HY1 Flashcards Preview

Chinese > HY1 > Flashcards

Flashcards in HY1 Deck (249):
1

老师
lǎoshī

n.
Teacher

2


nín

pron.
You

3

挺。。。的
tǐng。。。de

s.p.
Quite...

4


āi

aux.w.
Hey

5

认识
rènshi

v.
Know (to recognise)

6


bān

n.
Class

7

学生
xuésheng

n.
Student

8

朋友
péngyou

n.
Friend

9


dǒng

n./v.
Understand

10


jiào

v.
Given name is, full name is

11

什么
shénme

pron.
What

12

名字
míngzi

n.
Name

13


xìng

n./v.
n. Surname ; v. Surname is

14


jiā

n.
Family

15


zhù

v.
Live

16


zài

prep.
In, at

17

学习
xuéxí

v.
Study, learn

18

大家
dàjiā

n.
Everybody, everyone

19

杭州
hángzhōu

p.n.
Hangzhou

20

香港
xiānggǎng

p.n.
Hongkong

21

谁的
shéide

prep.
Whose

22

日语
rìyǔ

adj.
Japanese

23

德语
déyǔ

adj.
German

24

俄语
éyǔ

adj.
Russian

25

西班牙语
xībānyáyǔ

adj.
Spanish

26

电话
diànhuà

n.
Telephone

27

好码
hàomǎ

n.
(Telephone or street) number

28

电子邮件
diànzi yóujiàn

n.
Email address

29

多少
duōshao

s.p.
How many

30

请问
qǐngwèn

s.p.
Excuse me

31

高兴
gāoxìng

adj.
Glad

32

手机
shǒujī

n.
Cell phone

33


dōu

adj.
All

34


suì

n.
Years old

35

公司
gōngsī

n.
Company

36

工作
gōngzuò

v.
Work

37

经理
jīnglǐ

n.
Manager

38

喜欢
xǐhuān

v.
Like

39

运动
yùndòng

n.
Sports

40

护士
hùshì

n.
Nurse

41


tīng

v.
Listen

42

音乐
yīnyuè

n.
Music

43


máng

adj.
Busy

44

多大。。。
duō dà

s.p.
How old...

45

电脑
diànnǎo

n.
Computer

46

工程师
gōngchéngshī

n.
Engineer

47

中学
zhōngxué

n.
Middle school

48

医生
yīshēng

n.
Doctor

49

商人
shāngrén

n.
Business person

50

律师
lǜshī

n.
Lawyer

51

法官
fǎguān

n.
Judge

52

警察
jǐngchá

n.
Police officer

53

服务员
fúwùyuán

n.
Waiter

54

兄弟姐妹
xiōngdì jiěmèi

n.
Siblings

55


shàng

v.
Attend (school)

