Japanese Dialog Flashcards Preview

Japanese > Japanese Dialog > Flashcards

Flashcards in Japanese Dialog Deck (36):
1

すみません、えいご が わかります か

sumimasen, eigo ga wakarimasu ka?

2

いいえ、わかりません。にほんご が わかります か

iie, wakarimasen. nihongo ga wakarimasu ka?

3

はい、すこし わかります

hai, sukoshi wakarimasu

4

あなた は アメリカジン です か

anata wa amerikajin desu ka?

5

はい、わたし は アメリカジン です

hai, watashi wa amerikajin desu

6

すみません、にほんご が わかります か

sumimasen, nihongo ga wakarimasu ka?

7

はい、すこし

hai, sukoshi

8

あなた は アメリカジン です か

anata wa amerikajin desu ka?

9

はい、わたし は アメリカジン です。 えいご が わかります か

hai, watashi wa amerikajin desu. eigo ga wakarimasu ka?

10

いいえ、わかりません

iie, wakarimasen

11

おはよう ございます

ohayo gozaimasu

12

いい お てんき です ね

ii o tenki desu ne?

13

あ、にほんご が わかります ね

ah, nihongo ga wakarimasu ne?

14

はい、すこし、でも まだ じょず じゃ ありません

hai, sukoshi, demo mada jozu ja arimasen

15

あなた は アメリカジン です か

anata wa amerikajin desu ka?

16

でも にほんご が よく わかります ね

demo nihongo ga yoku wakarimasu ne?

17

すみません、あなた は にほんじん です か

sumimasen, anata wa nihonjin desu ka?

18

はい、わたし は にほんじん です、あなた は

hai, watashi wa nihonjin desu. anata wa?

19

わたし は アメリカジン です

watashi wa amerikajin desu

20

でも にほんご が よく わかります ね

demo nihongo ga yoku wakarimasu ne?

21

ええ、すこし、でも まだ じょず じゃ ありません

ee, sukoshi, demo mada jozu ja arimasen

22

いいえ お じょす です

iie o jozu desu

23

ありがとう ございます

arigato gozaimasu

24

すみません、すみません

sumimasen, sumimasen!

25

はい、なにか

hai, nanika?

26

うえの こうえん わ どこ です か

ueno koen wa doko desu ka?

27

あそこ です

asoko desu

28

うえの えき わ

ueno eki wa?

29

ここ です

koko desu

30

どうも ありがとう ございます

domo arigato gozaimasu

31

いま なにか たべます か

ima nanika tabemasu ka?

32

いいえ、あと で、でも なにか のみます

iie, ato de, demo nanika nomimasu

33

どこ で

doko de?

34

わかりません

wakarimasen

35

わたし の ところ で

watashi no tokoro de?

36

ええ、いい です ね

ee, ii desu ne?