Lesson11汉字>Eng+Pinyin Flashcards Preview

ChineseLessonGreenAll > Lesson11汉字>Eng+Pinyin > Flashcards

Flashcards in Lesson11汉字>Eng+Pinyin Deck (26)
1

冬天

dōngtiān
winter

2

比较

bĭjiào
quite; rather

3

冷*

lĕng
cold

4

天气

tiānqì
weather

5

怎么样

zěnmeyàng
how about

6

不太

bútài
not so

7

fēng
wind

8


rain

9


degree, meas. word

10

晴天

qíngtiān
sunny day

11

秋天

qiūtiān
autumn

12


hot

13

舒服

shūfu
confortable

14

zuì
most

15

季节

jìjié
season

16

差不多

chàbuduō
almost; nearly

17

零*下

língxià
below zero

18

常常

chángcháng
often; usually

19

xià
fall

20

xuě
snow

21

cháng
often; usually

22

喜欢

xĭhuan
like

23

夏天

xiàtiān
summer

24

游泳

yóuyŏng
swim

25

春天

chūntiān
spring

26

北京

Běijīng
Beijing

Decks in ChineseLessonGreenAll Class (60):