Lesson23Eng+PinYin>汉字 Flashcards Preview

ChineseLessonGreenAll > Lesson23Eng+PinYin>汉字 > Flashcards

Flashcards in Lesson23Eng+PinYin>汉字 Deck (23):
1

chídào
to be late

迟到

2


to stop; to block

堵*

3

dŭ chē
traffic jam

堵*车

4

huài
to be ruined; to not be working

5

lúntāi
tyre

轮胎

6


to break (physically: hole, ripped… not broken in half)

7

(zhēn) dăo méi
to be unlucky (damn it!)

(真)倒霉

8

xiăoshí
hour

小时

9

píngshí
usually (emphasize time/moment)

平时

10

zhōngtóu
hour (spoken language)

钟头

11

zháojí
feel anxious

着急

12

yòng
to use

13

xiě
to write

14

zuòwén
essay

作文

15

kŏuyŭ
oral (language)

口语

16

kàn
in one's opinion; in one's point of view (at the beginning of the sentence; spoken language)

17

xué (+N)
to study (+N)

18

chūzhōng
junior high school

初中

19

yŭfă
grammar

语法

20

jiăndān
simple

简单

21

fānyì
translation; to translate; translator

翻译

22

xià
next

23

xuéqī
semester

学期

Decks in ChineseLessonGreenAll Class (60):