Multiple choice vocab Flashcards Preview

Vocab > Multiple choice vocab > Flashcards

Flashcards in Multiple choice vocab Deck (188):
1

ลักฐาน

Evidence

2

ตั้งอยู่

Location at.....

3

เเพร่หลาย

Widespread

4

บันนึก

Record (v)

5

พระร่วง

King in dynasty

6

พงศาวดาร
พง-สา-วะ-ดาน

Chronicles
Looks formal

7

ตำนาน

Legend

8

รับมา

Take

9

สารคดี

Article, documentary

10

นวนิยาย

Novel

11

นามสกุล

Family name

12

เหนือ

North

13

มิได้

Isn’t it ไม่ได้

14

ชายแดน

Border

15

วัฒนธรรม

Culture

16

ถิ่น

Local

17

ภูมิประเทศ

Geography

18

สวนใหญ่

Mostly

19

ข่าว

News

20

บทความ

Article

21

ประเภท

Category, kind, genre

22

ประกาศ

Announce

23

ประกาศศักดา

Show ability to win with force like before a boxing match

24

เศรษฐี

Millionaire

25

ยุวชน

Youth

26

เฆี่ยน

Whip, beat

27

ควาต้าร์

Quatar

28

เขย่า

Shake

29

ใช้กม

Sniff

30

โฆษณา

Advertise

31

บทวิจารณ์

Review,critique

32

คำขวัญ

Slogan, motto, catchwords

33

สลับซับซ้อน

Complex, complicated, many layers

34

ซับซ้อน

Confused

35

สาย

Classifier for river

36

การเเข่ง

Competition

37

ศาลา

Pavilion

38

ภาคเหนือ

North

39

ภาคใต้

South

40

ภาคตะวันออก

East

41

ภาคกลาง

Central

42

ทิศตะวันตก

West

43

บริเวณ

Location, around, region

44

สถานที่

Place,situation (more specific like Paragon)

45

ประชาคม

Community, people, society

46

ลำน้ำ

River, แม่น้ำ

47

บุคคล

Person

48

หวิด

Almost (seen in newspaper)

49

มวยหมู่

Group fighting

50

คุณภาพ

Quality

51

พนัน

Gamble

52

สุรา

Spirits, liquor

53

มาตรฐาน

Standard, criteria

54

ปฎิบัติ

Practice

55

พิษ

Toxin venom

56

ค่อนข้าง

Quite, more than 50%, rather

57

มีค่า

Worth,value

58

หุ้น

Stock exchange

59

สะสม

To collect เก็บสะสม

60

ศีรษะ

Head

61

เบิก

Get paid by boss

62

ทุกอย่างก็ดูดีไปหมด

Everything looks good

63

นึ่ง

Steam

64

ส่วน

Part classifier

65

แทน

Instead of, to represent

66

ติดอกติดใจ

Love, fascinated, attracted to

67

รับประกัน

Guarantee

68

ความพอใจ

Satisfaction

69

ปากหวาน

Sweet talker

70

เกินจริงไปหน่อย

A little bit exceeding the actual

71

บำรุง

Maintain, enrich

Ex. บำรุงผิว

72

อารมณ์

Mood

73

ตึเครียด

Tense, straight,stress

74

ใจสมัคร

Nobody force, you like doing it

75

เพลิดเพลิน

Enjoy

76

วิทยุ

Radio

77

สดชื่น

Fresh, feel fresh!

