N4 Kanji List Flashcards Preview

Nihongo Vocabulary > N4 Kanji List > Flashcards

Flashcards in N4 Kanji List Deck (181):
1

bad, mean✪waru(i)☯AKU, O

2

dark✪kura(i)☯AN

3

medicine✪☯I

4

will, heart, meaning✪☯I

5

prefix✪☯I

6

to pull, make cheaper✪hi(ku), hi(keru)☯IN

7

institute, establishment✪☯IN

8

member✪☯IN

9

destiny, transport, carry✪hako(bu)☯UN

10

brilliant, talented✪☯EI

11

to project, to glint✪utsu(su), he(eru)☯EI

12

far away✪too(i)☯EN

13

room, house✪ya☯OKU

14

Sound✪oto, ne☯ON, IN

15

song, poem, to sing✪uta, uta(u)☯KA

16

Summer✪natsu☯KA

17

house, home✪ie, ya☯KA, KE

18

picture, line of a character✪☯GA, KAKU

19

sea, ocean✪umi☯KAI

20

times, occurrences✪mawa(su)☯KAI

21

to open, vent, develop✪a(keru), Hira(ku)☯KAI

22

World✪☯KAI

23

music, comfort, ease, joyful✪tano(shii), GAKU, RAKUtano(shimu)☯

24

big hall, building✪☯KAN

25

China, man✪☯KAN

26

cold temperature✪samu(i)☯KAN

27

Face✪kao☯GAN

28

return home, return✪kae(ru), kae(su)☯KI

29

stand up, start, cause✪o(kiru), o(kuro)☯KI

30

to explore, investigate✪kiwa(meru)☯KYUU

31

urgent, quick, sudden, to hurry✪iso(gu)☯KYUU

32

Cow✪ushi☯GYUU

33

to pass by✪sa(ru)☯KYO, KO

34

strong, make stronger, to force✪tsuyo(i), tsuyo(maru), shi(iru)☯KYOU, GOU

35

to teach, to learn✪oshi(eru), oso(waru)☯KYOU

36

Capital✪☯KYOU, KEI

37

company, business, profession, art✪waza☯GYOU, GOU

38

Near✪chika(i)☯KIN

39

Silver✪☯GIN

40

city district✪☯KU

41

to measure, to proceed✪haka(ru), haka(rau)☯KEI

42

older brother✪ani☯KEI, KYOU

43

light (weight)✪karu(i), karo(yaka)☯KEI

44

Dog✪inu☯KEN

45

to polish, sharpen, wash rice✪to(gu)☯KEN

46

Prefecture✪☯KEN

47

to construct, build✪ta(teru), ta(su)☯KEN

48

test, effect✪☯KEN

49

reason, original✪moto☯GEN, GAN

50

to construct✪☯KOU, KU

51

broad, wide, to widen, to expand✪hiro(i), hiro(geru)☯KOU

52

to think, thought✪kanga(eru)☯KOU

53

light, to shine✪hikari, hika(ru)☯KOU

54

to like✪kono(mu), su(ku)☯KOU

55

to fit, to connect✪a(waseru), a(u)☯GOU, GA

56

Black✪kuro(i), kuro☯KOKU

57

vegetable, rape✪na☯SAI

58

to make, to build✪tsuku(ru)☯SAKU, SA

59

birth, production✪u(mu), u(mareru)☯SAN

60

Paper✪kami☯SHI

61

to think, to believe✪omo(u)☯SHI

62

older sister✪ane☯SHI

63

to stop✪to(maru), to(meru)☯SHI

64

city, market✪ichi☯SHI

65

to serve✪tsuka(eru)☯SHI, JI

66

death, to die✪shi(nu)☯SHI

67

使

use, messenger✪tsuka(u)☯SHI

68

start, to begin✪haji(meru/maru)☯SHI

69

to try✪kokoro(miru), tame(su)☯SHI

70

I, me, private✪watashi☯SHI

71

character, sector of a village✪aza☯JI

72

Self✪mizuka(ra)☯JI, SHI

73

thing, matter✪koto☯JI

74

to own, to carry✪mo(tsu)☯JI

75

room, cellar✪muro☯SHITSU

76

quality, nature✪☯SHITSU, SHICHI

77

copy, photograph✪utsu(su), utsu(ru)☯SHA

78

Person✪mono☯SHA

79

to rent, to borrow✪ka(riru)☯SHAKU

80

weak, to weaken✪yowa(i), yowa(ru), yowa(meru)☯JAKU

81

neck, head✪kubi☯SHU

82

owner, main-✪nushi☯SHU

83

autumn, fall✪aki☯SHUU

84

to meet, to gather✪atsu(maru/meru)☯SHUU

85

to learn✪nara(u)☯SHUU

86

End✪o(waru), o(eru)☯SHUU

87

to live in, to reside✪su(mu), su(mau)☯JUU

88

heavy, serious, -fold✪omo(i), kasa(naru), -e☯JUU, CHOU

89

Spring✪haru☯SHUN

90

