METZGER'S VOCABULARY Flashcards Preview

NEW TESTAMENT GREEK > METZGER'S VOCABULARY > Flashcards

Flashcards in METZGER'S VOCABULARY Deck (551)
Loading flashcards...
1
Q

ἄνθρωπος, -ον, ὁ

A

man (anthropology)

2
Q

ἁπό

A

w/gen., from

3
Q

αὐτός, -ή, -ό

A

himself, herself, itself; he, she, it

4
Q

γάρ

A

for

5
Q

γίνομαι

A

I become, am

6
Q

δέ

A

but, and

7
Q

διά

A

w/gen., through; w/acc., on account of

8
Q

ἐγώ

A

I

9
Q

εἶπον

A

I said

10
Q

εἰς

A

w/acc., into

11
Q

ἐκ, ἐξ

A

w/gen., out of, from

12
Q

ἐπί

A

w/gen., over, on, at the time of; w/dat., on the basis of, at; w/acc., on, to, against

13
Q

ἔρχομαι

A

I come, go

14
Q

ἔχω

A

I have

15
Q

θεός, -ου, ὁ

A

a god, God

16
Q

ἵνα

A

in order that, that

17
Q

καί

A

and, even, also

18
Q

κατά

A

w/gen., down from, against; w/acc., according to, throughout, during

19
Q

κύριος, -ου, ὁ

A

a lord, the Lord

20
Q

λέγω

A

I say, speak

21
Q

μή

A

not, lest

22
Q

ὁ, ἡ, τό

A

the

23
Q

ὅς, ἥ, ὅ

A

who, which

24
Q

ὅτι

A

because

25
Q

οὗτος, αὕτη, τοῦτο

A

this; he, her, it

26
Q

οὐ, οὐκ, οὐχ

A

not

27
Q

πᾶς, πᾶσα, πᾶν

A

every, all

28
Q

ποιέω

A

I do, make

29
Q

πρός

A

w/acc., to, towards, with

30
Q

σύ

A

thou

31
Q

τίς, τί

A

who? what? which? why?

