Lecture 3 / Lesing 3 Flashcards Preview

GENE3734 > Lecture 3 / Lesing 3 > Flashcards

Flashcards in Lecture 3 / Lesing 3 Deck (17)
Loading flashcards...
1

Polymorphism

Polimorfisme

A change in the DNA sequence, occuring naturally in populations.

'n Verandering in die DNA volgorde, wat natuurlik voorkom binne 'n bevolking.

2

Mutation

Mutasie

A change in the DNA sequence occuring in less than 1% of the population.

'n Verandering in die DNA volgorde wat in minder as 1% van die bevolking voorkom.

3

Pleiotropy

Pleiotropie

One gene affecting several independent phenotypes.

Een geen wat verskeie onafhanklike fenotipes beïnvloed.

4

Epistasis

Epistase

The masking / modulation of alleles of one gene by the alleles of another gene through an interactive (non-additive) enhancing or suppressing effect on the phenotype.

Die maskering / modulering van allele van een geen deur die allele van 'n ander geen deur 'n interaktiewe (nie additiewe) verrykende of onderdrukkende effek op die fenotipe.

5

Silent / Synonymous mutation

Stil / Sinonieme mutasie

Base changes that cause no change in the amino acid (e.g. codons AAA and AAG both encode Lysine).

Basispaar veranderinge wat geen verandering in die aminosuur tot gevolg het nie (bv. kodons AAA en AAG enkodeer beide vir Lysine).

6

Missense / Non-synonymous mutation

Missense / Nie-sinonieme mutasie

Base changes that cause a change in the amino acid.

Basispaar veranderinge wat 'n verandering in die aminosuur tot gevolg het.

7

Nonsense / Null mutation

Nonsense / Nul mutasie

Base changes that result in non-transcription into RNA, leading to the production of a non-functional protein or no protein at all (through the formation of a premature stop codon).

Basispaar veranderinge wat die gevolg het dat RNA transkripsie nie plaasvind nie, en 'n nie-funksionele proteïen vorm, of geen proteïen vorm nie (deur die vorming van 'n vervroegde stop kodon).

8

Lethal mutation

Letale mutasie

A mutation leading to a phenotype incapable of effective reproduction / resulting in the death of the organism.

'n Mutasie wat lei tot 'n fenotipe wat nie effektief kan voortplant nie / die dood van die organisme tot gevolg het.

9

Hypomorphic mutation

Hipomorfiese mutasie

A type of mutation in which the altered gene product possesses a reduced level of activity (expression at a lower level).

'n Tipe mutasie waar die veranderde geen produk 'n verlaagde vlak van aktiwiteit het (uitdrukking op 'n laer vlak).

10

Hypermorphic mutation

Hipermorfiese mutasie

A type of mutation in which the altered gene product possesses a hightened level of activity (expression at a higher level).

'n Tipe mutasie waar die veranderde geen produk 'n verhoogde vlak van aktiwiteit het (uitdrukking op 'n hoër vlak).

11

Gene-Environment Correlation (GEC)

Geen-Omgewing Korrelasie

When the genotype and environment work in an additive / cumulative way to influence the phenotype.

Wanneer die genotipe en omgewing op 'n additiewe / kumulatiewe manier werk om die fenotipe te produseer.

12

Gene-Environment Interaction (GEI)

Geen-Omgewing Interaksie

When the specific environmental influence is dependent upon a specific genotype to manifest the phenotype.

Wanneer die spesifieke omgewingsinvloed afhanklik is van 'n spesifieke genotipe om die fenotipe te veroorsaak.

13

Penetrance

Penetransie

The proportion of the individuals in a population with a given genotype that display the phenotype associated with that genotype.

Die aantal individue in 'n bevolking met 'n sekere genotipe wat die fenotipe geassosieer met die genotipe toon.

14

Expressivity

Uitdruklikheid

Variation in the expression of a phenotype among individuals of the same genotype.

Variasie in die uitdrukking van 'n fenotipe tussen individue wat dieselfde genotipe het.

15

Heritability

Oorerflikheid

The proportion of phenotypic variation that is explained by genetic variation.

Die deel van fenotipiese variasie wat deur genetiese variasie verduidelik word.

16

Broad sense heritability

Breë sin oorerflikheid

The extent to which variation in phenotypes in a population is due to variation in genotypic values.

Die hoeveelheid variasie in 'n fenotipe in 'n bevolking deur variasie in genotipiese waardes is.

17

Narrow sense heritability

Noue sin oorerflikheid

The portion of additive genetic variance that contributes to the total phenotypic variation and represents the extent to which variation in phenotypes is determined by variation in effects of alleles transmitted by parents to offspring.

Die deel van additiewe genetiese variansie wat bydra tot die totale fenotipiese variasie. Dit verteenwoordig die hoeveelheid variasie in die fenotipes wat deur effekte van allele oorgeërf vanaf ouers na kinders is.