Lesson27汉字>Eng+Pinyin Flashcards Preview

ChineseLessonGreenAll > Lesson27汉字>Eng+Pinyin > Flashcards

Flashcards in Lesson27汉字>Eng+Pinyin Deck (25):
1

ràng
to let

2

dāi
to stay

3

地方

dìfang
place

4

风景

fēngjĭng
scenery

5

měi
beautiful

6

⋯极了

… jí le
extremely (after adj to express a high degree)

7

复习

fùxí
to review; to brush up

8

功课

gōngkè
assignment

9

毕业

bìyè
to graduate

10

抓紧

zhuājĭn
to grasp; to take advantage of (time)

11

方面

fāngmiàn
aspect

12

古代

gŭdài
ancient

13

历史

lìshĭ
history

14

感兴趣

gănxìngqù
to be interested in

15

教授

jiàoshòu
professor

16

一定

yídìng
by all means; definitely

17

kăo
to take an exam

18

考上

kăoshàng
to pass an exam

19

春节

Chūn Jié
Spring Festival

20

问题

wèntí
problem

21

应该

yīnggāi
should

22

想念

xiăngniàn
to miss

23

tàng
meas. word for trips

24

后来

hòulái
later

25

成为

chéngwéi
to become

Decks in ChineseLessonGreenAll Class (60):