32
Q

τις, τι

A

someone, something, a certain one, a certain thing, anyone, anything

33
Q

ὡς

A

as, that, how, about

34
Q

εἰμί

A

I am

35
Q

ἐν

A

w/dat., in

36
Q

ἅγιος, -α, -ον

A

holy; plural as a noun, saints

37
Q

ἀδελφος, -οῦ, ὁ

A

brother

38
Q

ἀκούω

A

I hear

39
Q

ἀλλά

A

but, except

40
Q

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ

A

a man

41
Q

ἀποκρίνομαι

A

I answer

42
Q

γῆ, γῆς, ἡ

A

the earth

43
Q

γινώσκω

A

I come to know, learn, know, realize

44
Q

γυνή, γυναικός, ἡ

A

a woman, wife

45
Q

δίδωμι

A

I give

46
Q

δύναμαι

A

I am powerful, able

47
Q

ἐάν

A

if

48
Q

ἑαυτοῦ

A

of himself

49
Q

εἰ

A

if

50
Q

εἶδον

A

I saw

51
Q

εἷς, μία, ἕν

A

one

52
Q

ἐκεῖνος, -η, -ο

A

that

53
Q

ἐξέρχομαι

A

I go out

54
Q

ἥ

A

or

55
Q

ἡμέρα, -ας, ἡ

A

a day

56
Q

θέλω

A

I will, wish, desire

57
Q

λαλέω

A

Ι speak

58
Q

λαμβάνω

A

I take, receive

59
Q

λόγος, -ου, ὁ

A

a word

60
Q

μαθητής, -οῦ, ὁ

A

a disciple

61
Q

μετά

A

w/gen., with; w/acc., after

62
Q

οἶδα

A

I know

63
Q

ὄνομα, -ατος, τό

A

a name

64
Q

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν

A

no one, none, nothing, no

65
Q

οὖν

A

therefore

66
Q

οὐρανός, -ού, ὁ

A

heaven

67
Q

οὕτως

A

thus

68
Q

πατήρ, πατρός, ὁ

A

father

69
Q

περί

A

w/gen., concerning, about; w/acc., around

70
Q

πιστεύω

A

I have faith (in), believe

71
Q

πίστις, -εως, ἡ

A

faith, belief, trust

72
Q

πνεῦμα, -ατος, τό

A

a spirit, the Spirit

73
Q

πολύς, πολλή, πολύ

A

much; [plural] many

74
Q

υἱός, -οῦ, ὁ

A

a son

75
Q

ὑπό

A

w/gen., by; w/acc., under

76
Q

ἄγγελος, -ου, ὁ

A

a messenger, an angel

77
Q

ἁμαρτία, -ας, ἡ

A

a sin, sin

78
Q

ἄν

A

an untranslatable word, the effect of which is to make a statement contingent which would otherwise be definite

79
Q

βασιλεία, -ας, ἡ

A

a kingdom

80
Q

γράφω

A

I write

81
Q

δόξα, ·ης, ἡ

A

glory

82
Q

ἔθνος, -ους, τό

A

a nation; [plural] the Gentiles

83
Q

εἰσέρχομαι

A

I go or come in or into, enter

84
Q

ἐργον, -ου, τό

A

work

85
Q

ἐσθίω

A

I eat

86
Q

εὑρίσκω

A

I find

87
Q

ἰδού

A

see! behold!

88
Q

ἵστημι

A

I cause to stand, I stand

89
Q

καθώς

A

as, even as

90
Q

καρδία

A

the heart

91
Q

κόσμος, ου, ὁ

A

the world

92
Q

μέγας, μεγάλη, μέγα

A

large, great

93
Q

μέν

A

postpositive particle, on the one hand, indeed

94
Q

νεκρός, -ά, -όν

A

dead; [as a noun] a dead body, a corpse

95
Q

νόμος, -ου, ὁ

A

a law, the Law

96
Q

ὅστις, ἥτις, ὅτι

A

whoever, whichever, whatever

97
Q

ὄχλος, -ου, ὁ

A

a crowd, multitude

98
Q

παρά

A

w/gen., from; w/dat., beside, in the presence of; w/acc., alongside of

99
Q

πόλις, -εως, ἡ

A

a city

100
Q

πορεύομαι

A

I go, proceed

101
Q

τε

A

and

102
Q

τότε

A

then, at that time

103
Q

ὑπέρ

A

w/gen., in behalf of; w/acc., above

104
Q

χάρις, -ιτος, ἡ

A

grace

105
Q

χείρ, χειρός, ἡ

A

a hand

106
Q

ἀγαπάω

A

I love

107
Q

αἰών, -ῶνος, ὁ

A

an age

108
Q

ἄλλος, -η, -ο

A

other, another

109
Q

ἀμήν

A

verily, truly, amen

110
Q

ἀποστέλλω

A

I send (with a commission)

