Lesson25Eng+PinYin>汉字 Flashcards Preview

ChineseLessonGreenAll > Lesson25Eng+PinYin>汉字 > Flashcards

Flashcards in Lesson25Eng+PinYin>汉字 Deck (23):
1

duànliàn
to exercise

锻炼

2

wăn ān
good night

晚安

3

diànshìjù
TV drama; soap opera

电视剧

4

Tàijíquán
Taiji

太极拳

5

cānjiā
to attend; to join a group

参加

6

bān
class; team

7

bào míng
to register

报名

8


to play

9

wàng
to forget

10

chóngxīn
over again

重新

11

nàozhōng
alarm clock

闹钟

12

kōngqì
air

空气

13

xīnxiān
fresh

新鲜

14


lake

15

păo bù
to run

跑步*

16

jìnr
strength

劲儿

17

chū
out

18

hàn
to sweat

19

bàng
very good

20

păo
to run

21

sàn bù
to go out for a walk

散步*

22

yùndònghuì
sports meeting

运动会

23

zŏngshì
always

总是

Decks in ChineseLessonGreenAll Class (60):