56

高中
gāozhōng

n.
High school

57

聪明
cōngmíng

adj.
Intelligent, clever

58

用功
yònggōng

adj.
Diligent, hardworking

59

许多
xǔduō

adj.
Many

60

幼儿园
yòuéryuán

n.
Kindergarten

61

可爱
kě'ài

adj.
Lovely, cute

62


yǎng

v.
Raise, nights

63


wán

v.
Play

64

游戏
yóuxì

n.
Game

65

老虎
lǎohǔ

n.
Tiger

66

家庭
jiātíng

n.
Family

67

地址
dìzhǐ

n.
Address

68


shì

n.
City

69

地方
dìfāng

n.
Place

70


n.
District

71


n.
Road

72


shì

n.
Room, apartment

73


jiē

n.
Street

74

宠物
chǒngwù

n.
Pets

75


pron.
It

76


lóu

n.
Story, building

77


mén

n.
Hate/door

78

公寓
gōngyù

n.
Apartment

79

房间
fángjiān

n.
Room

80


hái

adv.
Still, also

81

退休
tuìxiū

v.
Retire

82

有时候
yǒushíhou

s.p.
Sometimes

83

义工
yìgōng

n.
Volunteer

84

家人
jiārén

n.
Family members

85

大学生
dàxuésheng

n.
University

86

客户
kèhù

n.
Client, customer

87


n.
Class

88

电影
diànyǐng

n.
Movie

89


zhǐ

adv.
Only

90


wèn

v.
Ask

91

现在
xiànzài

adv.
Now

92


diǎn

n.
O'clock

93


fēn

n.
Minute

94

宿舍
sùshè

n.
Dormitory

95


bàn

n.
Half

96

下个
xiàgè

prep.
Next

97

国际
guójì

adj.
International

98

早上
zǎo shàng

n.
Morning (before 8 am)

99

起床
qǐchuáng

v.o.
Get up

100

上午
shàngwǔ

n.
Morning (after 8 am)

101

开始
kāishǐ

v.
Start, begin

102

中午
zhōngwǔ

n.
Noon

103

午饭
wǔfàn

n.
Lunch

104

下午
xiàwǔ

n.
Afternoon

105

以后
yǐhoù

prep./conj.
After

106

晚上
wǎngshàng

n.
Evening

107

电视
diànshì

n.
TV

108

睡觉
shuìjiào

v.o.
Sleep, go to bed

109


zhù

v.
Wish

110

电影院
diànyǐngyuàn

n.
Cinema

111


jiàn

v.
Meet

112

半夜
bànyè

n.
Midnight

113

早饭
zǎofàn

n.
Breakfast

114

然后
ránhòu

adv.
Afterwards

115

数学
shùxué

n.
Mathematics

116

历史
lìshǐ

n.
History

117

化学
huàxué

n.
Chemistry

118

物理
wùlǐ

n.
Physics

119

课程表
kèchéngbiǎo

n.
Course schedule

120

学期
xuéqī

n.
Semester

121


mén

m.w.
For an academic course

122

所以
suǒyǐ

conj.
Therefore

123

钢琴
gāngqín

n.
Piano

124

武术
wǔshù

n.
Martial arts

125


shì

n.
Matters, business

126

有事
yǒu shì

v.
Occupied, have something to do

127

参加
cānjiā

v.
Attend, participate

128

晚会
wǎnhuì

n.
Party

129

离开
líkāi

v.
Leave

130

蓝(色)
lán(sè)

adj.
Blue (Color)

131

书包
shūbāo

n.
School bag

132

绿(色)
lǜ(sè)

adj.
Green (colour)

133


xīn

adj.
New

134


jiù

adj.
Old

135


ràng

v.
Allow, let

136

原来
yuánlái

adv.
Originally

137

太。。。了
tài。。。le

s.p.
Too

138


yòng

v.
Use

139


fàng

v.
Put, place

140

玩具
wánjù

n.
You

141

红色
hóngsè

adj.
Red

142

橙色
chéngsè

adj.
Orange

143

黄色
huángsè

adj.
Yellow

144

紫色
zǐsè

adj.
Purple

145

白色
báisè

adj.
White

146

黑色
hēisè

adj.
Black

147


dài

v.
Take, take along

148


běn

m.w.
For books

149

课本
kèběn

n.
Textbook

150

练习本
liànxíběn

n.
Workbook

151

那么
nàme

adv.
So

152


n./m.w
Box

153


jiè

v.
Borrow, lend

154


zhī

m. w.
For pens

155


mǎi

v.
Buy

156

文具
wénjù

n.
Stationary

157


zhǒng

n. / m. w.
Type, kind

158

铅笔
qiānbǐ

n.
Pencil

159

圆珠笔
yuánzhūbǐ

n.
Ballpoint pen

160

橡皮
xiàngpí

n.
Eraser

161

尺(子)
chǐ(zi)

