H8: Instellingen voor Collectieve Beleggingen Flashcards Preview

Bank & Verzekering: Actief > H8: Instellingen voor Collectieve Beleggingen > Flashcards

Flashcards in H8: Instellingen voor Collectieve Beleggingen Deck (47):
1

Beleggingsfonds
YOU AND ME <3

een bij overeenkomst geregeld onverdeeld vermogen, dat door een beheersvennootschap wordt beheerd voor rekening van de deelnemers KHOU VAN JOU LIEFJE ! GOED BEZIG ! <3

2

Beleggingsvennootschap

een NV of CVA waarvan de deelnemers aandeelhouders zijn

3

Deelbewijs / Certificaat

document dat bewijst dat een deelnemer geld 'gegeven' heeft

4

GBF

Gemeenschappelijk Beleggingsfonds: zuiver contractueel beleggingsinstrument zonder rechtspersoonlijkheid. Iedere belegger is mede-eigenaar van het fonds

5

Bevek

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal: een NV of CVA die zijn kapitaal kan wijzigen door aandelen uit te geven of aandelen te schrappen

6

SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable: Luxemburgse versie van een bevek

7

Bevak

Beleggingsvennootschap met een vast kapitaal: een NV of CVA waarbij het aantal aandelen niet variabel is

8

SICAF

Société d'Investissement à Capital Fix: Luxemburgse versie van een bevak

9

NIW

Netto Inventariswaarde / Netto Intrinsieke Waarde: (totale bedrag aan activa dat het fonds beheert - de beheerskosten en de aangegane verbintenissen) / het aantal aandelen in omloop

10

Uitgifteprijs / Toetredingsprijs

inventariswaarde van een fonds verhoogd met de kosten en de taksen

11

Prospectus

een belangrijk document voor de belegger, waarin een gedetailleerde omschrijving van de beleggingspolitiek en alle nodige gegeven om een oordeel over de belegging te vinden zijn (jaarlijkse kosten, kostenratio, ...)

12

Beheersmaatschappij

een team van mensen die instaan voor het goed beheer van het fonds

13

Bewaarder

persoon die instaat voor de bewaring van de activa van de beleggingsinstelling en zorgt voor de gebruikelijke verplichtingen inzake bewaargeving van contacten en openbare bewaargeving + controle

14

Uitkeringsfonds / Distributiefonds

fonds waarbij jaarlijk, in ruil voor 1 van de coupons, een dividend wordt uitgekeerd

15

Kapitalisatiefonds

fonds die niets uitkeert maar de winsten herbelegt

16

Return

opbrengst van de belegging in een beleggingsinstelling

17

Obligatiebevek / Obligatiefonds

fondsen voor minstens 75% in obligaties belegt

18

Klassieke obligatiefonds

obligatiefonds voor een onbepaalde looptijd

19

Obli-fix fondesn

obligatiefonds met een bepaalde looptijd en minimaal rendement

20

Aandelenbevek / Aandelenfonds

fonds die voor minsten 75% in aandelen belegt

21

Sectorfonds

fonds die belegt in 1 welbepaalde sector

22

Indexfonds

fonds die als doel heeft hetzelfde rendement te verwerven als de marktindex waarop het betrekking heeft (algemene beur- of deelindex)

23

Gemengde bevek / gemengde fonds

fonds die zowel in thesaurie-instrumenten als in obligaties en aandelen belegt

24

Defensief gemengd fonds

gemengd fonds dat voor de grote meerderheid in obligaties belegt

25

Neutraal gemengd fonds

gemengd fonds waarbij de verhouding aandelen/obligaties fiftyfifty is

26

Agressief gemengd fonds

gemengd fonds dat voor de grote meerderheid in aandelen belegt

27

Garantiefonds

beleggingsfonds met kapitaalbescherming

28

Klassiek garantiefonds

garantiefonds dat enkel kijkt naar de onderliggende waarde op de eindvervaldag om de meerwaarde te bepalen

29

Klikfonds

garantiefonds dat niet enkel kijkt naar de eindvervaldag, maar ook naar de tussentijdse evolutie van de onderliggende waarde

30

Monetaire ICB

een fonds dat zo liquide mogelijk wil blijven door te beleggen op KT

31

Vastgoedcertificaat

document die bewijst dat de houder een schuldvordering heeft tegenover de instelling die het document uitgeeft, geeft de koper recht op een deel van de netto-opbreng van de verhuring onder de vorm van een coupon

32

Vastgoedbevak

een beleggingsinstelling met vast kapitaal, gespecialiseerd in vastgoed

33

Vastgoedbevek

een niet-beursgenoteerde beleggingsinstelling dat indirect in vastgoed investeert

34

Duurzaam fonds

fonds dat investeert in duurzame, ethische, mensenrecht- en milieuvriendelijke beleggingen

35

Open architectuur

de bankinstelling biedt niet alleen eigen huisfondsen aan maar ook fondsen van derden

36

Pensioenfonds

LT-fonds die investeert in aandelen, obligaties en liquiditeiten die de belegger helpt een pensioenkapitaal op te bouwen

37

Defensief pensioenfonds

pensioenfonds dat voor een merendeel in obligaties belegt

38

Dynamisch pensioenfonds

pensioenfonds dat voor een merendeel in aandelen belegt

39

Pensioenspaarverzekering

een verzekering van het type TAK21 dat een jaarlijks minimumrendement verzekert

40

TAK23-producten / Verzkeringsfondsen

levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen

41

Holding

een financiële maatschappij die het geld van haar aandeelhouders gebruikt om te beleggen in al dan niet beursgenoteerde bedrijven

42

Fiscaal transparant

de fiscus ziet volledig door de ICB heen en kan alle fiscale heffingen uitvoeren

43

Beheersprovisie

de jaarlijkse vergoeding die aan de beheerders van de ICB moet betaald worden

44

TER

Total Expense Ratio: een maatstaf voor de kosten die het beleggingsfonds aanrekent (berekend over 12 maanden)

45

ETF

Exchange Traded Funds / Trackers: beursgenoteerde beleggingsfondsen met een variabel kapitaal die de prestaties van aandelen, obligaties, valuta, grondstoffen, beursindexen nabootsen

46

Fysieke tracker

belegt effectief in het onderliggende actief

47

Synthetische tracker

bootst de prestatie na via financiële constructies (swaps)