111
Q

ἀρχιερεύς, -έως, ὁ

A

high priest

112
Q

ἀφίημι

A

I let go, permit, forgive

113
Q

βάλλω

A

I throw, put

114
Q

βλέπω

A

I see

115
Q

δοῦλος, -ου, ὁ

A

a slave

116
Q

δύο

A

two

117
Q

ἐγείρω

A

I raise

118
Q

ἕως

A

until; w/gen., as far as

119
Q

ζάω

A

I live

120
Q

ζωή, -ῆς, ἡ

A

life

121
Q

καλέω

A

I call, name, write

122
Q

λαός, -οῦ, ὁ

A

a people

123
Q

νῦν

A

now

124
Q

ὅταν

A

whenever

125
Q

οὐδέ

A

an not, not even, neither, nor

126
Q

πάλιν

A

again

127
Q

παραδίδωμι

A

I hand over, betray

128
Q

προφήτης, -ον, ὁ

A

a prophet

129
Q

σάρξ, σαρκός, ἡ

A

flesh

130
Q

σύν

A

w/dat., with

131
Q

σῶμα, -ατος, τό

A

a body

132
Q

φωνή, -ῆς, ἡ

A

a sound, voice

133
Q

ἀγαθός, -ή, -όν

A

good

134
Q

ἀγάπη, -ης, ἡ

A

love

135
Q

ἀλήθεια, -ας, ἡ

A

truth

136
Q

ἀνίστημι

A

I cause to rise; I arise

137
Q

ἀπέρχομαι

A

I depart

138
Q

ἀποθνῄσκω

A

I die

139
Q

βασιλεύς, -εως, ἡ

A

a king

140
Q

δεῖ

A

it is necessary

141
Q

δύναμις, εως, ἡ

A

power

142
Q

ἐκκλησία, -ας, ἡ

A

assembly, congregation, a church, the Church

143
Q

ἐξουσία, -ας, ἡ

A

authority

144
Q

ζητέω

A

I seek

145
Q

θάνατος, -ου, ὁ

A

death

146
Q

ἴδιος, -α, -ον

A

one’s own

147
Q

κρίνω

A

I judge, decide

148
Q

μέλλω

A

I am about to

149
Q

μένω

A

I remain

150
Q

ὁδός, -οῦ, ἡ

A

a way, road, journey

151
Q

οἶκος, -ου, ἡ

A

a house

152
Q

ὅλος, -η, -ον

A

whole

153
Q

ὁράω

A

I see

154
Q

ὅσος, -η, -ον

A

as great as, as many as

155
Q

ὅτε

A

when

156
Q

παρακαλέω

A

I beseech, exhort, console

157
Q

πῶς

A

how?

