Guessing Hiragana Flashcards Preview

Japanese study > Guessing Hiragana > Flashcards

Flashcards in Guessing Hiragana Deck (19):
1

Ko

2

Ki

3

i

4

u

5

u

6

Ko

7

e

8

Ka

9

o

10

Ku

11

Ke

12

i

13

Ku

14

Ki

15

o

16

e

17

A

17

Ke

19

Ka