Lesson 24A Flashcards Preview

汉语词汇 > Lesson 24A > Flashcards

Flashcards in Lesson 24A Deck (37):
1

shadow boxing,taijiquan

太极拳

tàijíquán

2

to hear of

听说

tīngshuō

3

next weekxià

4

to register (for)

报名

bào míng

5

to begin

开始

kāishǐ

6

can,be able tonéng

7

again,once morezài

8

a classifier for action,one time,once throughbiàn

9

to understanddǒng

10

comfortable

舒服

shūfu

11

meaning

意思

yìsi

12

classifier for time
13

hour

小时

xiǎoshí

14

to ask for a leave

请假

qǐngjià

15

head ache

头疼

tóuténg

16

headtóu

17

to acheténg

18

to have above normal temperature

发烧

fā shāo

19

perhaps,probably

可能

kěnéng

20

to cough

咳嗽

késou

21

to catch cold,flu

感冒

gǎnmào

22

a modal particle at a sentence to indicate a change or new circumstancesle

23

to see a doctor

看病

kàn bìng

24

illness,to be sickbìng

25

to drive a vehicle

开车

kāi chē

26

to swim

游泳

yóuyǒng

27

to fish

钓鱼

diào yú

28

to stop the car

停车

tíng chē

29

to skate

滑冰

huá bīng

30

to take pictures

拍照

pāi zhào

31

to smoke a cigarette

抽,吸烟

chōu,xī yān

32

to sing a song

唱歌

chàng gē

33

to dance

跳舞

tiào wǔ

34

to play basketball

打篮球

dǎ lánqiú

35

passport

护照

hùzhào

36

driving license

驾照

jiàzhào

37

can,be able tohuì