158
Q

σῴζω

A

I save

159
Q

ψυχή, -ῆς, ἡ

A

soul, life, self

160
Q

ὥρα, -ας, ἡ

A

an hour

161
Q

αἷμα, -ατος, τό

A

blood

162
Q

αἴρω

A

I take up, take away

163
Q

ἀλλήλων

A

of one another

164
Q

ἄρτος, -ου, ὁ

A

bread, a loaf

165
Q

γεννάω

A

I beget

166
Q

διδάσκω

A

I teach

167
Q

δικαιοσύνη, -ης, ἡ

A

righteousness

168
Q

εἴρήνη, -ης, ἡ

A

peace

169
Q

ἐκεῖ

A

there

170
Q

ἐρῶ

A

I shall say

171
Q

ἕτερος, -α, -ον

A

other, another, different

172
Q

καλός, -ή, -όν

A

beautiful, good

173
Q

οἰκία, -ας, ἡ

A

a house

174
Q

οὔτε

A

neither, nor

175
Q

ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ

A

an eye

176
Q

περιπατέω

A

I walk; I live

177
Q

πούς, ποδός, ὁ

A

a foot

178
Q

πρῶτος, -η, -ον

A

first

179
Q

τέκνος, -ου, -τό

A

a child

180
Q

τίθημι

A

I place

181
Q

τόπος, -ου, τό

A

a place

182
Q

φοβέομαι

A

I fear

183
Q

ἀκολουθέω

A

I follow

184
Q

ἀναβαίνω

A

I go up

185
Q

ἀπόλλυμι

A

I destroy; middle, I perish

186
Q

ἄρχω

A

I rule

187
Q

ἕκαστος, -η, -ον

A

each

188
Q

ἐκβάλλω

A

I cast out

189
Q

ἐνώπιον

A

w/gen., before

190
Q

ἔτι

A

still, yet, even

191
Q

κάθημαι

A

I sit

192
Q

καιρός, -οῦ, ὁ

A

time, an appointed time, season

193
Q

μηδείς, μηδεμία, μηδέν

A

no one

194
Q

μήτηρ, μητρός, ἡ

A

a mother

195
Q

ὅπου

A

where, whither

196
Q

πίπτω

A

I fall

197
Q

πληρόω

A

I fill, fulfill

198
Q

προσέρχομαι

A

I come to

199
Q

προσεύχομαι

A

I pray

200
Q

ὥστε

A

so that

201
Q

αἰτέω

A

I ask

202
Q

ἀνοίγω

A

I open

203
Q

ἀποκτείνω

A

I kill

204
Q

ἀπόστολος, -ου, ὁ

A

an Apostle

205
Q

βαπτίζω

A

I baptize, immerse the body fully underwater

206
Q

δίκαιος, -α, -ον

A

right, just, righteous

207
Q

δώδεκα

A

twelve

208
Q

ἐμός, ἐμή, ἐμόν

A

my, mine

209
Q

ἑπτά

A

seven

210
Q

εὐαγγέλιον, -ου, τό

A

good news, the Gospel

211
Q

ἱερόν, -οῦ, τό

A

temple

212
Q

καταβαίνω

A

I go down

213
Q

κεφαλή, -ῆς, ἡ

A

head

214
Q

μᾶλλον

A

more, rather

215
Q

μαρτυρέω

A

I bear witness, testify

216
Q

πέμπω

A

I send

217
Q

πίνω

A

I drink

218
Q

πονηρός, -ά, -όν

A

evil

219
Q

πρόσωπον, -ου, τό

A

face

220
Q

πῦρ, πυρός, τό

A

fire

221
Q

σημεῖον, -ου, τό

A

a sign

222
Q

στόμα, -ατος, τό

A

a mouth

223
Q

τηρέω

A

I keep

224
Q

ὕδωρ, ὕδατος, τό

A

water

225
Q

φῶς, φωτός, τό

A

light

226
Q

χαίρω

A

I rejoice

227
Q

ἀγαπητός, -ή, όν

A

beloved

228
Q

ἄγω

A

I lead

229
Q

αἰώνιος, -ον

A

eternal

230
Q

ἀπολύω

A

I release

231
Q

γραμματεύς, -έως, ο·

A

a scribe

232
Q

δαιμόνιον, -ου, τό

A

a demon

233
Q

δοκέω

A

I think; seem

234
Q

ἐντολή, -ῆς, ἡ

A

a commandment

235
Q

ἔξω

A

without; w/gen., outside

236
Q

θέλημα, -ατος, τό

A

will

237
Q

ἱματιόν, -ου, ὁ

A

a garment

238
Q

καρπός, -οῦ, ὁ

A

fruit

239
Q

κηρύσσω

A

I proclaim

240
Q

νύξ, νυκτός, ἡ

A

night

241
Q

ὄρος, ὄρους, τό

A

a mountain

242
Q

πιστός, -ή, -όν

A

faithful, believing

243
Q

πλοῑον, -ου, το

A

boat

244
Q

πρεσβύτερος, -α, -ον

A

elder

245
Q

ῥῆμα, -ατοσ, το

A

word

246
Q

σαββατον, ου, το

A

the Sabbath

247
Q

συναγω

A

I gather together

248
Q

τρεῖς, τρια

A

three

249
Q

φέρω

A

I beary, carry, lead

250
Q

ὡδε

A

hither, here

251
Q

ἀρχη, -ῆσ, ἡ

A

a beginning

252
Q

ἀσπαζομαι

A

I greet, salute

253
Q

δέχομαι

A

I receive

254
Q

διδάσκαλος, -ου, ὁ

A

a teacher

255
Q

δοξάζω

A

I glorify

256
Q

ἐπερωτάω

A

I ask, question, demand of

257
Q

ἐρωταω

A

I ask, request, entreat

258
Q

ἠδη

A

now, already

259
Q

θρονος, ου, ὁ

A

throne

260
Q

κραζω

A

I cry out

261
Q

λοιπος, -ή, -όν

A

remaining; the rest (noun); for the rest, henceforth (adverb)

262
Q

μεσος, -η, -ον

A

middle, in the midst

263
Q

οὐχί

A

not (strengthened form of οὐ)

264
Q

πλείων, -ονοσ

A

larger, more

265
Q

προσκυνέω

A

I worship

266
Q

συναγωγή, -ῆς, ἡ

A

synagogue

267
Q

τοιοῦτος, -αύτν, -οῦτον & -οῦτο

A

such

268
Q

ὑπάρχω

A

I am, exist

269
Q

τά ὑπαρχοντα

A

one’s belongings

270
Q

φημι

A

I say

271
Q

χαρα, -ας, ἡ

A

joy, delight

272
Q

ἀχρι, ἀχρις

A

as far as, up to (gen); until (conj)

