Lesson18Eng+PinYin>汉字 Flashcards Preview

ChineseLessonGreenAll > Lesson18Eng+PinYin>汉字 > Flashcards

Flashcards in Lesson18Eng+PinYin>汉字 Deck (26):
1

hăochī
delicious(to eat)

好吃

2

wèidào
taste

味道

3

bĕifāng
northern part of China

北方

4

jié
festival

5

kèrén
guest

客人

6

nánfāng
southern part of China

南方

7

mĭfàn
cooked rice

米饭

8

miànshí
pasta; wheaten food

面食

9

duì… lái shuō
for (sbdy)

对⋯来说

10

zhŏng
kind; meas. word

11

zhòngyào
important

重要

12

shípĭn
food

食品

13

máfan
troublesome

麻烦

14

shăo
few; less

15

xiànr
stuffing

馅儿

16

huā
to spend; to cost

17

chāoshì
supermarket

超市

18

sùdòng
frozen food

速冻

19

xiăng
to want to

20

…dehuà
…if…then

⋯的话

21

dài
pack; bag; meas. word

22

tōu lăn
to be lazy; loaf on the job

偷懒

23

dàjiā
all; everybody

大家

24

rè'nao
buzzing

热闹

25

yŏuyìsi
interesting

有意思

26

rúguŏ
if

如果

Decks in ChineseLessonGreenAll Class (60):