Modernismen Flashcards Preview

Norsk > Modernismen > Flashcards

Flashcards in Modernismen Deck (37):
1

Modernismen

- Må vi forstå kunst for å synes at den er god?
- Må vi like kunst for å synes at den er god?
- Modernismen er et samlebegrep for ulike eksperimentelle kunstsyn som vokser frem i den vestlige verden i perioden fra 1890. Ny teknologi, nye medier og en ny samfunnsstruktur åpner for nye former for kunst og for nytt innhold i kunsten.
- Modernistene mente at samfunnet og menneskenes plass i verden hadde endret seg så mye at tradisjonell kunst ikke lenger kunne skildre virkeligheten.
- Virkeligheten var ikke lenger en stor fortelling om menneskenes framskritt, men mange små fortellinger om enkeltmennesker som levde kaotiske og tilsynelatende meningsløse liv styrt av tilfeldigheter.
- En holdning som var felles for modernistene var at opplevelsen av kunsten var viktigere enn forståelsen av kunsten.
- Tilskueren skal møte kunsten med følelser, intuisjon og medvirkning. Et vanlig syn i modernismen er at den meningen verket skaper hos tilskueren er minst like viktig som den meningen kunstneren har lagt i verket.
- Den franske litteraturteoretikeren Roland Barthes tar i 1968 til orde for å kutte ut forfatterbiografiene i litteraturfaget og tolke verkene utfra hva leseren får ut av møtet med teksten.

2

Sult

- Sult av Knut Hamsun fra 1890 er Norges første modernistiske roman.
- I hovedrollen finner vi et ukjent, navnløst menneske, fremmedgjort i den moderne byen. Handlingen er flyttet fra det ytre til det indre. Hovedpersonens tanker er det som driver handlingen. Knut Hamsuns ideal var å skildre de irrasjonelle kreftene menneskesinnet. Han ville skrive romaner uten budskap og tradisjonell moral.
- Samfunnet rundt hovedpersonen er det moderne bysamfunnet hvor man ikke kan klare seg uten penger, arbeid og kontakter.
- At hovedpersonens tanker driver handlingen kalles tankestrøm, eller stream of consciousness. Dette er et typisk trekk i modernistiske romaner.

3

Schwitters og Obstfelders

- «Leserens fødsel må betales med forfatterens død!»
Diktet Ursonate av Kurt Schwitters er skrevet på et språk bestående av lyder i stedet for ord.
- Sigbjørn Obstfelder fra Stavanger var en av våre tidligste modernister. Han skildrer menneskelig fremmedgjorthet i møtet med det moderne bysamfunnet, blant annet i sitt mest kjente dikt «Jeg ser», hvor tematikken kan minne om de samtidige maleriene til Edvard Munch.
- Obstfelder var også særegen på den måten at han brøt med poesiens konvensjoner. Dette gjorde ham upopulær i konservative kretser.
- Sigbjørn Obstfelders dikt var preget av utrop, logiske sprang og ufullstendige setninger, men også av musikk og rytme som i diktet «Regn».

4

Hemingway og Fitzgerald

- Ernest Hemingway var 18 år gammel da han deltok i første verdenskrig som ambulansesjåfør. Hemingway kom fra Illinois og var oppvokst med jakt, fiske og friluftsliv. Han skulle etter hvert leve som han skrev, og var krigskorrespondent, storviltjeger og tyrefekter.
- Hemingway ville bli forfatter og i likhet med en rekke andre unge amerikanere slo han seg etter krigen ned i Paris. Europa hadde mer forståelse å tilby de unge som hadde deltatt i krigen, den såkalte «Lost Generation». Hemingway debuterte som forfatter i Paris med historier inspirert av ungdomsårene i Illinois.
- En annen representant for den tapte generasjonen var F. Scott Fitzgerald. Han beskrev fremmedgjortheten blant nyrike amerikanere i det som siden har blitt kalt «The Jazz Age».

