare har dömts

16

Sedvana

Ett handlings mönster som accepteras som det normala inom en bransch

17

Civilrätt

Civilrätt rör förfhållandet mellan privatpersoner och andra så kallade privata rättssubjekt (företag osv), kallas även privaträtt

18

Offentlig rätt

Regler som styr stater och kommuners organisation och förvaltning

19

Straffrätt

Reglerar frågor om brott och straff

20

Processrätt

Rör de regler som styr rättegångar och andra processer

21

Allmäna domstolar

Civilrättsliga mål och straffrätt

Tingsrätt, Hovrätt och Högsta Domstolen

22

Förvaltningsdomstolar

Förvaltningsrättsliga mål

Förvaltningsrätten, Kamarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen

23

Specialdomstolar

Berör mål där det krävs specifik kompetens och där frekvensen av fall är hög

Arbetsdomstolen, Miljödomstolen, Migrationsdomstolen m fl

24

Juridisk person

En person som har rättskapacitet

25

Rättshandlingsförmåga

Förmåga att själv vidta olika rättshandlingar

T.ex. har man möjlighet att ingå avtal och stå till svars inför domstol

26

Omyndighet

qqq

27

Samtycke

En ansvarsfrihetsgrund, om parterna inte medför sammtycke kan det vara straffbart

28

Analogislut

Att man kommer fram till hur en oreglerad fråga ska behandlas genom att utgå från lagreglering på liknande områden

29

e contrarioslut

Motsatsvis tolkning, man kommer fram till vad som är tillåtet genom att titta på vad som inte är tillåtet

30

Doktrin

Forskning och doktorsavhandlingar om hur lagar ska tolkas

Är en lärosats som stöder ett visst praktiskt handlande