273
Q

γλωσσα, -ης, ἡ

A

a tongue, language

274
Q

γραφη, -ης, ἡ

A

a writing, Scripture

275
Q

δεξιος, -α, -ον

A

right (opp. left)

276
Q

διο

A

wherefore

277
Q

ἐλπις, -ιδοσ, ἡ

A

hope

278
Q

ἐπαγγελια, -ας, ἡ

A

a promise

279
Q

ἐσχατος, -η, -ον

A

last

280
Q

εὐαγγελιζω

A

I bring good news, preach good tidings

281
Q

εὐθυς

A

straightway, immediately

282
Q

θεωρεω

A

I look at, behold

283
Q

λιθος, -ου, ὁ

A

a stone

284
Q

μακαριος, -α, -ον

A

blessed, happy

285
Q

μηδε

A

but not, nor, not even

286
Q

μονος, -η, -ον

A

alone, only

287
Q

ὁπως

A

in order that, that

288
Q

παιδιον, -ου, το

A

an infant, child

289
Q

παραβολη, -ης, ἡ

A

a parable

290
Q

πειθω

A

I persuade

291
Q

σοφια, -ας, ἡ

A

wisdom

292
Q

χρονος, -ου, ὁ

A

time

293
Q

ἁμαρτωλος, -ον

A

sinful (adj); sinner (noun)

294
Q

ἁπαγγελλω

A

I announce; report

295
Q

ἀποδιδωμι

A

I give back, pay; I sell (middle)

296
Q

ἀρα

A

then, therefore

297
Q

ἐμπροσθεν

A

in front of, before (gen)

298
Q

ἐρημος, -ον

A

solitary, deserted (adj); the desert, wilderness (noun)

299
Q

ἐτος, -ους, το

A

a year

300
Q

καθιζω

A

I seat, sit

301
Q

κακος, -η, -ον

A

bad, evil

302
Q

κρατεω

A

I grasp

303
Q

κρισις, -εως, ἡ

A

judgment

304
Q

μικρος, -α, -ον

A

small, little

305
Q

οὐκετι

A

no longer

306
Q

παραλαμβανω

A

I receive

307
Q

που

A

where? whither?

308
Q

προ

A

before (gen)

309
Q

προσφερω

A

I bring to, offer

310
Q

σπειρω

A

I sow

311
Q

σωτηρια, -ας, -ἡ

A

salvation

312
Q

τριτος, -η, -ον

A

third

313
Q

τυφλος, -η, -ον

A

blind

314
Q

φανεροω

A

I make manifest

315
Q

φοβος, -ου, ὁ

A

fear, terror

316
Q

φυλακη, -ης, ἡ

A

a guard, a prison, a watch

317
Q

χρεια, -ας, ἡ

A

a need

318
Q

ἁμαρτανω

A

I sin

319
Q

ἀναστασις, -εως, ἡ

A

resurrection

320
Q

ἁπας, -ασα, -αν

A

all

321
Q

γενεα, -ας, ἡ

A

a generation

322
Q

δευτερος, -α, -ον

A

second

323
Q

δεω

A

I bind

324
Q

διωκω

A

I pursue, persecute

325
Q

ἐγγιζω

A

I come near

326
Q

ἐπιγινωσκω

A

I come to know, recognize

327
Q

εὐλογεω

A

I bless

328
Q

θαυμαζω

A

I marvel, wonder at

329
Q

θεραπευω

A

I heal

330
Q

θηριον, -ου, το

A

a wild beast

331
Q

θλιψις, -εως, ἡ

A

tribulation

332
Q

κατοικεω

A

I inhabit, dwell

333
Q

λυω

A

I loose

334
Q

μερος, -ους, το

A

a part

335
Q

ναος, -ου, ὁ

A

a temple

336
Q

ὁμοιος, -α, -ον

A

like

337
Q

σεαυτου

A

of yourself (sing)