5

Kafka

- Franz Kafka er sammen med Hemingway blant de aller mest innflytelsesrike forfatterne i det 20. århundre.
- Han utviklet en egen stiltone i litteraturen som beskrev ensomheten, fremmedgjortheten og maktesløsheten det moderne mennesket opplevde, på en ny måte.
- Personene i Kafkas romaner beveger seg i miljøer og landskaper som ikke er helt realistiske, men heller ikke fantasilandskaper, i steder mellom mareritt og virkelighet.
Josef K, hovedpersonen i Kafkas mest kjente verk, Prosessen, blir arrestert og tiltalt for en forbrytelse han selv ikke vet hva er.
- Kafka var jøde, jevngammel med Adolf Hitler, og levde i en tid da antisemittismen vokste i Europa og forholdene for jødene ble stadig verre. De totalitære regimene både i Sovjet og Tyskland forbød Kafkas verker på 1930-tallet.

6

Wells og Borges

- H. G. Wells hadde noen år tidligere skrevet science fiction-romanen «Tidsmaskinen», om en vitenskapsmann som drar inn i fremtiden og finner en verden som er like brutal som Conrads Kongo, bestående av over- og undermennesker.
- Conrad og Wells var gode venner og det er ting som tyder på at en av grunnene til at Conrad skrev «Mørkets hjerte» var for å vise at den fremtidsdystopien Wells skildret allerede fantes, dypt inne i Afrikas jungel.
- Begge benyttet seg av teknologi i romanene sine. Wells av en tidsmaskin, Conrad av en liten, vedfyrt dampbåt på Kongoelva.
- Borges var det som er blitt kalt kreol, altså latinamerikaner av europeisk avstamning.
- I likhet med Hemingway og Kafka fikk Borges svært stor innflytelse på litteraturen i det 20. århundret. Verkene hans er fulle av referanser til kultur, myter, vitenskap, historie, filosofi og litteratur. Både fra virkeligheten og ting han hadde diktet opp.
- Borges skrev ingen romaner, bare essays og en rekke svært korte historier som handler om alt fra gamle arabiske filosofer og greske guder til cowboyer og gangstere. Borges utfordrer naturlovene, oftest tiden, i historiene sine. I en av de mest kjente av dem møter den gamle Borges seg selv som ung. Derfor bilde av Borges i begge ender av livet.

7

Joseph Conrad

Joseph Conrad kom egentlig fra Polen, men tjenestegjorde på engelske skip og på elvebåter på Kongoelva i kolonien Belgisk Kongo. Fra dette brutale og rasistiske miljøet skrev han romanen «Mørkets hjerte», om en europeers møte med det som den gang fortsatt ble kalt «det svarteste Afrika».

8

Når er modernismen

Modernismen 1890 til i dag.

9

2

Og kulturelle området har gjort at alle tidligere tiders verdensbilder i sammenligning må framstå som enkle og avgrensede.

10

3

Alt man har enkelte forfattere og lesere skepsis angst og pessimisme overfor samfunnsutviklingen.

