Nouns ending in -u Flashcards Preview

Sanskrit Paradigms > Nouns ending in -u > Flashcards

Flashcards in Nouns ending in -u Deck (24):
1

guru (elder) M Nom.

guruḥ gurū guravaḥ

2

guru (elder) M Acc.

gurum gurū gurūn

3

guru (elder) M Inst.

guruṇā gurubhyām gurubhiḥ

4

guru (elder) M Dat.

gurave gurubhyām gurubhyaḥ

5

guru (elder) M Abl.

guroḥ gurubhyām gurubhyaḥ

6

guru (elder) M Gen.

guroḥ gurvoḥ gurūṇām

7

guru (elder) M Loc.

gurau gurvoḥ guruṣu

8

guru (elder) M Voc.

guro gurū guravaḥ

9

mṛdu (soft) N Nom.

mṛdu mṛdunī mṛdūni

10

mṛdu (soft) N Acc.

mṛdu mṛdunī mṛdūni

11

mṛdu (soft) N Inst.

mṛdunā mṛdubhyām mṛdubhiḥ

12

mṛdu (soft) N Dat.

mṛdune mṛdubhyām mṛdubhyaḥ

13

mṛdu (soft) N Abl.

mṛdunaḥ mṛdubhyām mṛdubhyaḥ

14

mṛdu (soft) N Gen.

mṛdunaḥ mṛdunoḥ mṛdūnām

15

mṛdu (soft) N Loc.

mṛduni mṛdunoḥ mṛduṣu

16

mṛdu (soft) N Voc.

mṛdo mṛdunī mṛdūni

17

dhenu (cow) F Nom.

dhenuḥ dhenū dhenavaḥ

18

dhenu (cow) F Acc.

dhenum dhenū dhenūḥ

19

dhenu (cow) F Inst.

dhenvā dhenubhyām dhenubhiḥ

20

dhenu (cow) F Dat.

dhenvai dhenubhyām dhenubhyaḥ

21

dhenu (cow) F Abl.

dhenvāḥ dhenubhyām dhenubhyaḥ

22

dhenu (cow) F Gen.

dhenvāḥ dhenvoḥ dhenūnām

23

dhenu (cow) F Loc.

dhenvām dhenvoḥ dhenuṣu

24

dhenu (cow) F Voc.

dheno dhenū dhenavaḥ