Numbers Flashcards Preview

Japanese > Numbers > Flashcards

Flashcards in Numbers Deck (112):
1

zero; ree

0

2

ichi

1

3

ni

2

4

san

3

5

yon; shi; yo

4

6

go

5

7

roku

6

8

nana; shichi

7

9

hachi

8

10

kyuu; ku

9

11

juu

10

12

juuichi

11

13

juuni

12

14

juusan

13

15

juuyon; juushi

14

16

juugo

15

17

juuroku

16

18

juunana; juushichi

17

19

juuhachi

18

20

juukyuu; juuku

19

21

nijuu

20

22

sanjuu

30

23

yonjuu

40

24

gojuu

50

25

rokujuu

60

26

nanajuu

70

27

hachijuu

80

28

kyuujuu

90

29

hyaku

100

30

bangoo

number

31

0

zero; ree

32

1

ichi

33

2

ni

34

3

san

35

4

yon; shi; yo

36

5

go

37

6

roku

38

7

nana; shichi

39

8

hachi

40

9

kyuu; ku

41

10

juu

42

11

juuichi

43

12

juuni

44

13

juusan

45

14

juuyon; juushi

46

15

juugo

47

16

juuroku

48

17

juunana; juushichi

49

18

juuhachi

50

19

juukyuu; juuku

51

20

nijuu

52

30

sanjuu

53

40

yonjuu

54

50

gojuu

55

60

rokujuu

56

70

nanajuu

57

80

hachijuu

58

90

kyuujuu

59

100

hyaku

60

number

bangoo

61

nihyaku

200

62

200

nihyaku

63

sanbyaku

300

64

300

sanbyaku

65

yonhyaku

400

66

400

yonhyaku

67

gohyaku

500

68

500

gohyaku

69

roppyaku

600

70

600

roppyaku

71

nanahyaku

700

72

700

nanahyaku

73

happyaku

800

74

800

happyaku

75

kyuuhyaku

900

76

900

kyuuhyaku

77

sen

1000

78

1000

sen

79

nisen

2000

80

2000

nisen

81

sanzen

3000

82

3000

sanzen

83

yonsen

4000

84

4000

yonsen

85

gosen

5000

86

5000

gosen

87

rokusen

6000

88

6000

rokusen

89

nanasen

7000

90

7000

nanasen

91

hassen

8000

92

8000

hassen

93

kyuusen

9000

94

9000

kyuusen

95

ichiman

10,000

96

10,000

ichiman

97

niman

20,000

98

20,000

niman

99

sanman

30,000

100

30,000

sanman

101

yonman

40,000

102

40,000

yonman

103

goman

50,000

104

50,000

goman

105

rokuman

60,000

106

60,000

rokuman

107

nanaman

70,000

108

70,000

nananman

109

hachiman

80,000

110

80,000

hachiman

111

kyuuman

90,000

112

90,000

kyuuman