11

Hva er og hva er årsaken til modernisme

De følte seg hjemløse og fremmedgjorte i det de opplevde som en kald og kaotisk verden der det menneskelige fikk lavere status. Denne fremtids pessimismen ble atskillig mer utbredt et stykke utpå 1900 tallet og særlig etter første verdenskrig som ble et sjokk for mange. Dette var altså resultatet av denne utviklingen som menneskene i den vestlige verden hadde trodd på så lenge! Mange kunstnere opplevde den nye livssituasjon som så radikalt forandret at det var utenkelig å skulle ta i bruk de eksisterende kunstneriske uttrykksformene til å beskrive dem. For disse kunstnerne gjaldt formelen — ny virkelighet, nytt språk! Med språk tenker vi ikke bare på verbal språket forfatterens redskap men også på bildespråket i maleri og skulptur og tonespråket i musikken. De nye formene brøt radikalt med alle gamle uttrykksformer og eksperimenterte med å utvikle nye. Disse retningene samles gjerne under betegnelsen modernisme. Modernisme betegner notatene rundt med alt fortidig fordi den forsøker å finne uttrykk for noe som mennesker tidligere historien ikke har følt og opplevd. Tidligere stil epoker og retninger har alltid fornyet eller bygd videre på fortidas kunst. Bruddet med det tradisjonelle skapte modernismen mye oppmerksomhet og skapte ofte debatt det skjedde ikke minst fordi de fleste forfatterne og kunstnerne tross alt følt at de fremdeles best kunne kommunisere i et tradisjonelt form språk bygge videre på arven fra for eksempel realisme og naturalisme. Gjennom det 20. århundret og helt fram til i dag går modernisme og tradisjonalisme som to parallell kultur strømninger. Det er spesielt i den første del av århundret at modernismen provoserer og skaper debatt. Da hender det at tradisjonalister og modernister braker sammen i strid. I sentral Europa skjer det spesielt i mellomkrigstiden og i Norge ett par tiår senere. Striden gjelder grunnleggende forskjeller i synet på hva kunst og kunstens oppgave skal være. Tradisjonalistene mener at kunst skal være begripelig at publikum skal forstå den. Maleri skal for eksempel være figurative og etterligner virkeligheten slik at vi kan gjenkjenne det de framstiller. Litteratur skal være sannsynlig og troverdig slik at vi kan tolke og forstå det utfra fornuft og logikk. Musikk skal bygge på melodi og harmoni. Dette er tradisjoner som stammer fra renessansen eller enda lengre tilbake i tid. Modernisme mener at kunstens oppgave ikke det vi allerede vet men og utfordrer oss. Vi må møte kunstverkene med følelser, intuisjon og vår egen med diktene evne. Modernistisk kunst er ofte åpen og mangetydig og overlater mye til leseren tilhørere eller tilskueren i møtet med kunstverk. Naturlig nå kan hoderistingen sjeldent vært populær. Det store publikum har alltid foretrukket de tradisjonalistiske uttrykksformene, det kan vi se på de litterære bestselgerlistene det er realistisk fortellinger nesten enerådende. I vår egen tid er det modernistiske likevel blitt mye vanligere og mer akseptert enn for eksempel i perioden fram til 1970, selv om det ennå kan oppstå heftige debatter ikke minst i forbindelse med kunstverk som skal plasseres i det offentlige rom.

12

Hva er postmodernisme

Postmodernismen er en blanding av det moderne og tradisjonelle Nytt og gammelt seriøst og populært. Vi kan likevel peke på et viktig fellestrekk mellom postmodernisme og modernisme trangen til å eksperimentere.

13

Hva er store fortellinger?

Modernitet forbinder først og fremst med den fram skrittstro og framtidsoptimisme som preget kulturen i vår del av verden gjennom mange 100 år særlig fra syttenhundretallet av og som vi nå gjerne kaller en av de store fortellingene. Store fortellinger er en betegnelse på sammenhengen og helhetlig forklaring på verden religiøse filosofiske politiske vitenskapelige som mennesker alltid har brukt til å forstå seg selv og tilværelsen. Moderniteten stor fortelling kan vi si handler om at opplysninger og fornuft er drivkraften bak menneskeligheten stadig framskritt. Det er denne store fortellingen som modernismen ikke lenger tror på I stedet for slike samlende fortellinger ser de meningsløse kaos og utover små fortellinger uten sammenligne hverandre. I tillegg innledes 1900 tallet med tanker og oppdagelser som splintrer menneskene forestillinger om på det det ytre og det indre verdensrommet : Albert Einstein viser gjennom relativitetsteorien at mye av det som er blitt betraktet som naturlover i fysikken ikke stemmer likevel. Sigmund Freud avslører gjennom psykoanalysen at tenkning og atferd blir påvirket av ubevisste og underbevisste krefter i vår egen psyke og at menneske rett og slett ikke lenger er herre i eget hus. Utover på 1900 tale følger andre sjokk opplevelser økonomiske krakk framvekst av facisime og nazisme jødeforfølgelse ny verdenskrig atom trussel og kald krig. Denne utviklingen bidrar nok etterhvert til å gjøre det modernistiske pessimistiske livsfølelsen gjenkjennelig og det modernistiske språket akseptabelt for stadig flere.

14

Hva er kjennetegn på modernisme?

