Lesson17汉字>Eng+Pinyin Flashcards Preview

ChineseLessonGreenAll > Lesson17汉字>Eng+Pinyin > Flashcards

Flashcards in Lesson17汉字>Eng+Pinyin Deck (28):
1

做客

zuòkè
to be a guest

2

请进

qĭngjìn
please come in

3

zhēn
really

4

干净

gānjìng
clean

5

zuò
to seat

6

哎呀

āiyā
interjection

7

客气

kèqi
courteous

8

一点儿

yìdiănr
a little

9

心意

xīnyì
regard; kindly feelings

10

收下

shōuxià
to accept

11

chá
tea

12

果汁(儿)

guŏzhī(r)
juice

13

随便

suíbiàn
whatever

14

xíng
OK.

15

路上

lùshàng
on the way

16

顺利

shùnlì
smoothly

17

shàng
on

18


crowded

19

打车

dàchē
calling a cab

20

空调大巴

kōngtiáo dàbā
air-conditioned bus

21

地铁

dìtiĕ
subway

22

饿

è
hungry

23

chī
to eat

24

huì
can

25

shì
to try

26

主人

zhŭrén
host

27

客人

kèrén
guest

28

意思

yìsi
meaning

Decks in ChineseLessonGreenAll Class (60):