a place✪tokoro☯SHO

91

hot (temperature)✪atsu(i)☯SHO

92

a place✪ba☯JOU

93

to drive, to ride, to fool✪no(ru), no(seru)☯JOU

94

color, sensuality✪iro☯SHOKU

95

Forest✪mori☯SHIN

96

heart, mind✪kokoro☯SHIN

97

parents, to be close, to be friends✪oya, shita(shii), shita(shimu)☯SHIN

98

truth, reality, purity✪ma-☯SHIN

99

continue, proceed, promote✪susu(mu), susu(meru)☯SHIN

100

drawing, plan✪haka(ru)☯ZU, TO

101

blue, green, unripe✪ao(i), ao☯SEI

102

correct, right✪tada(shii), tada(su), masa☯SEI, SHOU

103

Voice✪koe☯SEI

104

world, age✪yo☯SEI, SE

105

red, to flush✪aka(i), aka(maru), aka(rameru)☯SEKI, SHAKU

106

Evening✪yuu☯SEKI

107

to cut, come to an end✪ki(ru), ki(reru)☯SETSU, SAI

108

opinion, theory, explain✪to(ku)☯SETSU

109

to wash✪ara(u)☯SEN

110

fast, early, to speed up✪haya(i), haya(meru/maru)☯SOU, SA

111

to run✪hashi(ru)☯SOU

112

to send✪oku(ru)☯SOU

113

family, tribe✪☯ZOKU

114

Village✪mura☯SON

115

Body✪karada☯TAI, TEI

116

bold, thick✪futo(i), futo(ru)☯TAI, TA

117

to wait✪ma(tsu)☯TAI

118

to lend✪ka(su)☯TAI

119

frame, basis, pedestal✪☯DAI, TAI

120

generation, age, replace✪ka(waru), ka(eru), yo, shiro☯DAI, TAI

121

title, theme, subject✪☯DAI

122

Short✪mijika(i)☯TAN

123

to know✪shi(ru)☯CHI

124

earth, land✪☯CHI, JI

125

Pond✪ike☯CHI

126

Tea✪☯CHA, SA

127

arrival, clothes✪ki(ru), tsu(keru), ki(seru), tsu(ku)☯CHAKU

128

Noon✪hiru☯CHUU

129

notice, attention, flow✪soso(gu)☯CHUU

130

city, quarter, district✪machi☯CHOU

131

Bird✪tori☯CHOU

132

Morning✪asa☯CHOU

133

to pass✪tou(ru), tou(su), kayo(u)☯TSUU

134

younger brother✪otouto☯TEI

135

low, to lower✪hiku(i), hiku(meru/maru)☯TEI

136

to roll, to turn✪koro(bu), koro(garu/geru), koro(gasu)☯TEN

137

rice field✪ta☯DEN

138

Capital✪miyako☯TO, TSU

139

measure, degree✪tabi☯DO

140

Answer✪kota(e), kota(eru)☯TOU

141

Winter✪fuyu☯TOU

142

head, master✪atama, kashira☯TOU, ZU

143

Same✪ona(ji)☯DOU

144

to move✪ugo(ku), ugo(kasu)☯DOU

145

room, hall, temple✪☯DOU

146

to work✪hatara(ku)☯DOU

147

Special✪☯TOKU

148

Meat✪☯NIKU

149

to sell✪u(ru), u(reru)☯BAI

150

start, to leave, issue✪☯HATSU, HOTSU

151

meal, cooked rice✪meshi☯HAN

152

 sickness, illness✪ya(mu), yamai☯BYOU

153

product, quality✪shina☯HIN

154

Not✪☯FU, BU

155

wind, style✪kaze☯FUU

156

Clothing✪☯FUKU

157

Thing✪mono☯BUTSU, MOTSU

158

literature, sentence, letter✪fumi☯BUN, MON

159

difference, to part✪waka(reru)☯BETSU

160

hard work, effort✪☯BEN

161

便

comfort, excrement, message✪tayo(ri)☯BEN, BIN

162

to walk✪aru(ku), ayu(mu)☯HO, BU

163

direction, person✪kata☯HOU

164

younger sister✪imouto☯MAI

165

taste, to savor, to enjoy✪aji, aji(waru)☯MI

166

nation, people✪tami☯MIN

167

light, brightness, to be open✪a(kari), aka(rui)☯MEI

168

Gate✪kado☯MON

169

question, take care of✪to(i), to(u)☯MON

170

Night✪yoro, yo~☯YA

171

Field✪no☯YA

172

drug, medicine, chemical✪kusuri☯YAKU

173

to exist, to be, to have✪a(ru)☯YUU, U

174

Weekday✪☯YOU

175

issue, to use✪mochi(iru)☯YOU

176

ocean, western, foreign✪☯YOU

177

reason, principle✪☯RI

178

trip, travel✪tabi☯RYO

179

material, charge✪☯RYOU

180

power, force✪chikara☯RYOKU, RIKI

181

Woods✪hayashi☯RIN