338
Q

σημερον

A

today

339
Q

σπερμα, -ατος, το

A

a seed

340
Q

σταυροω

A

I crucify

341
Q

τιμη, -ης, ἡ

A

honor, price

342
Q

φωνεω

A

I call

343
Q

ἀξιος, -α, -ον

A

worthy

344
Q

ἁπτομαι

A

I touch

345
Q

διερχομαι

A

I pass through

346
Q

δικαιοω

A

I justify, pronounce righteous

347
Q

ἐπιθυμια, -ας, ἡ

A

eager desire, passion

348
Q

ἐπιτιθημι

A

I lay upon

349
Q

ἐργαζομαι

A

I work

350
Q

ἑτοιμαζω

A

I prepare

351
Q

εὐχαριστεω

A

I give thanks

352
Q

θυρα, -ας, ἡ

A

a door

353
Q

ἱκανος, -η, -ον

A

sufficient, able, considerable

354
Q

καινος, -η, -ον

A

new

355
Q

κλαιω

A

I weep

356
Q

λογιζομαι

A

I account, reckon

357
Q

μισεω

A

I hate

358
Q

μνημειον, -ου, το

A

a tomb, monument

359
Q

οἰκοδομεω

A

I build, edify

360
Q

ὀλιγος, -η, -ον

A

little, few

361
Q

οὐαι

A

woe! alas!

362
Q

παντοτε

A

always

363
Q

παραγινομαι

A

I come, arrive

364
Q

παριστημι

A

I am present, stand by

365
Q

πασχω

A

I suffer

366
Q

περισσευω

A

I abound, am rich

367
Q

πλαναω

A

I lead astray

368
Q

πρασσω

A

I do, perform

369
Q

προβατον, -ου, το

A

a sheep

370
Q

τελος, -ους, το

A

end

371
Q

χωρις

A

without, apart from (gen)

372
Q

ἀργός, -οῦ, ὁ

A

a field

373
Q

ἄρτι

A

now

374
Q

ἄρχων, -οντος, ὁ

A

a ruler

375
Q

ἀσθενέω

A

I am weak

376
Q

βλασφημέω

A

I revile, blaspheme

377
Q

βούλομαι

A

I wish, determine

378
Q

διάβολος, -ον

A

slanderous, accusing falsely; as a noun, the Accuser, the Devil

379
Q

διακονέω

A

I wait upon, serve, minister

380
Q

ἐκπορεύομαι

A

I go out

381
Q

ἐμαυτοῦ

A

of myself

382
Q

ἐπιστρέφω

A

I turn to, return

383
Q

εὐθέως

A

immediately

384
Q

καλῶς

A

well

385
Q

μαρτυρία, -ας, ἡ

A

a testimony, evidence

386
Q

μάρτυς, -υρος, ὁ

A

a witness

387
Q

μετανοέω

A

I repent

388
Q

ὀπίσω

A

behind, after; with the gen., behind, after

389
Q

ὀργή, -ῆς, ἡ

A

anger

390
Q

οὖς, ὠτος, τό

A

an ear

391
Q

ὀφειλω

A

I owe, ought

392
Q

πειράζω

A

I test, tempt, attempt

393
Q

πέντε

A

five

394
Q

περιτομή, -ῆς, ἡ

A

circumcision

395
Q

προσευχή, -ῆς, ἡ

A

prayer

396
Q

πτωχός, -ή, -όν

A

poor; as a noun, a poor man

397
Q

τέσσαρες, -ων

A

four

398
Q

ὑποστρέφω

A

I return

399
Q

ὑποστάσσω

A

I subject, put in subjection

400
Q

ὥσπερ

A

just as, even as

401
Q

ἀναγινώσκω

A

I read

402
Q

ἀρνέομαι

A

I deny

403
Q

βίβλιον, -ου, τό

A

a book

404
Q

δεικνύω or δείκνυμι

A

I show

405
Q

διαθήκη, -ης, ἡ

A

a covenant

406
Q

διακονία, -ας, ἡ

A

waiting at table, service, ministry

407
Q

δυνατός, -ή, -όν

A

powerful, possible

408
Q

ἐγγύς

A

near

409
Q

ἔξεστι

A

it is lawful

410
Q

ἐχθρός, -ά, -όν

A

hating; as a noun, an enemy

411
Q

ἥλιος, -ου, ὁ

A

the sun

412
Q

ἱερεύς, -έως, ὁ

A

a priest

413
Q

καυχάομαι

A

I boast

414
Q

μέλος, -ους, τό

A

a member

415
Q

μήτε

A

neither, nor

416
Q

οἰνος, -ου, ὁ

A

wine

417
Q

πλήθος, -ους, τό

A

a multitude

418
Q

ποῖος, -α, -ον

A

what sort of? What?

