Page 183-190 Flashcards Preview

Ord Future of Conflict, Combat and Intervention > Page 183-190 > Flashcards

Flashcards in Page 183-190 Deck (59):
1

atrocities

illdåd, grymhet

2

adage

ordspråk

3

precipitously

plötslig, abrupt

4

commerce

handel

5

exogenous

exogen, extern

6

altruism

idealitet, osjälviskhet

7

sinister

elak, ödesdiger, lömsk, olycksbådande

8

portends

ana, förebåda

9

skirmishes

sammandrabbning

10

persecution

förföljelse, hets

11

genocides

folkmord, massmord, genocid

12

substantially

avsevärt, påtagligt

13

perpetrators

utövare, förövare

14

retaliatory

vedergällnings-

15

ISP

Internet Service Provider

16

lingering

kvardröjande

17

restive

otålig, bångstyrig, motvillig

18

flare

blossa upp

19

imperative

tvingande, befallande

20

mitigate

lindra, mildra, stilla

21

impunity

straffrihet

22

tangible

påtaglig, handgriplig, greppbar

23

disparaging

nedvärdera, nedsätta

24

transcend

övergå, överstiga, överskrida

25

curtail

förkorta, skära ner

26

statehood

statsstatus

27

evaporate

försvinna, avdunsta

28

egregiously

oerhört

29

instigate

egga, uppvigla till

30

riddled

genomborrad

31

malicious

ondskefull, ondsint, illvillig, elak

32

scrutiny

granskning

33

intermittently

återkommande, tidvis

34

disruptive

eruptiv, sprängande

35

prevalent

utbredd, förhärskande, prevalent

36

benign

välvillig, vänlig, godartad

37

punitive

straff-, straffande

38

contingent

eventuell, tillfällig, betingad

39

lobbied

bedriva korridorspolitik

40

implicit

underförstådd, outtalad

41

explicit

klar, tydlig, uttrycklig

42

obedience

lydnad, underkastelse, hörsamhet, åtlydnad

43

restive

otålig, motvillig

44

incentives

motiv, drivkraft

45

incarnation

förkroppsligande

46

merely

endast, blott

47

purview

tillämpningsområde

48

zealots

fanatiker, selot, nitisk person, trosivrare

49

audacious

djärv, fräck, oförskämd

50

vehement

intensiv, våldsam

51

titillating

kittlande

52

ambiguity

oklarhet, otydlighet

53

ubiquity

allestädesnärvaro, allmänt förekommande

54

nullify

annullera, ogiltigförklara

55

emanating

utgå, härröra

56

persuasively

övertygande, bevekande

57

siege

belägring, belägra

58

discern

urskilja

59

biased

påverka, influera, partisk, jävig, ensidig, fördomsfull