n.
Ruler

162

文件夹
wénjiànjiā

n.
File folder

163

词典
cídiǎn

n.
Dictionary

164

网上
wǎngshàng

n.
Online

165

网站
wǎngzhàn

n.
Website

166

容易
róngyì

adj.
Easy

167

方便
fāngbiàn

adj.
Convenient

168

听说
tīngshuō

s. p.
It is said

169

常常
chángcháng

adv.
Often

170

上网
shàngwǎng

v.o.
Go online

171

世界
shìjiè

n.
World

172


zuì

adv.
Most

173

光盘
guāngpán

n.
CD, DVD

174


gěi

v. / prep.
Give, to

175


cún

v.
Store, save

176

文件
wénjiàn

n.
File

177

因特网
yīntèwǎng

n.
Internet

178

网址
wǎngzhǐ

n.
Web address

179

打球
dǎqiú

v. o.
Play ball

180

足球
zúqiú

n.
Football

181


xié

n.
Shoe

182


shuāng

m.w.
A pair

183

辈子
bēizi

n.
Cup

184

盘子
pánzi

n.
Plate

185


dāo

n.
Knife

186


chā

n.
Fork

187

以前
yǐqián

prep/conj.
Before

188


v.
Kick

189


duì

n.
Team

190

美丽
měilì

adj.
Beautiful

191


néng

o.v.
Have the ability to

192

再说
zàoshuō

adv.
Moreover, in addition

193

没空儿
méikòngr

v.o
Do not have free time

194

一点
yīdiǎn

det.
A little, some

195


cái

adv.
Only

196


qián

n.
Money

197

先。。。再
xiān。。。zài

s.p.
First...then

198


wǎn

adj.
Late

199

小时
xiǎoshí

n.
Hour

200


zǎo

adj.
Early

201


zhèng

adv.
indicates an action in progress

202

比赛
bǐsài

n/v.
Sports match, competition

203

下载
xiàzǎi

v.
Download

204

一边。。。一边。。。
yībiān。。。yībiān。。。

s.p.
At the same time

205


n.
Song

206

有的
yǒude

s.p.
Some

207


tán

v.
Play (piano, guitar)

208


huì

o.v
Know how to, be likely to

209


v.
Play (violin, cello, viola)

210

吉他
jítā

n.
Guitar

211


jiù

adv.
Then, precisely, just

212

考试
kǎoshì

n./v.
Test, exam

213

一会儿
yīhuìr

n.
A little while

214

晚饭
wǎnfàn

n.
Dinner

215

饺子
jiǎozi

n.
Dumpling

216


bīng

n.
Ice

217

回来
huílái

v.c.
Return, come back

218

旅行
lǚxíng

v.
Travel

219


zuò

v.
Ride, site

220


chē

n.
Vehicle

221

时候
shíhou

n.
Time

222

咪咪
mīmī

n.
Meow

223

前边
qiánbiān

n.
Front

224

古典
gǔdiǎn

adj.
Classical

225

流行
liúxíng

adj.
Popular

226


tíng

v.
Stop

227

风景
fēngjǐng

n.
Scenery

228

饿
è

adj.
Hungry

229

随便
suíbiàn

adj./adv.
Anything will do; easy going

230

厕所
cèsuǒ

n.
Bathroom

231

分钟
fēnzhōng

n.
Minute

232

节目
jiémù

n.
Program

233

新闻
xīnwén

n.
News

234

中央
zhōngyāng

adj.
Central

235

电视台
duànshìtái

n.
TV station

236

文艺
wényì

n.
Arts and culture

237

旅游
lǚyóu

n./v.
Travel, tourism

238


hǎn

v.
Yell out, shout

239


zhe

par.
Indicates accompanying action

240


bào

n.
Newspaper

241

收到
shōudào

v.c.
Receive

242

频道
píndào

n.
TV channel

243


pàng

adj.
Fat, overweight

244


kāi

v.
Hold (a meeting, party, etc)

245

表演
biǎoyǎn

n/v.
Perform, performance

246

一些
yīxiē

det.
Some, several

247

练习
liànxí

n./v.
Practice

248

病毒
bìngdú

n.
Virus

249

运行
yùnxíng

v./n.
Run, operate, operation