78

หย่อนใจ

Relax

79

วัสดุ

Material

80

วันเพ็ญ

Night of the full moon

81

ธูเทียน

Incent candles

82

ทำลาย

Destroy

83

กะลามมะพร้าว

Inner shell of coconut

84

อนุรักษ์

Conserve

85

สืบไป

Now to future

86

ใจกตัญญู

Feel obligated

87

ขณะนี้

Now

88

ใบตอง

Banana leaf

89

หยวกกล้วย

Banana stalk

90

จัด

Prepare

91

หนุ่มสาว

Boy and girl

92

พระพุทูเจ้า

Buddha

93

คติ

Appeal

94

กตัญญู

Grateful

95

ขจัดปัดเป่า

Eliminate

96

บูชา

Respect or worship

97

สิ่งศักดิ์สิทธ์

Holy thing

98

เปรียบเทียบ

Compare

99

ชาติ

Nation

100

แผ่นดิน

Land

101

นับถือ

Worship

102

ชาวบ้าน

Local people

103

ป่าไม้

Jungle or forest

104

ประกอบ

Consist of

105

กลม

Round

106

ยาง

Rubber

107

โดยสาร

Passenger

108

เชือก

Rope

109

หนา

Thick

110

ระบาย

Gas

111

สวน

Part

112

ตะเกียง

Lamp

113

ควบคุน

Control

114

ต่ำได้

Lower

115

ทุกวันนี้

Present time

116

นอกจาก

Besides

117

ลักษณะ

Characteristics

118

รูปร่าง

Shape

119

เคลือบ

Cover with

120

กาก

Rest of the material

121

เกี่ยวข้อง

Relate to...

122

ค้นพบ

Discover

123

พลังงาน

Energy or power

124

ถั่วลิสง

Peanut

125

ป้องกัน

Protect

Like protect against cancer

126

สาร

Substance

127

ยกเว้น

Except

128

ศิลปะ

Art

129

ประณีต

Exquisite

130

ฝีมือ

Workmanship

131

ไม้ไผ่

Bamboo

132

มติ

Resolution

133

มาตรฐาน

Standard

134

เย็บปัก

Sewing

135

ประดิษฐ์

Artificial

136

เกล็ดปลา

Fish scales

137

ฉาบ

Crisps

138

ตะกร้า

Basket

139

สาน

Weave

140

งานกาชาด

Red Cross

141

ทาง

Way

142

ยับเยิน

Demolished

143

สถานการณ์

Situation

144

ความขัดแย้ง

Conflict

145

มั่นคง

Stable or firm

146

รูปแบบ

Format

147

ผล

Results

148

ยึดถือ

Hold

149

สัมผัส

Touch,connect feel

150

ละเอียด

to be] detailed ; thorough
thoroughly ; carefully ; meticulously

151

เพ่ง

Gaze,stare

152

ถ้อย · คำ

Speech
คำ - classifier for words

153

อดีต

Past or former

154

ศตวรรษแรก

First century

155

อัมพาต

Paralysis

156

ประชาธิปไตย

Democracy

157

ระบอบ

Monarchy

158

ตรงข้าม

Opposite

159

คารมกตัญญูกตเวที

Gratefulness

160

ความชื่อสัตย์สุจริต

Faithful

161

ความวิริยะอุตสาหะ

Perseverance

162

ตามเมตตากรุณา

Kindness

163

คลาย

Reduce

164

การปลอบขวัณ

Comfort, encourage

165

ข่าวบันเทิง

Entertainment

166

ข่าวอาชญา

Criminal news

167

ขัดแย้ง

Conflict

168

ขาดสติ

Unconscious

169

สุริยุปราคา

Solar eclipse

170

จันทรุปราคา

Lunar eclipse

171

พลบค่ำ

Twilight, before sunset

172

ปรากฏการณ์

Phenomenon

173

แสนรู้

Clever but only for animals

174

เศรษฐีใจบุญ

Rich with kindness

175

หลอก

Cheat

176

เตรียมอุดม

Pre university

177

อุดมศึกษา

University education

178

ภูดูแล้ง

Dry season

179

ระลึก

Souvenirs

180

อาหารสำเร็จรูป

Ready to eat food

181

เครื่องประดับ

Expensive jewelry

182

การปกครอง

Administration

183

การเลือกผู้แทน

Election

184

อาสา

Volunteer

185

พลเมือง

Citizens

186

สติปัญญา

Intelligence

187

บรรพชน

Ancestors

188

เกษตร

Agriculture