H4: Zichtrekening & Betalingssystemen Flashcards Preview

Bank & Verzekering: Actief > H4: Zichtrekening & Betalingssystemen > Flashcards

Flashcards in H4: Zichtrekening & Betalingssystemen Deck (73):
1

Scripturale betaalmiddelen

overschrijvingen, domiciliëringen, doorlopende opdrachten

2

Elektronische betaalmiddelen

debet-, protonkaarten, phone-, self-, PC-, internet-, Mobile banking

3

Chartaal geld

speciën: euromuntstukken en eurobiljetten

4

Cashless society

maatschappij zonder contact geld

5

Less cash society

maatschappij met minder contact geld

6

Giraal geld

het geld op zichtrekeningen

7

Quasi-geld

alle deposito's op meer dan 1 maand en de deposito's op boekjes

8

Bankcode

driecijferige, eerste code van een rekeningnummer, hangt af van bank

9

Controlegetal of check digit

laatste 2 cijfers van een rekeningnummer

10

IBAN

International Bank Account Number (Europees rekeningnummer): het huidige bankekeningnummer voorafgegaan door een landcode (vb. BE) en een controlegetal

11

Dematerialisering van het geld

evolutie van chartaal geld naar giraal geld

12

Electric money

geld dat onzichtbaar op zichtrekeningen beweegt

13

Zichtrekening

een rekening geopend op naam van een natuurlijk of rechtspersoon die kapitaal in bewaring geeft waarover hij 'op zicht' wil beschikken

14

Beleggersrekening

zichtrekening exclusief gereserveerd voor beleggingstransacties

15

Titularis

degene die de rekening opent

16

Mandataris

synoniem voor volmachtdrager

17

Renteloze drempel

er wordt pas rente verkregen van een bepaald gemiddeld maandsaldo

18

Valutadag

de datum vanaf wanneer de gestorte of afgehaalde bedragen 'renten' of 'ophouden te renten'

19

Kasfaciliteiten / Automatisch krediet

de toelating om in debet te staan op de zichtrekening in geval van loondomiciliëring tegen betaling van een debetrente (max. 1250 euro)

20

Creditsaldo / Provisie

rekeningtegoed

21

Debitering

het saldo op de zichtrekening vermindert

22

BIC / SWIFT-adres

Bank Identifier Code: 8/11 tekens - bankcode (4) - landcode (2) - plaatscode (2)

23

PSD

Payment Services Directive: bekomen van een geharmoniseerde regelgeving die nodig is voor de totstandkoming van een gemeenschappelijk eurobetalingsgebied (juridische basis van SEPA)

24

SEPA

Single Euro Payments Area: eengemaakte Europese betaalruimte (debet- & kredietkaarten, overschrijvingen en domiciliëringen)

25

Overschrijving

de rekening houder geeft de opdracht een bepaald bedrag over te schrijven naar een derde bij dezelfde of een andere kredietinstelling

26

OGM

Overschrijving met Gestructureerde Mededeling: ***123/1234/12345***

27

Doorlopende opdracht/Bestendige opdracht

order die de cliënt geeft om voor zijn rekening regelmatig betalingen, voor een bepaald bedrag en naar dezelfde begunstigde, uit te voeren

28

Domiciliëring

de rekeninghouder geeft aan zijn schuldeiser de opdracht om de factuur rechtstreeks naar de bank te sturen, die op haar beurt mag debiteren

29

Cheque

document waarmee de houder van een zichtrekening de opdracht geeft zijn rekening te debiteren een een bepaalde som uit te betalen

30

Trekker

persoon die de cheque uitschrijft

31

Begunstigde

persoon die de cheque ter betaling ontvangt

32

Bankcheque

een cheque waarbij de KI zowel trekker als betrokkene is (3 maanden geldig)

33

Circulaire cheque

bankcheque met speciale kenmerken (handtekening, maximumbedrag, ...) (3 maanden geldig)

34

Debetkaart/Betaalkaart

plastic kaarten waarmee de rekening van de houder onmiddellijk gedebiteerd wordt

35

ATM

Automated Teller Machines: bankautomaten

36

Protonkaart

chipkaart met een vooraf betaald opgeladen bedrag waarmee men offline POS-betalingen voor kleine bedragen verricht

