Hu 20150206 - Erste Verben Flashcards Preview

Hungarian > Hu 20150206 - Erste Verben > Flashcards

Flashcards in Hu 20150206 - Erste Verben Deck (16):
1

(weg)gehen

megy

2

kommen

jön

3

stehen

áll

4

sitzen

ül

5

warten

vár

6

sehen

lát

7

zeichnen

rajzol

8

freuen

örül

9

singen

énekel

10

sprechen

beszél

11

telefonieren

telefonál

12

lernen

tanul

13

spazieren

sétál

14

Mittag essen

ebédel

15

leben
Auch: Kante, Falte

él

16

Lunch

ebéd