Kjennetegn : den modernistiske romanen--opptatt av å beskrive indre tilstander, Ikke ytre handlinger, som i den tradisjonelle romanen. Kronologi blir ofte brukt opp og forfatteren eksperimenterer med forskjellige former for subjektiv synsvinkel. Noen modernistiske romanforfattere går så langt på denne veien at bøkene deres gjengir alle slags pengene og vi sammenligne tanker innfall og assosiasjoner som strømmer gjennom romanfiguren bevissthet stream of concuiusness. I disse indre monologene som kan strekke seg over flere titalls sider oppløses ofte også de vanlige reglene for setningsbygning, tegnsetting og ortografi.

15

Hva er modernistisk lyrikk?

Modernistisk lyrikk bryter med alle gamle normer.--det er som om selve den tradisjonelle diktformene oppbygging i strofer, rim, fast rytme, Høytidelig språk og tradisjonelle metaforer signaliserer en harmoni som hører til i de store fortellingene tid også ikke lenger kan brukes til å uttrykke den opplevelsen av verden. Modernistene åpner ikke for alle slags motiver også fra det konkrete moderne virkeligheten. Lyrikken skal ikke ringe bare for ta for seg have døden og kjærligheten og andre tradisjonelt poetiske emner. Språkbruken er frigjort fra alle regler, rytmen er fri og bildebruken ny og overraskende.

16

Hva er modernistisk drama?

Modernistisk drama bryter radikalt med realismen i teateret og er mer opptatt av å beskrive indre sjel tilstander enn av å framstille sannsynlige handlinger og troverdige personer i en realistisk scenografi. Det modernistiske teateret ønsker i stedet å beskrive drømmer fantasier og minner og erstatte realismen med symbolikk og stilisering/ forenkling.

17

Hva er felles for mange av de modernistiske ismene

Felles for de mange modernistiske Ismene innenfor bildekunsten er bruddet med de tradisjonelle etterligningsidealet. Hvordan listene føler seg ikke lenger bundet til over om perspektiver og proporsjoner og korrekt gjengivelse av former og farger. Etterhvert bryter modernistisk bildekunst fullstendig med det figurative og arbeider henimot helt abstrakte og nonfigurative uttrykk.

18

Hva er modernistisk arktektur

Tidligere har fornyelse innenfor arkitekturen skjedde gjennom inspirasjon fra epoker i fortida, Ny gotikk, nybarokk, ny klassisisme og så videre. Men modernistisk arkitektur i det 20. århundret forsøker å utvikle bygge stiler som kan uttrykke en helt ny virkligheten. I mange tilfeller blir de inspirert av modernistisk bildekunst, For eksempel når det gjelder å ikke dekke til med pynt og dekorasjoner, men i stedet la bygge stå fram med konstruksjoner og funksjoner jeg åpent.

19

Hva er modernistisk film

Filmen er 1890 årenes nye medium og i den aller første tida består produksjonen av små dokumentar filmer og film fortellinger i tradisjonell realistisk form. Også å eksperimentere med modernistisk uttrykk og i likhet med den modernistiske romanen er slik film mer opptatt av sjel og psykologi enn av ytre handling.

20

Hva er modernistisk musikk

Modernistisk musikk bryter med melodi og harmoni, hoved elementer i tradisjonell musikk. Etterhvert drikker komponistene også med selve tonalitet prinsippet, Slik at musikken deres ikke lenger er forankret i noen moll eller durtoneart med en tydelig grunntone. Kanskje kan vi se på dette som kunstmusikkens uttrykk for avskjeden med de gamle, Faste, Men ikke lenger gyldige hovedpunkter i tilværelsen— En Paralell til til tidens nye vitenskapelige oppdagelser og alle tings relativitet.

