Masurile preventive si alte masuri procesuale Flashcards Preview

Procedura penala > Masurile preventive si alte masuri procesuale > Flashcards

Flashcards in Masurile preventive si alte masuri procesuale Deck (14):
1

in procedura de verificare a masurilor preventive in procedura de cam preliminara se aplica urmatoarele dispozitii privind procedura prelungirii arestului preventiv in cursul UP

-În cazul în care inculpatul arestat preventiv se află internat în spital şi din cauza stării sănătăţii nu poate fi adus în faţa judecătorului sau când, din cauză de forţă majoră ori stare de necesitate, deplasarea sa nu este posibilă, propunerea va fi examinată în lipsa inculpatului, dar numai în prezenţa avocatului acestuia, căruia i se dă cuvântul pentru a pune concluzii.

-Dispoziţiile art. 204 alin. (7) teza finală se aplică în mod corespunzător: Se consideră că este prezent şi inculpatul privat de libertate care, cu acordul său şi în prezenţa apărătorului ales sau numit din oficiu şi, după caz, şi a interpretului, participă la soluţionarea contestaţiei prin videoconferinţă, la locul de deţinere.

- Participarea procurorului este obligatorie.

-Judecătorul se pronunţă asupra propunerii de prelungire a arestării preventive înainte de expirarea duratei acesteia.

2

Una dintre solutiile verificarii din cam prel: judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere revocarea acesteia şi punerea în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză, atunci cand

-constată că au încetat temeiurile care au determinat luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive şi nu există temeiuri noi care să o justifice
- în cazul în care au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii preventive,

3

Conditiile luarii masurii controlului judiciar pe cautiune sunt

1. sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 223 alin. (1) şi (2),
2. luarea acestei măsuri este suficientă pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. (1),
3. inculpatul depune o cauţiune a cărei valoare este stabilită de către organul judiciar.

4

Consemnarea cauţiunii se face pe numele inculpatului, prin

1. depunerea unei sume de bani determinate la dispoziţia organului judiciar ori
2. prin constituirea unei garanţii reale, mobiliare ori imobiliare, în limita unei sume de bani determinate, în favoarea aceluiaşi organ judiciar.

5

Valoarea cauţiunii este de cel puţin 1.000 lei şi se determină în raport cu

1. gravitatea acuzaţiei aduse inculpatului,
2. situaţia materială şi
3. obligaţiile legale ale acestuia.

6

Instanta dispune prin hotarare confiscarea cautiunii

dacă măsura controlului judiciar pe cauţiune a fost înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive, pentru motivele prevăzute la alin. (9): În cazul în care, pe durata măsurii controlului judiciar pe cauţiune, inculpatul încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile care îi revin sau există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, la cererea motivată a procurorului ori din oficiu, poate dispune înlocuirea acestei măsuri cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege.

7

Restiturea cautiunii se dispune de catre

- instanta, in celelalte cazuri;
- procuror, cand a dat o solutie de netrimitere in judecata.

8

Confiscarea si restituirea cautiunii se dispun in masura in care nu s-a dispus plata din cautiune, in ordinea urmatoare

a despăgubirilor băneşti acordate pentru repararea pagubelor cauzate de infracţiune, a cheltuielilor judiciare sau a amenzii.

9

Aprecierea îndeplinirii condiţiilor pentru luarea arestului la domiciliu se face ţinându-se seama

-de gradul de pericol al infracţiunii,
-de scopul măsurii,
-de sănătatea, vârsta, situaţia familială şi alte împrejurări privind persoana faţă de care se ia măsura.

10

Persoanei faţă de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu i se comunică, sub semnătură, în scris,

-drepturile prevăzute la art. 83,
-dreptul prevăzut la art. 210 alin. (1) şi (2),
-dreptul de acces la asistenţă medicală de urgenţă,
- dreptul de a contesta măsura şi
- dreptul de a solicita revocarea sau înlocuirea acestei măsuri cu o altă măsură preventivă
In cazul în care persoana nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal.

11

Judecatorul de dr si lib competent sa dispuna masura arestului la domiciliu este cel de la instanta

1. căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă;
2. corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul unde s-a constatat săvârşirea infracţiunii;
3. corespunzătoare în grad acesteia de la sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală

12

Pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii:

a)să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat;
b)să nu comunice cu persoana vătămată sau membrii de familie ai acesteia, cu alţi participanţi la comiterea infracţiunii, cu martorii ori experţii, precum şi cu alte persoane stabilite de organul judiciar.

13

La cererea scrisă şi motivată a inculpatului, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, prin încheiere, îi poate permite acestuia părăsirea imobilului pentru

-prezentarea la locul de muncă, la cursuri de învăţământ sau de pregătire profesională ori la alte activităţi similare sau
- pentru procurarea mijloacelor esenţiale de existenţă, -precum şi în alte situaţii temeinic justificate

pentru o perioadă determinată de timp, dacă acest lucru este necesar pentru realizarea unor drepturi ori interese legitime ale inculpatului.

14

Copia încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată prin care s-a luat măsura arestului la domiciliu se comunică, de îndată,

-inculpatului;
- instituţiei, organului sau autorităţii desemnate cu supravegherea sa;
- organului de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte acesta;
- serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor;
-organelor de frontieră.