Latin 18 Flashcards Preview

Latin > Latin 18 > Flashcards

Flashcards in Latin 18 Deck (28):
1

Caput

Caput
Capitis
N
Head

2

Coepi

Coepi
Coepisse
Coeptus
To begin

3

Cognosco

Cognosco
Cognoscere
Cognovi
Cognitus
To find out

4

Consisto

Consisto
Consistere
Constiti
To stand firm

5

Audeo

Audeo
Audere
Ausussum
To dare

6

Dea

Dea
Deae
F
Goddess

7

Demonstro

Demonstro demonstrare demonstravi demonstratus to show

8

Discedo

Discedo
Discedere
Discessi
Discessum
To leave

9

Fortasse

Fortasse
Perhaps

10

Frango

Frango
Frangere
Freg
Fractus
To break

11

Ibi

Ibi
There

12

Libenter

Libenter
Gladly

13

Manus

Manus
Manus
F
Hand

14

Miles

Miles
Militis
M
Soldier

15

Nam

Nam
For

16

Nemo

Nemo
No one

17

Nox

Nox
Noctis
F
Night

18

Obsto

Obsto
Obstare
Obstiti
Obstatus
To block

19

Pars

Pars
Partis
F
Part

20

Peto

Peto
Petere
Petivi
Petitus
To seek

21

Postea

Postea
Afterwards

22

Postremo

Postremo
Finay

23

Praesidium

Praesidium
Praesidii
N
Protection

24

Pro

Pro
In front of

25

Quo

Quo
Where??????????

26

Recuso

Recuso
Recusare
Recusavi
To refuse

27

Sacer

Sacer
Sacra
Sacrum
Sacred

28

Saevio

Saevio
Saevire
Savii
To be in rage