JLPT N5 Kanji Flashcards Preview

Japanese > JLPT N5 Kanji > Flashcards

Flashcards in JLPT N5 Kanji Deck (81):
1

NI, futa

Two

2

SAN, mi

Three

3

SHI, yon, yo

Four

4

GO, itsu

Five

5

ROKU, mu, mui

Six

6

SHICHI, nana, nano

Seven

7

HACHI, ya, you

Eight

8

KYUU, KU, kokono

Nine

9

JYU, JYUU, to, tou

Ten

10

HYAKU, momo

Hundred

11

SEN, chi

Thousand

12

BAN, MAN, yorozu

Ten Thousand; Myriad

13

FU, chichi, tou

Father

14

BO, haha, kaa

Mother

15

YUU, tomo

Friend

16

JYO, onna

Woman; Female

17

DAN, otoko

Man; Male

18

JIN, NIN, hito

Person

19

SHI, ko

Child

20

JITSU, NICHI, hi, ka

Sun; Day

21

GATSU, GETSU, tsuki

Moon; Month

22

KA, hi

Fire; Light

23

SUI, mizu

Water

24

MOKU, BOKU, ki

Tree; Wood

25

KIN, KON, kane

Gold; Metal; Money

26

DO, TO, tsuchi

Earth; Ground; Soil

27

HON, moto

Root; Book

28

KYUU, yasu

29

GO, katari, kata

word; speech; language

30

NEN, toshi

Year

31

GO

Noon

32

ZEN, mae

Before; In front of; Previous

33

GO, KOU, ushi, nochi, ato

behind; after

34

JI, toki

Time

35

KAN, KEN, aida, ma

Interval; Space; Room; Time

36

MAI, goto

Every

37

SEN, saki

Previous; Ahead

38

KON, KIN, ima

now; the present

39

KA, nani, nan

What; How Many

40

JYOU, ue, a, nobo

Top; Above; Raise; Rise; To go up

41

KA, GE, shita

Bottom; Under; Down

42

SA, hidari

Left

43

YUU, U, migi

Right

44

HOKU, kita

North

45

NAN, minami

South

46

TOU, higashi

East

47

西

SEI, SAI, nishi

West

48

GAI, GE, hoka, eto

Outside; Foreign; Other

49

MEI, MYOU, na

Name; Famous

50

KOU, taka

High; Costly; Tall

51

SHOU, ni, o, chii

Small; Little

52

CHUU, naka

Middle; Center; Inside

53

TAI, DAI, oo

Great; Big

54

CHOU, naga

Long; Leader; Head

55

HAN, naka

Half

56

BUN, FUN, wa, waka

Part

57

GAKU, mana

Learning

58

KOU

School

59

SEI, SHOU, u, i, nama

Birth; Life

60

SAN, yama

Mountain

61

SEN, kawa

River; Stream

62

HAKU, BYAKU, shira, shiro

White

63

TEN, ama, ame

Heaven, Sky

64

U, ama, ame

Rain

65

DEN

Electricity; Electric Powered

66

KI, KE

Spirit; Mind

67

SHA, kuruma

Wheel; Vehicle; Car

68

KOKU, kuni

Country; Nation

69

EN, maru

Circle; Yen

70

WA, hanashi, hana

Talk

71

BUN, ki

Hear; Listen; Ask

72

JIKI, SHOKU, ku, ta

Eating; Meal; Food

73

DOKU, yo

To Read

74

RAI, ku

To come

75

SHO, ka

To Write

76

KEN, mi

To show

77

GYOU, KOU, i, yu

To go

78

SHUTSU, da, de

To go out; Leave

79

NYUU, i, hai

Enter; To go in; To insert

80

KAI, au

To meet

81

ICHI, hito

One