Hjärtsvikt Flashcards Preview

MOI3 - here we go again > Hjärtsvikt > Flashcards

Flashcards in Hjärtsvikt Deck (21)
Loading flashcards...
1
Q

Vad innebär hjärtsvikt?

A

Att hjärtats förmåga att ta emot och pumpa ut en adekvat mängd blod minskar.

2
Q

Vilka riskfaktorer finns det att utveckla hjärtsvikt?

A

Hypertoni
Njursvikt
KOL
Diabetes
Tidigare hjärtinfarkt

3
Q

Hur leder hypertoni till hjärtsvikt?

A

Leder till ett högre preload och afterload som ökar trycket och syrebehovet i myokardiet vilket leder tillslut till en svikt. Leder även till hypertrofering och remodellering av hjärtat.

4
Q

Hur leder en njursvikt till hjärtsvikt?

A

Nedsatt filtrering och utsöndring av vätska leder till en högre blodvolym vilket leder till högre slagvolym vilket leder till att myokardiet tunnas med tiden och tillslut sviktar (?)

5
Q

Hur leder KOL till hjärtsvikt?

A

KOL ökar kroppens syrebehov och hjärtat kompenserar för detta så en högre hjärtfrekvens leder till högre syrebehov i hjärtat vilket kan leda till en svikt.

6
Q

Hur leder diabetes till hjärtsvikt?

A

Pga angiopati som ökar risken för propp –> hjärtinfarkt –> permanenta skador på myokaridet. Angiopati kan drabba de stora kärlen i kroppen och ge begränsad cirkulation i dessa.

7
Q

Förklara patofysiologi bakom högersidig hjärtsvikt.

A

Höger sida sviktar i förmågan att ta emot blod från systemkretsloppet —> ödem i nedre extrimiteter samt skicka vidare till lungkretsloppet –> ökat preload pga allt blod kan inte pumpas iväg -> skadar elasticiteten i muskelcellerna

8
Q

Förklara patofysiologin bakom vänstersidig hjärtsvikt.

A

Vänster sida svikar att ta emot blod från lungkretsloppet –> lungödem + stas. Samt sviktar i sin förmåga att pumpa ut blod i systemkretsloppet vilket triggar igång kompensationsmekanismerna: sympatiska nervsystemet och RAAS –> högre blodvolym och tryck som leder till högre afterload vilket förvärrar skadan och svikten.

9
Q

Hur leder vänstersvikt till högersvikt vid hjärtsvikt?

A

Det blod som ej kan tas emot av vänster sida fastnar i det lilla kretsloppet och det blir stas bakåt och högra afterload på hjärtats högra sida vilket kan leda till högersvikt.

10
Q

Vilka tre kompensationsmekanismer finns det vid hjärtsvikt?

A

RAAS
Sympatiska nervsystemet
ADH

11
Q

Vad innebär frank-starlingeffekten?

A

Ett ökat fyllnadstryck leder till en ökad slagvolym

12
Q

Vilka symtom finns det vid hjärtsvikt?

A

Andnöd/andfåddhet
Trötthet
Svullna ben
Ascites
Hosta
Dyspné
Oregelbundet blodtryck

13
Q

Varför drabbas patienten av dyspne/andfåddhet/ökad andning vid hjärtsvikt?

A

Pga lungödem samt kompensation pga försämrad blodcirkulation som leder till minskad syresättning så ökad andning

14
Q

Varför drabbas patient av trötthet vid hjärtsvikt?

A

Pga försämrad blodcirkulation som gör att syreberoende vävnader får för lite syre samt att det sviktande hjärtat kräver mer energi. Illamående r/t till ödem leder till minskad matlust som leder till minskat energiintag och därmed minskad energi

15
Q

Varför leder hjärtsvikt till svullna ben?

A

Ödem bildar i nedre extrimiteter vid högersvikt pga stas bakåt och vätska tränger ut i vävnaden. Det ökade trycket och vätskan i kärlen leder till ett förändrat hydrostatiskt tryck som gör att vätska tränger ut i vävnad för att skapa jämvikt

16
Q

Varför upplever patienter oregelbundet blodtryck vid hjärtsvikt?

A

Pga kompensationsmekanismerna

17
Q

Varför kan patienter med hjärtsvikt få ascites?

A

Högt tryck i vena porta leder till att väska tränger ut i buken

18
Q

Varför tas NT-pro-BNP vid misstanke om hjärtsvikt?

A

Utsöndras från hjärtats myocyter vid en ökad strechning som sker vid hjärtsvikt.

19
Q

Hur verkar SGLT2-hämmare vid hjärtsvikt?

A

SGLT2 är en selektiv transportör i njurarna som återreabsorberar glukos i njurarna och därmed också vatten. Hämmas denna minskar glukosupptaget och därmed också vattenupptaget.

20
Q

Varför placeras patienten i hjärt-sängläge vid hjärtsvikt?

A

Syftar till att minska trycket på hjärtat. I hjärtsängläge minskar det venösa återflödet till hjärtat med hjälp av tyngdkraft som då håller kvar blodet i de nedre extrimiteterna. Minskar även bukorganens tryck på diafragman –> bättre syreupptag –> sänkt puls.

21
Q

Varför är fysisk aktivitet bra vid hjärtsvikt?

A

Ökar antalet mitokondrier i cellerna vilket leder till ett lägre syrebehov och mer energi samt gör hjärtmuskeln större och mer motståndskraftig.