Kanji Flashcards Preview

Japanese > Kanji > Flashcards

Flashcards in Kanji Deck (62):
1

ta,-da
【rice field】

2

hón,moto
【book,origin】

3

naka
【middle】

4

kawa,-gawa
【river】

5

yama
【mountain】

6

ue
【up, above, top】

7

shita, shimo
【down, below, bottom】

8

nichi, hi
【sun, day】

9

koku, -goku, kuni
【country】

10

jin, hito
【person】

11

go
【language】

12

ei
【England, Britain】

13

ichi, hito-
【one】

14

ni, futa-
【two】

15

san
【three】

16

yon, shi
【four】

17

go
【five】

18

roku
【six】

19

shichi
【seven】

20

hachi
【eight】

21

ku
【nine】

22

júu
【ten】

23

otoko
【man】

24

onna
【woman】

25

ko
【child】

26

dai, oo(kii)
【large】

27

shoo, chii(sai)
【small】

28

su(ki)
【like】

29

ji, toki
【o' clock, hours】

30

nan, náni
【what】

31

-gatsu
【month】

32

han
【half】

33

hyaku, -byaku, -pyaku
【hundred】

34

sen, -zen
【thousand】

35

man
【ten thousand】

36

en
【yen】

37

ko o, taka(i)
【high, tall】

38

yasu(i)
【cheap】

39

gaku
【learning】

40

koo
【school】

41

sen, saki
【future, ahead】

42

sei
【student】

43

kon, ima
【now】

44

rai, ki(masu)
【come, next】

45

-mai
【every, each】

46

shuu
【week】

47

nen, toshi
【year】

48

ka, hi
【fire】

49

sui, mizu
【water】

50

moku, ki
【tree, wood】

51

kin, kane
【gold, metal, money】

52

do, tsuchi
【earth】

53

koo, i(kimasu)
【to go】

54

kai, ai(masu)
【to meet】

55

bai, ka(imasu)
【to buy】

56

bai, u(rimasu)
【to sell】

57

doku, toku, yo(mimasu)
【to read】

58

gin
【silver】

59

sha
【company】

60

sho, ka(kimasu)
【to write】

61

bun, ki(kimasu)
【to hear】

62

shin, atara(shii)
【new】