L21 - Partizipien Passiv Schwacher & Starker Aorist Flashcards Preview

Griechisch - Grammatik > L21 - Partizipien Passiv Schwacher & Starker Aorist > Flashcards

Flashcards in L21 - Partizipien Passiv Schwacher & Starker Aorist Deck (0)
Loading flashcards...

Decks in Griechisch - Grammatik Class (114):