Probele si mijloacele de proba Flashcards Preview

Procedura penala > Probele si mijloacele de proba > Flashcards

Flashcards in Probele si mijloacele de proba Deck (44):
1

Constituie proba orice element de fapt care serveste la

- constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni;
- identificarea persoanei care a savarsit-o;
- cunoasterea imprejurarilor necesare pentru justa solutionare a cauzei si care contribuie la aflarea adevarului in procesul penal.

2

inscrisurile si mijloacele materiale de proba pot presupune, ca procedee probatorii,

-perchezitia,
-ridicarea de obiecte si inscrisuri,
-cercetarea la fata locului,
-recunostituirea,
- retinerea, predarea si perchezitionarea trimiterilor postale;

3

procesele-verbale sunt mijloacele de proba obtinute in urma unor procedee probatorii ca

-identificarea persoanelor si a obiectelor;
-metode speciale de supraveghere sau cercetare (accesul la un sistem informativ, interceptarea comunicatiilor ori a oricarui tip de comunicare la distanta, livrarea supravegheata etc),
- luarea amprentelor suspectului, inculpatului si a altor persoane,
-utilizarea investigatorilor sub acoperire, a celor cu identitate reala sau a colaboratorilor.

4

Constituie obiect al probei:

- existenta infractiunii si savarsirea acesteia de catre inculpat;
- faptele privitoare la raspunderea civila, atunci cand exista parte civila;
- faptele si imprejurarile de fapt de care depinde aplicarea legii;
- orice imprejurare de care depinde justa solutionare a cauzei.

5

Fapte sau imprejurari care nu trebuie dovedite:

- prezumtiile legale relative
- faptele notorii sau evidente
- faptele necontestate de niciunul dintre participantii la proces

6

probele adm in cursul UP si neconstestate de catre parti

nu se readministreaza in cursul cercetarii judecatoresti. Acestea sunt puse in dezbaterea contradictorie a partilor si sunt avute in vedere de instanta la deliberare. Cu toate acestea, desi partile si persoana vatamata convin ca anumite fapte sau imprejurari sunt necontestate, instanta de judecata poate totusi sa decida readministrarea acelor probe, daca apreciaza ca este necesar pt aflarea adevarului si justa solutionare a cauzei.

7

nu se poate intemeia in masura determinanta pe declaratiile investigatorului, ale colaboratorilor ori ale martorilor protejati.

Hotararea:
- de condamnare,
- de renuntare la aplicarea pedepsei ori
-de amanare a aplicarii pedepsei

8

audierea poate avea loc în prezenţa oricărei persoane care poate comunica cu cel ascultat

În mod excepţional, în situaţia în care se impune luarea urgentă a unei măsuri procesuale sau dacă nu se poate asigura un interpret autorizat

9

audierea persoanei surde, mute sau surdo-mute se poate face cu ajutorul oricărei persoane care are aptitudini de comunicare

În cazuri excepţionale, dacă nu este prezentă o persoană autorizată care poate comunica prin limbajul special, iar comunicarea nu se poate realiza în scris

10

Persoana aflată în detenţie poate fi audiată la locul de deţinere prin videoconferinţă,

în cazuri excepţionale şi dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor.

11

In declaratiile presoanelor audiate

-se consemnează întrebările adresate pe parcursul ascultării, menţionându-se cine le-a formulat,
- se menţionează de fiecare dată ora începerii şi ora încheierii ascultării.

12

Declaratiile persoanelor audiate sunt semnate de catre

a) persoana audiata;
b) de organul de urmărire penală care a procedat la audierea suspectului sau a inculpatului, de judecătorul de drepturi şi libertăţi ori de preşedintele completului de judecată şi de grefier
c), de avocatul suspectului, inculpatului, al persoanei vătămate, părţii civile sau părţii responsabile civilmente, dacă aceştia au fost prezenţi;
d)de interpret când declaraţia a fost luată printr-un interpret.

