Juridik Flashcards Preview

Juridik > Juridik > Flashcards

Flashcards in Juridik Deck (44)
Loading flashcards...
1

Rättsfakta

Omständigheter som anknyter till rekvisiten

2

Rättsdogmatik

För att fastställa gällande rätt, hur man ska tolka lagen, metoder

3

SFS

Svensk författningssamling

4

Metod
Hur du går tillväga. 3 steg

1) identifiera problemet
2) finna rätt
A) identifiera rättsområdet
B) identifiera relevant lagstiftning
3) tillämpa/ tolka regeln

5

Rättskällorna

1. Lagar (författningar) och förordningar
2. Förarbeten- har stark ställning i Sverige
3. Rättspraxis- primär källa till tolkning idag ( oftast HDs tolkning av lagen) ett annat ord är prejudikat
4. Doktrin- väl underbyggda argumentationer av tex forskare
5. Supplerade rättskällor- branschpraxis, sedvänja, kutym

6

Tolkningsprinciper

-bokstavstolkning
- restriktiv tolkning
- extensiv tolkning
- analogisk tolkning
- teleologisk tolkning
- reduktionsslut

7

Bokstavstolkning

Enbart hundar som omfattas

8

Restriktiv tolkning

Varghundar omfattas inte

9

Extensiv tolkning

Varghundar omfattas

10

Analogisk tolkning

Även katter osv omfattas

11

Teleologisk tolkning

Syftet var allergi

12

Reduktionsslut

Den tillämpas inte fast den borde egentligen omfattas. Ex ledarhund

13

Centrala rättsprinciper

-rättssäkerhet( likhet inför lagen och förutsägbarhet
- legalitet
- likhet inför lagen/ likabehandling
- saklighet och objektivitet

14

Ordning av tyngd

1. Grundlagar= riksdagen efter visst förfarande
2. Lagar= riksdagen
3. Förordningar = regeringar
4. Föreskrifter= myndigheter

15

Legalitetsprincipen

RF 1:1, 3 st

16

Objektivitetsprincipen

RF 1:9

17

Proportionalitetsprincipen

Finns på massa olika ställen ex FB 11:7

18

De lege ferenda

Rätten som den bör vara

19

De lege ferata

Rätten som den är

20

Lex superior

Att ju längre upp i pyramiden desto mer vikt/ företräde

21

Lex specialis

En mer specifik lag har företräde över en mer generell lag

22

Civilrätt

Rättsförhållanden mellan enskild= förmögenhetsrätt, familjerätt, successionsrött

23

Offentligrätt

Rättsförhållanden mellan offentlig och enskild= straffrätt, processrätt, skatterätt, förvaltningsrätt, statsrätt

24

Principen om tilldelade befogenheter

EUs befogenhet är begränsad och definieras av fördragen. EUs makt är begränsad, dels att inte EU själv kan utöka sin makt utan att detta endast kan ske genom att medlemstaterna genom fördragsändringar tilldelar unionen ytterligare befogenheter

25

Subsidaritetsprincipen

EU ska avstå från att utöva sin befogenhet om syftet med den tänkta åtgärden lika väl kan uppnåd genom att medlemsstaterna agerar var för sig.

26

Proportionalitetsprincipen

En åtgärd ska vara lämplig och nödvändig för att uppnå sitt avsedda syfte

27

Företrädesprincipen

EU-rätten har alltid företräde framför nationalrätt, innebär enl. Domstolens praxis oberoende om lagen är stiftad efter EU-inträde. Det betyder att EUs lag har företräde framför vår grundlag.

28

Principen om lojalt samarbete

Medlemsstater ska avstå från åtgärder som hindrar EU från att uppnå sina mål och vidta understödjande åtgärder

29

Implementering/ införlivning

1. Inkorporering ( görs till svensk lag)
2. Transformering ( svensk lag görs)
3. Konstaterande av normharmoni/ presumtion av normharmoni ( inget görs)

30

Rättslig handlingsförmåga

Den som har rättskapacitet, fysiska och juridiska personer.
Undantag/ begränsningar:
-underåriga under 18 ( FB 9:1)
Under 16 saknar man rättshandlinsförmåga
-om man står under förvaltarskap ( myndiga men begränsad rättshandlingsförmåga FB 11:9
-bolag som är i konkurs har begränsad rättshandlingsförmåga KonkL 3:1
- psykiskt störda personer L 1924:323