21

hva er impresjonisme

Symbolisme og impresjonismen det er to ismer som forberedte modernismen. De impresjonistiske malerne mente at vi slett ikke registrerer alle detaljene som naturalismens maleri fyller bilder sine med, I stedet opplever vi virkeligheten i glimt mener de er noen få, karakteristiske trekk trer fram og der er lys og farger spiller en svært vesentlig rolle. Impresjonistene arbeider ute i friluft og maler det de ser. Det er dette øyeblikk inntrykket, Impresjonismen, de vi festet til lerretet slik øyet virkelig oppfatter det. Denne nye maler måten provoserte både kritikere og publikum som oppfattet monet og de andre impresjonistene som skisser og halvferdige studier. Det var sjokkerende at sporene etter pensler ofte var fullt synlig I det ferdig produktet. Denne kunsten skulle ikke fortelle en historie og ikke formidle et budskap. Kunsten skal ikke stå i framskrittets tjeneste eller sette problemer under debatt kunsten skal være til for kunstens egen skyld. Og snart så mange komponister også at det impresjonistiske kunne overføres til musikk. Det skulle beskrive et øye Blikks stemning, En atmosfære eller en tilstand. Debussy. Impresjonismen fikk også mye innflytelse på litteraturen. I norsk litteratur kan vi finne mange eksempler på impresjonistisk prosa i 1880 og 1890 årene hos forfattere som Jonas lie og Alexander Kielland. Ofte tegnet de språklige bilder med få og detaljerte detaljer.

22

hva er symbolisme

Symbolismen flytter kunstens fokus fra samfunnet over på individet. Ikke opptatt av å beskrive den ytre verden. Det vil først og fremst vil undersøke er individets opplevelse av hva de kaller den egentlig virkelighet, Altså den indre. Til det duger ikke det tradisjonelle språket men nå må bruke symboler. Baudelaires. 1857. Han eksperimenterte også med prosadikt påpeker dermed fram mot den subjektive og lyrisk modernistiske roman. En tredje forbindelse fram mot modernismen hos han er at storbyen er hans inspirasjon. Symbolisme slo gjennom i 1880 årene. På det tidspunktet hadde den også blitt en viktig retning innenfor malerkunsten. Symbolistene maler et skjelig landskap. Bildene er stiliserte og fargene etterligner ikke naturen men har symbolsk innhold. Foto kunsten hadde utkonkurrert det naturalistiske maleriet.

23

hva er nyromantikk

de nyromantiske trekkene: kunstens dreining bort fra samfunnsproblemene, mot fantasi og mystikk, religiøsitet og psykologi. Nyromantikken medfører dessuten for en del forfattere vedkommende en dreining tilbake til naturen. Et typisk ny romantisk verk fra Jonas Lie er Trold hvor trollene opptrer som overnaturlige vesener men i like stor grad symboliserer drifter og farlige krefter i mennesket selv. En økende opptatthet både av symboler og psykologi er typisk også for alle Ibsens skuespill fra og med vilAnden. I sitt arbeid med på psykoanalysen studerte Freud personer fra Ibsen stykker.

24

hvem er knut hamsun

Knut Hamsun levde fra 1859 til 1952. Når han var 32 Reiser landet rundt betre foredrag om norsk litteratur. Han både spiddet og slaktet samtids litteraturen. Ikke noe fest fikk Henrik Ibsen gjennomgå. Han inviterte Ibsen i foredraget sitt og fortalte at han stikker var fylt av billig ytre psykologi og det som verre var. Sult er en jeg roman uten opplysninger verken om jegets navn eller fortid. Det er minimalt med ytre handlinger boka, det er vanskelig å peke på den klart tematikk. Fortellingen mangler både begynnelse og avrunding. Vi får merkelige og detaljerte tilstandsrapporter om jeg personens kompliserte indre liv som styres av impulser og irrasjonelle følelser. Sult ligner ikke på noen annen roman tidligere i litteraturhistorien. Hamsun ble en vesentlig inspirasjonskilde i den senere europeiske modernismen. Det gjelder også Frans Kafkas roman Prosessen. I romanen Ulysses av James joys vandres det også rundt i bygater.

25

hvem er Obstfelder

Tidlig I 1890 årene kom det ut en diktsamling som ikke lignet på noe annet. Sigbjørn Obstfelder digte. En del av hans dikt handler om mystiske religiøse forbindelser mellom menneske natur og guddom. Et stykke på vei kan han derfor godt regnes som ny romantiker. Han har også fått sterke inntrykk av symbolismen og impresjonismen fordi han var svært opptatt av sammenhengen mellom musikk og lyrik lyrikk, rytmer og klang. Hamar også musiker. Dessuten dyrket han sjangeren prosadiktene i likhet med symbolistene. Men i motsetning til den bygger ikke obstfelder diktene sine så ofte rundt symboler. Han registrerte observasjoner av verden. Den fremmendfølelsen han skapte er en av grunnene til at vi regner han som en av de tidlige modernistene. En annen grunn er diktenes radikale brudd med tradisjonelle lyrisk form. Har dyrket ikke rime. Rytmen i diktene hans følger egne lover. Ordvalg på emne valg er svært upoetiske hverdagslige og språket er preget av ufullstendige setninger, utrop og uforutsigbar sprang i logikken.

