Level 164 Flashcards Preview

Old Occitan Vocabulary > Level 164 > Flashcards

Flashcards in Level 164 Deck (20):
1

liurar

to deliver

2

to deliver

liurar

3

vedar

to prevent

4

prevent

vedar

5

raustir

to roast

6

to roast

raustir

7

escorjar

to flay

8

to flay

escorjar

9

corregir

to correct

10

to correct

corregir

11

asajar

to try

12

to try

asajar

13

resonar

to resound

14

to resound

resonar

15

frustar

to frustrate

16

to frustrate

frustar

17

empeguir

to play the fool

18

to play the fool

empeguir

19

revelhar

to awaken

20

to awaken

revelhir