Lage, Richtung Flashcards Preview

Deutsch perussanasto > Lage, Richtung > Flashcards

Flashcards in Lage, Richtung Deck (92)
Loading flashcards...
1
Q

vieressä, lähellä, rannalla, jssk oppilaitoksessa

A

an + D

2
Q

-lla, -llä, päällä

A

auf + D

3
Q

takana

A

hinter + D

4
Q

-ssa, -ssä, sisällä jssk

A

in + D

5
Q

vieressä

A

neben + D

6
Q

yläpuolella

A

über + D

7
Q

alla, alapuolella, joukossa

A

unter + D

8
Q

edessä

A

vor + D

9
Q

välissä, väliin

A

zwischen + D

10
Q

ympärillä

A

um + A…herum

11
Q

luona, lähellä, jnk laitoksen palveluksessa

A

bei + D

12
Q

vastapäätä

A

gegenüber + D

13
Q

ulkopuolella

A

außerhalb + G

14
Q

missä

A

wo

15
Q

täällä

A

hier

16
Q

tuolla, siinä, paikalla

A

da

17
Q

siellä, tuolla

A

dort

18
Q

tuolla, toisella puolen

A

drüben

19
Q

edessä

A

vorn(e)

20
Q

takana

A

hinten

21
Q

tuolla takana

A

dahinten

22
Q

ylhäällä

A

oben

23
Q

alhaalla

A

unten

24
Q

vieressä

A

daneben

25
Q

vieressä, viereinen

A

nebenan

26
Q

oikealla

A

rechts

27
Q

oikea, oikeanpuolinen

A

recht

28
Q

vasemmalla

A

links

29
Q

vasen

A

link

30
Q

keskellä

A

in der Mitte

31
Q

sisältä

A

von innen

32
Q

sisällä

A

drinnen

33
Q

ulkoa

A

von außen

34
Q

ulkona

A

draußen

35
Q

lähellä

A

nahe

36
Q

lähellä jtk

A

in der Nähe

37
Q

lähin, seuraava

A

nächst

38
Q

suora, välitömästi

A

direkt

39
Q

kaukana, kauas

A

weit

40
Q

kaukana

A

weit weg

41
Q

kaukana, kaukainen

A

fern

42
Q

kaikkialla, joka paikassa

A

überall

43
Q

jossakin

A

irgendwo

44
Q

jossakin muualla

A

woanders

45
Q

ei missään

A

nirgends

46
Q

pohjoinen, pohjoisosa

A

der Norden

47
Q

pohjoiseen, pohjoinen

A

nördlich (von + D)

48
Q

etelä, eteläosa

A

der Süden

49
Q

etelään, eteläinen

A

südlich (von + D)

50
Q

länsi, länsiosa

A

der Westen

51
Q

länteen, läntinen

A

westlich (von +D)

52
Q

itä, itäosa

A

der Osten

53
Q

itään, itäinen

A

östlich (von + D)

54
Q

paikka, sija, kohta

A

die Stelle, -n

55
Q

paikka

A

der Platz, -e+ , der Ort, -e

56
Q

laita, reuna

A

der Rand, -er+

57
Q

piste, kohta

A

der Punkt, -e

58
Q

olla hajallaan

A

herum/liegen

59
Q

olla jssk, takertua, juuttua kiinni

A

stecken

60
Q

johonkin, viereen, rannalle

A

an + A

61
Q

-lle, päälle

A

auf + A

62
Q

taakse

A

hinter + A

63
Q

johonkin, sisään

A

in + A

64
Q

viereen

A

neben + A

65
Q

yläpuolelle, yli

A

über + A

66
Q

alle

A

unter + A

67
Q

eteen

A

vor + A

68
Q

väliin

A

zwischen + A

69
Q

läpi, halki

A

durch + A

70
Q

asti, saakka

A

bis

71
Q

ympäri

A

um + A…herum

72
Q

-sta, -stä, kotoisin jstak

A

aus + D

73
Q

luota, -sta, -stä, -lta, -ltä

A

von + D

74
Q

johonkin

A

nach + D

75
Q

luo, -lle

A

zu

76
Q

pitkin

A

A + entlang

77
Q

päin, vasten

A

gegen + A

78
Q

mihin

A

wohin

79
Q

johonkin muualle

A

woandershin

80
Q

sinne

A

dahin

81
Q

lähemmäksi

A

näher

82
Q

oikealle

A

nach rechts

83
Q

vasemmalle

A

nach links

84
Q

kaikkialle, joka paikkaan

A

überallhin

85
Q

suoraan

A

direkt

86
Q

suoraan eteenpäin

A

geradeaus

87
Q

ristiin rastiin, poikki

A

quer

88
Q

päämäärä

A

das Ziel, -e

89
Q

suunta

A

die Richtung, -en

90
Q

johtaa, viedä

A

führen

91
Q

mistä

A

woher

92
Q

sieltä

A

daher

Decks in Deutsch perussanasto Class (41):