26

hvem er Strindberg

August Strindberg var romanforfatter og dramatiker. Han var opphavsmann til Mange modernistisk teaterformer. Han representerer skille mellom de tradisjonelle og det moderne drama. Mange mener at han indirekte også har hatt en helt avgjørende innflytelse på utviklingen av modernistisk film. Han skrev naturalistiske skuespill som kunne måle seg med Ibsens beste for eksempel faderen og frøken Julie. Men i 1890 årene gjennomlevde han en dyp psykologisk og religiøs krise. Etter krisen gjenopptok han sitt dramatiske forfatterskap men formen brøt nå fullstendig med det realistiske og naturalistiske teater. I stedet for å fremstille det gjenkjennelige lar han scenen blir et rom for indre tilstander.

27

deretter kom

Så kom modernismen

28

når ble modernismen viktig i norge

Det er først etter andre verdenskrig at modernismen igjen blir viktig Norge. Den modernistiske retningen surrealisme en litteratur og kunstretning som er spesielt opptatt av drøm og underbevissthet. Den blomstret i rumpa i 1920 og 1930 årene men I den andre delen av århundret blomstret interessen for den på ny og da også I Norge. Så sent som i 2007 kom for eksempel boken sønnens lekkasje av Beate Grimsrud kan karakteriseres som surrealisme på norsk. Og surrealisme har vært en inspirasjonskilde for musikkvideoer og reklame i mange tiår.

29

hva er ekspresjonisme

Ekspresjonismen er den første store modernistiske retningen tidlig på nittenhundretallet. I motsetning til en impresjonist som gjengir det inntrykket verden gjør på dem, fremstiller ekspresjonisme verden slik de opplever det inn i seg I prosisjerer sine følelse på naturen og omformer den slik at den blir et speilbilde av deres eget sinn. De ønsker å formidle sine sterke indre opplevelser av angst og undergang gitt spontant og oftest primitivt språk. Personene har gjerne ikke individuell i dag men betegnes som barnet eller kvinnen eller den gamle. Dekorasjonene på scenen er symbolske, Ofte med bruk av sterke lys og skyggeeffekter. Tarjei Vesaas. Bildekunsten forenkler og forvrenger motivene men den er også figurativ vi kan se hva bildene linger på. Den allikevel ikke langt fra det abstrakte eller det nonfigurative.

30

hva er kubisme

Omtrent samtidig med ekspresjonismen oppstår kubismen i Frankrike. Den har sitt opphav i billedkunsten og forstår innflytelse på maleri skulptur og arkitektur og litt på litteratur. I motsetning til ekspresjonismen er den mer opptatt av form en av de følelsesmessige innholdet I bildet. Todimensjonal bilder som foreksempel kan vise ansikt både sett forfra og fra siden eller en rekkefølge av bevegelser. Tidsdimensjonen. Navnet kubisme kommer fra at vi ønsker å vise at verden rundt oss kan reduseres til en del grunnleggende geometriske former. Pablo Picasso. Vi snakker også innflytelse på simultandikt. Hvorfor eksempel et motiv kan beskrives fra flere synsvinkler eller flere stemmer som taler på samme tid.

31

hva er funksjonalisme

Funksjonalismen bygger ikke på noen av fortidens bygge stiler. Dette var en retning innenfor arkitekturen på 1920 tallet. Den fant inspirasjon i kubismen fokusering på geometriske former. Funksjonalisme satser på enkel konstruksjon i tidens nye materialer som stål betong aluminium og glass. Bruken bestemmer utseende og alt som ikke er nødvendig, for eksempel pynt eller dekor, blir avvist.

