Kap 1. Velferdsretten og det øvrige rettssystemet Flashcards

1
Q

Hva menes med trygderett?

A

hovedformål - å sikre mot inntektsbortfall og tap av forsørger.

Over en fjerdedel av den norske befolkningen har trygdeytelser som sin eneste eller viktigste inntektskilde.

3 hovedområder - folketrygden, tjenestepensjonsordningene og personskadetrygdene.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hva er folketrygd?

A

Viktigste trygdeordningen - loven gir rett til sykepenger, foreldrepenger, omsorgspenger, overgangsstønader, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, alderspensjon, etterlattepensjon og noen andre som skal dekke utgifter til livsopphold ved bortfall av arbeidsinntekt og tap av familieforsørging eller til å dekke visse utgifter.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly