Lesson17Eng+pinyin>汉字 Flashcards Preview

ChineseLessonGreenAll > Lesson17Eng+pinyin>汉字 > Flashcards

Flashcards in Lesson17Eng+pinyin>汉字 Deck (28):
1

zuòkè
to be a guest

做客

2

qĭngjìn
please come in

请进

3

zhēn
really

4

gānjìng
clean

干净

5

zuò
to seat

6

āiyā
interjection

哎呀

7

kèqi
courteous

客气

8

yìdiănr
a little

一点儿

9

xīnyì
regard; kindly feelings

心意

10

shōuxià
to accept

收下

11

chá
tea

12

guŏzhī(r)
juice

果汁(儿)

13

suíbiàn
whatever

随便

14

xíng
OK.

15

lùshàng
on the way

路上

16

shùnlì
smoothly

顺利

17

shàng
on

18


crowded

19

dàchē
calling a cab

打车

20

kōngtiáo dàbā
air-conditioned bus

空调大巴

21

dìtiĕ
subway

地铁

22

è
hungry

饿

23

chī
to eat

24

huì
can

25

shì
to try

26

zhŭrén
host

主人

27

kèrén
guest

客人

28

yìsi
meaning

意思

Decks in ChineseLessonGreenAll Class (60):