37

Kredietkaart

betaalkaart waarbij de debitering pas later plaatsvindt

38

Golden-kaart/Premier-kaart

kredietkaart met extra diensten en hogere limieten

39

Mobiele betaling

betaling via de gsm

40

Banxafe

een initiatief van Banksys en BCC voor de beveiliging van internetbetaling

41

Betaalknop

via homebanking systeem van bank online betalen

42

Banksys

beheerder van het elektronisch betaalverkeer in België

43

Cash points

geldautomaten buiten de bank

44

Selfbank

digitale loketten in een bankkantoor

45

Phonebanking

eenvoudige verrichtingen uitvoeren via de telefoon

46

Netbanking

bankieren via een computer met internetaanluisting

47

Isabel

Interbank Standards Association Belgium: een instelling die ondernemingen helpt bij het beheren van hun bankstromen. Het brengt rekeningen/transacties van verschillende banken samen in 1 interface

48

Stuktarifering

kostprijs per verrichting

49

Basisbankdienstrekening

elke bank is verplicht om tegen een maximumprijs van 12 euro een basispakket aan te bieden

50

Bankverhuisdienst

zonder problemen en gratis van bank kunnen veranderen

51

Slapende rekening

rekening waarop gedurende vijf jaar geen verrichtingen zijn gebeurd

52

Goed bezig schat !!!!

khou vanjouuu !!!!!! <3

53

Kwijting / Formulering

geeft aan at de schuldenaar betaald heeft (leveringsbon, factuur, ...)

54

Kwijtschrift / Kwitantie

een afzonderlijk document waarop kwijting wordt gegeven, eventueel met verwijzing naar een document

55

Ontvangstbewijs

een afzonderlijk document waarin de schuldenaar bevestigt een som te hebben ontvangen

56

SCT

SEPA Credit Transfer (Europese overschrijving): wordt uitgevoerd aan de hand van het rode 'SEPA-overschrijvingsformulier' dat het mogelijk maakt om langere rekeningnummers te vermelden (sinds 1/01/2011)

57

SDD

SEPA Direct Debet (Europese domiciliëring): overal van toepassing in de eenheidsmarkt voor betalingen in euro

58

SHARED-principe

de betaler en de begunstigde dragen de kosten die aangerekend worden door hun respectievelijke financiële diensten

59

OUR-principe

kosten zijn voor de opdrachtgever wanneer er sprake is van een omrekening van deviezen aan de debetzijde van de betaling

60

Thesauriereserve

een krediet om tijdelijke overbruggingen te realiseren tussen aankopen en verkopen van effecten

61

Rekeningverzekering

een ongevallen verzekering die vrijblijvend kan gekoppeld worden an de (zicht)rekening: als de rekeninghouder overlijdt door een 'ongeval', krijgt de begunstigde van de verzekering een kapitaal berekend op basis van het bedrag dat vóór de dag van overlijden op de zichtrekening stond (min. 2500 euro - max. 125 000 euro)

62

Maestrofunctie

- binnen en buiten Europa betalingen uitvoeren bij banken en buitenalndse handelszaken
- geld afhalen in de buitenlandse geldautomaten of biljettenverdelers

63

Pingping

een platform voor mobiele microbetalingen waarmee via de gsm producten en diensten kunnen worden aangekocht voor een maximumbedrag van 25 euro per transactie

64

Change card

een kredietkaart met uitgestelde debitering

65

Wentelkredietkaart

een kaart met gespreide terugbetaling van het krediet

66

Prepaidkaart

een betaalkaart die moet opgeladen worden alvorens gebuik en de consument bepaalt zelf de hoogte van dat bedrag

67

Atos Worldline

de beheerder van het elektronisch betaalverkeer in België

68

Kruissubsidiëring

de verliezen op het betaalverkeer compenseren met extra winst op andere procuten of diensten

69

Tarifering

het aanrekenen van kosten voor de diensten verbonden aan de zichtrekening

70

Pakketrekening

rekeningen waarin een bepaald aantal diensten en verrichtingen voor een forfaitaire 'all-in-prijs' worden aangeboden

71

Transfer

een overschrijving van of naar het buitenland, waarbij een overdracht van gelden gebeurt tussen natuurlijke personen en rechtspersonen uit verschillende landen

72

Wisselbrief

een verhandelbaar handelspapier, opgemaakt volgens wettelijk voorgeschreven regels, waarbij de uitschrijver of trekker (exporteur) de opdracht geeft aan iemand anders, de betrokkene (importeur), om op een bepaalde datum of vervaldag, op een welbepaalde plaats een bepaalde som te betalen aan een met naam aangeduide persoon, begunstigde of houder

73

Documentair krediet

de exporteur krijgt de zekerheid dat hij zal worden betaald en de importeur moet maar betalen na ontvangst van de goederen