Lesson04Eng+PinYin>汉字 Flashcards Preview

ChineseLessonGreenAll > Lesson04Eng+PinYin>汉字 > Flashcards

Flashcards in Lesson04Eng+PinYin>汉字 Deck (19):
1

túshūguăn
library

图书馆

2

zài
to be in

3

năr
where

哪儿

4

qĭngwèn
excuse me (asking a question)

请问

5

duìbuqĭ
sorry

对不起

6

zhèr
here

这儿

7

zhīdào
to know

知道

8

méi guānxi
it's ok, it doesn't matter

没关系*

9

jiàoxué
to teach

教学

10

lóu
building

11

nàr
there

那儿

12

sùshè
dormitory

宿舍

13

bĕibian
north

北边

14

zuŏbian
the left

左边

15

yòubian
the right

右边

16

bú yòng
do not need

不用

17

bú yòng xiè
you are welcome

不用谢

18

nánbian
south

南边

19

xiàbian
under

下边

Decks in ChineseLessonGreenAll Class (60):