13

audierii persoanei vamate i se aplica dispozitiile

- art. 107 cu privire la intrebarile adresate inainte de prima audiere;
- art. 109 alin. 1 si 2 (este lăsat să declare tot ceea ce doreşte referitor la fapta prevăzută de legea penală care i-a fost comunicată, după care i se pot pune întrebări+ are dreptul să se consulte cu avocatul atât înainte, cât şi în cursul audierii, iar organul judiciar, când consideră necesar, poate permite acestuia să utilizeze însemnări şi notiţe proprii).
- art. 110 privind consemnarea declaratiior

14

In cursul UP audierea persoanei vatamate, a partii civil si a partii respon. civilm se inregistreaza prin mijloace tehnice audio sau video atunci cand

1.organul de urmărire penală consideră necesar
2. persoana a solicitat aceasta în mod expres
3. iar înregistrarea este posibilă.

15

În cazul persoanelor vătămate pentru care a fost stabilită în condiţiile legii existenţa unor nevoi specifice de protecţie, organul judiciar poate dispune una sau mai multe dintre următoarele măsuri

a)audierea acestora în incinte concepute sau adaptate acestui scop;
b)audierea acestora prin intermediul sau în prezenţa unui psiholog sau a altui specialist în consilierea victimelor;
c)audierea acestora, cât şi eventuala lor reaudiere se realizează de aceeaşi persoană, dacă acest lucru este posibil şi dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor.

16

Victimele caror infractiuni pot fi audiate numai de o persoana de acelasi sex cu aceasta, la cererea ei expresa?

-infracţiunii de violenţă în familie,
- ale infracţiunilor de viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor şi corupere sexuală a minorilor,
- ale infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului,
- hărţuire şi hărţuire sexuală,
- în alte cazuri în care, din cauza împrejurărilor comiterii faptei, acest lucru se apreciază ca fiind necesar

17

Reguli cu privire la audierea persoanei vătămate de către organul judiciar care a înregistrat o plângere cu privire la săvârşirea unei infracţiuni

- se desfăşoară de îndată, iar, dacă acest lucru nu este posibil, se va realiza ulterior depunerii plângerii, fără întârzieri nejustificate.
- declaraţia dată de persoana vătămată în condiţiile de mai sus constituie mijloc de probă chiar dacă a fost administrată înainte de începerea urmăririi penale.

18

Audierii partii civile si a persoanei responsabile civilm i se aplica

- art. 107 cu privire la intrebarile adresate inainte de prima audiere;
- art. 109 alin. 1 si 2 (este lăsat să declare tot ceea ce doreşte referitor la fapta prevăzută de legea penală care i-a fost comunicată, după care i se pot pune întrebări+ are dreptul să se consulte cu avocatul atât înainte, cât şi în cursul audierii, iar organul judiciar, când consideră necesar, poate permite acestuia să utilizeze însemnări şi notiţe proprii).
- art. 110 privind consemnarea declaratiior;
- art. 111, alin. 4 cu privire la inregistrarea audierii din cursul UP cu mijloace audio si audiovideo.

19

Calitatea de martor are întâietate faţă de calitatea

-de expert;
-de avocat;
- de mediator;
- de reprezentant al uneia dintre părţi sau al unui subiect procesual principal
cu privire la faptele şi împrejurările de fapt pe care persoana le-a cunoscut înainte de a dobândi această calitate.

20

Martorului i se comunică obiectul cauzei şi apoi este întrebat

- dacă este membru de familie sau fost soţ al suspectului, inculpatului, persoanei vătămate ori al celorlalte părţi din procesul penal,
-dacă se află în relaţii de prietenie sau de duşmănie cu aceste persoane, precum şi
- dacă a suferit vreo pagubă în urma săvârşirii infracţiunii.

21

Martorului i se aduc apoi la cunoştinţă următoarele drepturi şi obligaţii:

a)dreptul de a fi supus măsurilor de protecţie şi de a beneficia de restituirea cheltuielilor prilejuite de chemarea în faţa organelor judiciare, atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
b)obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate emite mandat de aducere împotriva sa;
c)obligaţia de a comunica în scris, în termen de 5 zile, orice schimbare a adresei la care este citat, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate dispune împotriva sa sancţiunea prevăzută de art. 283 alin. (1);
d)obligaţia de a da declaraţii conforme cu realitatea, atrăgându-i-se atenţia că legea pedepseşte infracţiunea de mărturie mincinoasă.

