Lesson02汉字>Eng+Pinyin Flashcards Preview

ChineseLessonGreenAll > Lesson02汉字>Eng+Pinyin > Flashcards

Flashcards in Lesson02汉字>Eng+Pinyin Deck (21):
1


which

2

guó
country

3

rén
person, people

4

同学

tóngxué
school mate

5

lái
to come

6

介绍

jièshào
to introduce

7

一下儿

yíxiàr
briefly

8

xìng
surname

9

de
's (possession)

10


he

11

认识

rènshi
to meet, to know

12

hĕn
very

13

高兴

gāoxìng
glad, happy

14


and

15

ne
modal particule

16

加拿大

jiā'nádà
Canada

17

中国

zhōngguó
China

18

英国

yīngguó
Britain

19

法国

făguó
France

20

日本

rìbĕn
Japan

21

韩国

hánguó
Korea

Decks in ChineseLessonGreenAll Class (60):