32

hva er kubisme

Litt senere enn ekspresjonisme og kubisme og med hoved sentrum i Italia oppstår for turismen. Liksom funksjonalistisk er futurisme begeistret for det moderne. Hele den moderne virkelighet skal være med for kunsten: lokomotivet Kraft, racerbilens skjønnhet, Maskinens vakre framtidsmusikk. Det som først og fremst gjøre futurisme til en modernistisk isme er futuristenes voldsomme forakt for all tradisjon. Alt det gamle har vist seg totalt ubrukelig. Det må ødelegges. Rolf Jacobsen er det nærmeste vi kommer en futurist men Hans begeistring for det nye og moderne kommer alltid med skeptisk og mistro til det så han er ikke egentlig en futuristisk. Jord og jern 1933.

33

hva er dadaisme

Dada-ismen oppstår under den første verdenskrig viktigste nøytrale land som USA og Sveits. Sjokket over krigens vanvidd er utgangspunktet for dadaisten. De ønsket å vise falskheten I den tradisjonelle kunsten og de borgerlige Verdi normer som førte menneskene ut i krigs galskapen. Dadaisme blir derfor en Anti kunst bevegelse som gjør narr av synes på kunstverk og kunstnere. Alt er kunst dersom det defineres som kunst mener de. Hverdagsliv masseproduserte gjenstander kan tas ut av sin sammenheng og presenteres som kunstverk. Franskmannen Marcel duchamp provosert enormt ved å stille ut ready-mades. Hensikten er å vise at et kunstnerisk uttrykk ikke behøver å være konkret og direkte knyttet til en ting men til en helt ny tanke omkring tingen. Det er ideen som er kunsten. Det viktigste I den kunstneriske prosessen er det som foregår I publikums hodet I møtet med den utstilte gjenstanden. Hvem som helst kan være kunstnere kunsten måtte ned fra sin opphøyde posisjon. Ordet dadaisme er et tilfeldig valgt ord som ikke skal assosieres med noe som helst.

34

hva er surrealisme

Surrealismen bryter gjennom I 1920 årene. Surrealismen ønsker å avdekke en virkelighet som ligger over den ytre virkeligheten og veien dit går gjennom å utforske drømmene og det ubevisste. Sur = over på fransk. De surrealistiske teknikkene var inspirert av metoder fra Sigmund Freud psykoanalyse. En av disse teknikkene kalles automatisk skrift og gikk ut på å lese opp hemninger og selv sensur ved å la assosiasjonene får arbeide fritt. Til Norge kommer innflytelsen fra de surrealistiske lenge etter at blomstringstid i Europa er over. Lyrikeren Kjell Erik Vindtorn er det norske dikteren som mer enn noe annet blir forbundet med surrealisme. Salvador Dalí hørte til surrealismen. Noen hevder at surrealismen ble overflødig gjort av den andre verdenskrigen fordi krigens autentiske redsler overgikk selv den surrealistiske forestilling verden.

35

hva er absurdusmen

I kjølvannet av krigen oppstår absurdismen. De fleste absurd ister blant forfatterne vår dramatikere. Nesten alle bodde I Paris og skrev fransk.

36

hvorfor ble modernismen så liten

En grunn til at norsk kultur hadde opplevd en gullalder I 1870 til 1880 årene var at gull alderens realistiske romaner og figurative maleri på en måte sette standarden for kunstens utvikling. En annen forklaring ligger i at modernismen aldri var noen bred bevegelse det var bare et fåtall ann kunstnerne som utgjorde modernisme. En tredje forklaring er at de norske romanforfattere og lyrikeren som preget første del av 1900 tallet fant en del realistisk fortellerform og en tradisjonell uttrykksmåte som passe til det de hadde på hjertet. Det er først etter den andre verdenskrigen at modernismen begynner Å gjøre seg bemerket her hjemme.

37

hvem var uppdal

Kristoffer Uppdal er mest kjent for sine realistiske arbeids romaner men han skrev også mye lyrikk med ekspresjonistisk og surrealistiske trekk. Han oppholdt seg I Berlin fram til krigsutbruddet i 1914 og lyrikken hans bærer preg av et urolig europa.