Lesson16Eng+Pinyin>汉字 Flashcards Preview

ChineseLessonGreenAll > Lesson16Eng+Pinyin>汉字 > Flashcards

Flashcards in Lesson16Eng+Pinyin>汉字 Deck (24):
1

yòu
again

2

kànqilai
it seems that

看起来

3

guò
to spend

4

la
tone particle

5

kĕyĭ
to may

可以

6

hăohāor
to one's heart content; all out

好好儿

7

juéde
to feel

觉得

8

méiyìsi
uninteresting

没意思

9

xuéxí
to study

学习

10


to wash

11

diànshì
TV

电视

12

shuì lănjiào
to get up late; to sleep in

睡懒觉

13

chūqu
to go out

出去

14

guàng
to go (shopping)

15

bùtóng
different

不同

16

ānpái
arrangement

安排

17

shàng
last (as the previous one)

18

bāo
to make; to wrap up

19

jiăozi
dumpling

饺子

20

dítīng
discotheque

迪厅

21

tiào wŭ
to dance

跳舞

22

tīng
to listen

23

yīngyuèhuì
concert

音乐会

24

liăojiĕ
to know; to understand

了解

Decks in ChineseLessonGreenAll Class (60):