419
Q

ποτήριον, -ου, τό

A

a cup

420
Q

συνέρχομαι

A

I come together

421
Q

ὑπομονή, -ῆς, ἡ

A

steadfast endurance

422
Q

φυλάσσω

A

I guard

423
Q

ἀγοραζω

A

I buy

424
Q

ἀκαθαρτος, -ον

A

unclean

425
Q

ἀνεμος, -ου, ὁ

A

a wind

426
Q

ἀρνιον, -ου, το

A

a lamb

427
Q

γε

A

indeed, at least, really, even

428
Q

διδαχη, -ης, ἡ

A

teaching

429
Q

ἐλεεω

A

I have mercy

430
Q

ἐλπιζω

A

I hope

431
Q

ἐπικαλεω

A

I call, name

Middle: I invoke, appeal to

432
Q

ἐπιτιμαω

A

I rebuke, warn

433
Q

καθαριζω

A

I cleanse

434
Q

ναι

A

yea, truly, yes

435
Q

ὁμοιως

A

likewise

436
Q

παραγγελλω

A

I command, charge

437
Q

παρερχομαι

A

I pass by, pass away, arrive

438
Q

παρρησια, -ας, ἡ

A

boldness (of speech); confidence

439
Q

πλην

A

however, but, only

except (gen)

440
Q

σκανδαλιζω

A

I cause to stumble

441
Q

σκοτος, -ους, το

A

darkness

442
Q

συνειδησις, -εως, ἡ

A

conscience

443
Q

φαινω

A

I shine, appear

444
Q

φευγω

A

I flee

445
Q

φυλη, -ης, ἡ

A

a tribe

446
Q

ἀληθινος, -η, -ον

A

true

447
Q

γαμεω

A

I marry

448
Q

γνωσις, -εως, ἡ

A

wisdom

449
Q

διακονος, -ου, ὁ and ἡ

A

a servant, administrator, deacon

450
Q

ἐνδυω

A

I put on, clothe

451
Q

ἐπει

A

when, since

452
Q

ἡγεομαι

A

I am chief; I think, regard

453
Q

θυσια, -ας, ἡ

A

a sacrifice

454
Q

ἰδε

A

see! behold!

455
Q

ἰσχυρος, -α, -ον

A

strong

456
Q

ἰσχυω

A

I am strong, able

457
Q

κριμα, -ατος, το

A

judgement

458
Q

μαχαιρα, -ης, ἡ

A

a sword

459
Q

μισθος, -ου, ὁ

A

wages, reward

460
Q

μυστηριον, -ου, το

A

a mystery

461
Q

οὐπω

A

not yet

462
Q

παρακλησις, -εως, ἡ

A

an exhortation, consolation

463
Q

πασχα, το

A

a passover

464
Q

πλουσιος, -α, -ον

A

rich

465
Q

ποθεν

A

whence?

466
Q

ποτε

A

at some time, once, ever

467
Q

προσκαλεομαι

A

I summon

468
Q

προφητευω

A

I prophesy

469
Q

τελεω

A

I finish, fulfill

470
Q

φιλος, -η, -ον

A

loving

friend (noun)

471
Q

ἁγιαζω

A

I sanctify

472
Q

ἀδελφη, -ης, ἡ

A

a sister

473
Q

ἀδικια, -ας, ἡ

A

unrighteousness

474
Q

ἀληθης, -ες

A

true

475
Q

ἀποκαλυπτω

A

I reveal

476
Q

βασταζω

A

I bear, carry

477
Q

ἐκειθεν

A

thence, from that place

478
Q

ἐλεος, -ους, το

A

pity, mercy

479
Q

ἑορτη, -ης, ἡ

A

a feast

480
Q

ἡκω

A

I have come

481
Q

θυγατηρ, -τρος, ἡ

A

a daughter

482
Q

ἰαομαι

A

I heal

483
Q

καταργεω

A

I bring to naught, abolish

484
Q

κελευω

A

I order

485
Q

κωμη, -ης, ἡ

A

a village

486
Q

λυπεω

A

I grieve

487
Q

νικαω

A

I conquer

488
Q

ὀμνυω OR ὀμνυμι

A

I swear, take an oath

489
Q

ποσος, -η, -ον

A

how great? how much?