22

In cursul UP audierea martorului se inregistreaza prin mijloace tehnice audio sau video atunci cand

1.organul de urmărire penală consideră necesar
2. persoana a solicitat aceasta în mod expres
3. iar înregistrarea este posibilă.

23

Cazurile de audiere a martorului cu varsta mai mica de 14 ani in prezenta unui reprezentant al autoritatii tutelare sau al unei rude cu capacitate deplina de exercitiu, stabilite de organul judiciar

Unul dintre parinti, tutorele, reprezentntul institutiei careia i-a fost incredintat minorul spre crestere si educare:
- nu pot fi prezenti;
- au calitatea de suspect, inculpat, parte civila, parte resp. civil ori martor in cauza;
- exista suspeciunea rezonabila ca pot influenta declaratia minorului

24

În mod excepţional, percheziţia poate începe fără înmânarea copiei mandatului de percheziţie, fără solicitarea prealabilă de predare a persoanei sau a obiectelor, precum şi fără informarea prealabilă privind posibilitatea solicitării prezenţei unui avocat ori a unei persoane de încredere, în următoarele cazuri:

a)când este evident faptul că se fac pregătiri pentru acoperirea urmelor sau distrugerea probelor ori a elementelor ce prezintă importanţă pentru cauză;
b)dacă există suspiciunea că în spaţiul în care urmează a se efectua percheziţia se află o persoană a cărei viaţă sau integritate fizică este pusă în pericol;
c)dacă există suspiciunea că persoana căutată s-ar putea sustrage procedurii.

25

Organele judiciare care efectuează percheziţia pot folosi forţa, în mod adecvat şi proporţional, pentru a pătrunde într-un domiciliu:

a)dacă există motive temeinice pentru a anticipa rezistenţă armată sau alte tipuri de violenţă ori există un pericol cu privire la distrugerea probelor;
b)în cazul unui refuz sau dacă nu a fost primit niciun răspuns la solicitările organelor judiciare de a pătrunde în domiciliu.

26

Expertiza se dispune cand

pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte ori imprejurari ce prezinta importanta pentru aflarea adevarului este necesara opinia unor expert

27

instanţa ori organul de urmărire penală poate solicita opinia unor specialişti care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau în afara acestora

in domeniile strict specializate, dacă pentru înţelegerea probelor sunt necesare anumite cunoştinţe specifice sau alte asemenea cunoştinţe

28

organul de urmărire penală poate dispune prin ordonanţă efectuarea unei constatări

-când există pericol de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt ori
- cand este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei

29

După finalizarea raportului de constatare, se poate dispune efectuarea unei expertize

-când organul judiciar apreciază că este necesară opinia unui expert sau
- când concluziile raportului de constatare sunt contestate

30

desemnarea unuia sau a mai multor experţi se face de către acea instituţie in cazul in care expertiza urmeaza a se efectua

- de o institutie medico-legala;
- de o institutie de specialitate;
- de un laborator de specialitate

31

au dreptul sa recomande un expert care sa participe la efectuarea expertizei

- partile;
- subiectii procesuali principali;
- procurorul

32

În aceeaşi cauză, o persoană nu poate avea atât calitatea

de expert desemnat de organul judiciar, cât şi pe aceea de expert recomandat de unul dintre subiecţii procesuali.

33

Nu poate fi desemnată ca expert recomandat de părţi în aceeaşi cauză o persoană

care funcţionează în cadrul aceleiaşi instituţii medico-legale, institut sau laborator de specialitate cu expertul desemnat de conducerea instituţiei respective la solicitarea organului judiciar.

34

cazurile de incompatibilitate a expertului sunt urmatoarele:

1. a fost reprezentant sau avocat al uneia dintre parti ori al unui subiect procesual principal, chiar si in alta cauza;
2. este ruda sau afin, pana la gradul al IV-lea inclusiv, ori se afla intr-o alta situatia dintre cele prev la art. 177 C pen cu una dintre parti, cu un subiect procesual principal sau cu reprezentantul acestora;
3. a fost martor in cauza;
4. este tutore sau curator al unei parti sau al unui subiect procesual principal;
5. exista o suspiciune rezonabila ca impartialitatea expertului este afectata;
6. persoana a avut calitatea de expert in aceeasi cauza, cu exceptia situatiei in care aceasta este recomandata de parti sau de procuror.

