Lesson12Eng+PinYin>汉字 Flashcards Preview

ChineseLessonGreenAll > Lesson12Eng+PinYin>汉字 > Flashcards

Flashcards in Lesson12Eng+PinYin>汉字 Deck (31):
1

zài
-ing; action in progress

2

gàn
to do

3

wĕi
hello (on the phone)

4

à
ah; oh

5

zhèngzài
in process of; -ing

正在

6

zuò
to do

7

zuòyè
homeworks

作业

8

mĕi
every (+meas. word)

9

tiān
day

10

duō
a lot of; many

11

xīngqīsān
Wednesday

星期三

12

cóng… dào…
from… to…

从⋯⋯到⋯⋯

13

zhōngwŭ
noon

中午

14


4

15

jié
period; meas.word

16

tīngxiĕ
dictation quiz

听写

17

suŏyĭ
so; therefore

所*以

18

jiŭbā
bar

酒吧

19


to drink

喝*

20

kāfēi
coffee

咖啡

21

shūdiàn
bookstore

书店

22

duìmiàn
across

对面

23

zìjĭ
oneself

自己

24

chàng
to sing

25

kălā-OK
karaoke

卡拉OK

26

huí
to come back; to return

27

jiăngzuò
lecture

讲座

28

xīngqīyī
Monday

星期一

29

xīngqīwŭ
Friday

星期五

30

xīngqīliù
Saturday

星期六

31

xiūxi
to rest

休息

Decks in ChineseLessonGreenAll Class (60):