490
Q

σος, ση, σον

A

your (sing)

491
Q

σταυρος, -ου, ὁ

A

a cross

492
Q

στρατιωτης, -ου, ὁ

A

a soldier

493
Q

συνιημι

A

I understand

494
Q

φρονεω

A

I think

495
Q

χηρα, -ας, ἡ

A

a widow

496
Q

χωρα, -ας, ἡ

A

a country

497
Q

ἀδικεω

A

I wrong, do wrong

498
Q

ἀναβλεπω

A

I look up, receive sight

499
Q

γνωριζω

A

I make known

500
Q

δεκα

A

ten

501
Q

δενδρον, -ου, το

A

a tree

502
Q

δουλευω

A

I serve

503
Q

ἑνεκα OR ἑνεκεν

A

on account of (gen)

504
Q

καθαρος, -α, -ον

A

clean

505
Q

μανθανω

A

I learn

506
Q

μηποτε

A

lest perchance

507
Q

νεφελη, -ης, ἡ

A

a cloud

508
Q

ὁμολογεω

A

I confess, profess

509
Q

οὑ

A

where

510
Q

πνευματικος, -η, -ον

A

spiritual

511
Q

πορνεια, -ας, ἡ

A

fornication

512
Q

προσεχω

A

I attend to, give heed to

513
Q

φιλεω

A

I love

514
Q

ἀκοη, -ης, ἡ

A

hearing, a report

515
Q

ἀναιρεω

A

I take up, I kill

516
Q

ἀσθενεια, -ας, ἡ

A

weakness

517
Q

ἀσθενης, -ες

A

weak

518
Q

διοτι

A

because

519
Q

ἐκλεκτος, -η, -ον

A

chosen, elect

520
Q

ἐπιστολη, -ης, ἡ

A

a letter

521
Q

καταλειπω

A

I leave

522
Q

κατηγορεω

A

I accuse

523
Q

κειμαι

A

I lie, am laid

524
Q

νους, νοος, ὁ

A

the mind

525
Q

παις, παιδος, ὁ AND ἡ

A

a boy, girl, child, servant

526
Q

παρειμι

A

I am present, I have arrived

527
Q

παρουσια, -ας, ἡ

A

presence, coming

528
Q

περιβαλλω

A

I put around, clothe

529
Q

πιμπλημι

A

I fill

530
Q

σωτηρ, -ηρος, ὁ

A

savior

531
Q

ἀμπελων, -ωνος, ὁ

A

a vineyard

532
Q

ἀναγω

A

I lead up

Mid: I put to sea, set sail

533
Q

ἀπιστος, -ον

A

unbelieving, faithless

534
Q

ἀστηρ, -ερος, ὁ

A

a star

535
Q

αὐξανω

A

I cause to grow, increase

536
Q

γρηγοπεω

A

I watch

537
Q

εἰκων, -ονος, ἡ

A

an image

538
Q

ἐλευθερος, -α, -ον

A

free

539
Q

ζῳον, -ου, το

A

a living creature, an animal

540
Q

θυσιαστηριον, -ου, το

A

an altar

541
Q

κοπιαω

A

I toil

542
Q

κωλυω

A

I forbid, I hinder

543
Q

λευκος, -η, -ον

A

white

544
Q

μιμνῃσκομαι

A

I remember

545
Q

νεος, -α, -ον

A

new, young

546
Q

πειναω

A

I hunger

547
Q

περαν

A

beyond (gen)

548
Q

περισσος, -η, -ον

A

excessive, abundant

549
Q

σκευος, -ους, το

A

a vessel

goods (plural)

550
Q

τελειοω

A

I fulfill, make perfect

551
Q

χαριζομαι

A

I give freely, forgive