35

medicul legist care a eliberat un certificat medico-legal nu mai poate

participa la redactarea unui raport de expertiza sau la efectuarea unei noi expertize medico-legale in acelasi caz

36

drepturile expertului (7)

- de a refuza efectuarea expertizei pentru aceleaşi motive pentru care martorul poate refuza depunerea mărturiei.

- să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei.

-poate cere lămuriri organului judiciar care a dispus efectuarea expertizei cu privire la anumite fapte ori împrejurări ale cauzei ce trebuie evaluate.

-poate cere lămuriri părţilor şi subiecţilor procesuali principali, cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organele judiciare.

- are dreptul la un onorariu pentru activitatea depusă în vederea efectuării expertizei, pentru cheltuielile pe care ar trebui să le suporte sau le-a suportat pentru efectuarea expertizei.

- poate beneficia şi de măsuri de protecţie, în condiţiile prevăzute la art. 125.

37

obligatiile expertului

- de a se prezenta în faţa organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat şi
-de a-şi întocmi raportul de expertiză cu respectarea termenului-limită stabilit în ordonanţa organului de urmărire penală sau în încheierea instanţei.

38

expertul poate fi inlocuit

- daca refuza
- in mod nejustificat nu finalizeaza raportul de expertiza pana la termenul fixat

39

expertul este inlocuit

- cand este admisa declaratia sa de abtnere sau cererea de recuzare;
- se afla in imposibilitate obiectiva de a efectua sau finaliza expertiza

40

in vederea efectuarii expertizei organul de UP sau instanta fixeaza un termen la care

1. li se aduce la cunoştinţa procurorului, a părţilor, a subiecţilor procesuali principali şi a expertului obiectul expertizei şi întrebările la care expertul trebuie să răspundă;
2. li se pune în vedere că au dreptul să facă observaţii cu privire la aceste întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor;
3. sunt indicate expertului obiectele pe care urmează să le analizeze;
4. expertul este înştiinţat cu privire la faptul că are obligaţia de a analiza obiectul expertizei, de a indica cu exactitate orice observaţie sau constatare şi de a expune o opinie imparţială cu privire la faptele sau împrejurările evaluate, în conformitate cu regulile ştiinţei şi expertizei profesionale;
5. părţile şi subiecţii procesuali principali sunt încunoştinţaţi că au dreptul să ceară numirea câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele, care să participe la efectuarea expertizei.
6. după examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi, de subiecţii procesuali principali şi expert, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată pune în vedere expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza, încunoştinţându-l totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părţile sau subiecţii procesuali principali.

41

In partea introductiva a raportului de expertiza se arata (9)

1.organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei, 2. data când s-a dispus efectuarea acesteia,
3.numele şi prenumele expertului,
4. obiectivele la care expertul urmează să răspundă, 5. data la care a fost efectuată,
6. materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată, 7. dovada încunoştinţării părţilor,
8.dacă au participat la aceasta şi au dat explicaţii în cursul expertizei,
9.data întocmirii raportului de expertiză;

42

In partea expozitiva a raportului de expertiza se arata

1. operatiile de efectuare;
2. metodele;
3. programele
4. echipamentele utilizate

43

in partea finala a raportului de expertiza cuprinde

1. concluziile, prin care se răspunde la obiectivele stabilite de organele judiciare,
2. orice alte precizări şi constatări rezultate din efectuarea expertizei, în legătură cu obiectivele expertizei.

44

Organul de urmărire penală sau instanţa dispune efectuarea unei noi expertize atunci când

1. concluziile raportului de expertiză sunt neclare sau contradictorii ori
2. între conţinutul şi concluziile raportului de expertiză există contradicţii, iar
3.aceste deficienţe nu pot fi înlăturate prin audierea expertului.