Lecture 1 / Lesing 1 Flashcards Preview

GENE3734 > Lecture 1 / Lesing 1 > Flashcards

Flashcards in Lecture 1 / Lesing 1 Deck (12)
Loading flashcards...
1

DNA

Deoxyribonucleic acid; cellular (nuclear) material inherited from parents to offspring, carried in all living organisms; main constituent of chromosomes; carrier of genetic info; consisting of nucleotides (A,T,C,G) arranged in double strand, in helix conformation

Deoksiribonukleïen suur; sellulêre (nukleêre) materiaal wat van ouers na nageslag oorgeërf word, wat in alle lewendige organismes is; hoof bestanddeel van chromosome; draer van genetiese inligting; bestaande uit nukleotides (A,T,C,G) wat op dubbel string, in heliks formasie bestaan

2

Chromosome

Chromosoom

Condensed form of DNA arranged around histones and nucleosomes

Gekondenseerde vorm van DNA wat rondom histone en nukleosome gewen is

3

Gene

Geen

Fundamental unit of heredity; sequence of nucleotides encoding for a specific trait

Fundamentele eenheid van oorerwing; volgorde van nukleotides wat vir 'n spesifieke kenmerk kodeer

4

Allele

Alleel

Alternative forms of a gene

Alternatiewe vorme van 'n geen

5

Dominant ______

Dominante __________

Where the phenotype is determined by the allele irrespective of the second allele; the phenotype seen in the F1 generation after crossing two opposing homozygotes

Waar die fenotipe betaal word deur 'n allele, ongeag van die vorm van die tweede allele; die fenotipe wat in die F1 generasie gesien word nadat twee teenoorgestelde homosigotiese organismes gekruis word

6

Recessive _________

Resessiewe _______

Where the allele has no effect on the phenotype in the presence of the dominant allele; where the phenotype is only seen when two of the same alleles co-occur; more rare in the population, but more frequent in inbred populations

Waar die alleel geen effek op die fenotipe het in die teenwoordigheid van 'n dominante alleel nie; waar die fenotipe slegs gesien word wanneer die twee allele saam voorkom; meer skaars in die bevolking, maar meer algemeen in ingeteelde bevolkings

7

Homozygote

Homosigoot

When an individual has two identical alleles of a particular trait; frequent in inbred populations

Wanneer 'n individu twee identiese allele van 'n spesifieke kenmerk het; algemeen in ingeteelde bevolkings

8

Heterozygote

Heterosigoot

When an individual has two different alleles of a particular trait; contributes more to variation

Wanneer 'n individu twee verskillende allele van 'n spesifieke kenmerk het; dra by tot variasie

9

Hemizygote

Hemisigoot

When the phenotype is determined by a single allele because of the absence of the second allele in a diploid organism (absence of the second X chromosome in males)

Wanneer die fenotipe bepaal word deur 'n enkele alleel omdat die tweede alleel van 'n diploïede organisme afwesig is (afwesigheid van die tweede X chromosoom in mans)

10

Mendelian Inheritance

Mendeliese Oorerwing

When the alleles contributing to a trait segregates in a predictable manner according to expectations from a single locus (as postulated by Gregor Mendel)

Wanneer die allele wat tot 'n kenmerk bydra verdeel op 'n voorspelbare manier o.g.v. die verwagtings van 'n enkele lokus (soos gepostuleer deur Gregor Mendel)

11

Haplotype

Haplotipe

A set of genetic determinants (alleles) located on a single chromosome, inherited from a single parent

'n Stel genetiese bepalers wat op 'n enkele chromosoom voorkom, en vanaf een ouer oorgeerf word

12

Haplogroup

Haplogroep

A set of genetic markers inherited as a unit, from one parent, shared by descendents of the same ancestor (haplotypes inherited from the same ancestor)

'n Stel genetiese merkers wat as 'n eenheid oorgeerf word, van een ouer, wat deur die nageslag van dieselfde voorouer gedeel word (haplotipes geerf van dieselfde voorouer)