Lesson15汉字>Eng+Pinyin Flashcards Preview

ChineseLessonGreenAll > Lesson15汉字>Eng+Pinyin > Flashcards

Flashcards in Lesson15汉字>Eng+Pinyin Deck (25):
1

生日

shēngrì
birthday

2

晚饭

wănfàn
supper; dinner

3

以后

yĭhòu
after

4

一直*

yìzhí
always; all along

5

máng
busy

6

准备

zhŭnbèi
to prepare

7

礼物

lĭwù
gift

8

蛋糕

dàngāo
cake

9

sòng
to give (something); to give as a present

10

特别

tèbié
special

11

shuō
to say

12

nán
male

13

还是

háishi
or (AorB?)

14


female

15


worth; can; possible

16

巧克力

qiăokèlì
chocolate

17

tián
sweet

18

那么

nàme
then

19

hào
size

20

shù
a bouquet of; meas.word

21

huā
flower

22

主意

zhŭyi
idea

23

最后

zuìhòu
finally

24

告诉

gàosu
to tell

25

一定

yídìng
to must

Decks in ChineseLessonGreenAll Class (60):