JFBP 15 Flashcards Preview

Japanese > JFBP 15 > Flashcards

Flashcards in JFBP 15 Deck (27):
1

there is / are going to be

arimasu

2

together

issho ni

3

won't you go with me?

ikimasen ka

4

let's go

ikimasho

5

shall we go

ikimasho ka

6

ticket gate

kaisatsuguchi

7

how is

do desu ka

8

because

kara

9

fireworks display

hanabi taikai

10

fireworks

hanabi

11

large gathering

taikai

12

snow festival

yuki matsuri

13

snow

yuki

14

soccer

sakka

15

game, match

shiai

16

platform

homu

17

entrance

iriguchi

18

west exit

nishiguchi

19

east exit

higashiguchi

20

north exit

kitaguchi

21

south exit

minamiguchi

22

sumo wrestling

sumo

23

i'm sorry but it wouldn't be convenient for me

zannen desu ga, tsugo ga warui desu

24

talk

hanashi o shimasu

25

that sounds good

ii desu ne

26

hall

horu

27

Tokyo hall

Tokyo horu