Page 29 Flashcards Preview

Longman Communication 3000 > Page 29 > Flashcards

Flashcards in Page 29 Deck (59)
Loading flashcards...
1
Q

site

n.

A

地点

2
Q

sir

n.

A

先生

3
Q

situation

n.

A

形式,情况

4
Q

skill

n.

A

技能,技巧

5
Q

skin

n.

A

皮肤,兽皮,毛皮

6
Q

skirt

n.

A

裙子,边缘,外围

7
Q

sky

n.

A

天空

8
Q

sleep

v/n.

A

睡眠

9
Q

slice

n.

A

片,薄片,部分,份

10
Q

slide

v/n.

A

滑动,滑行

滑行,滑落,幻灯片

11
Q

slight

adj.

A

微小的,轻微的

12
Q

slightly

adv.

A

轻微地,稍稍

13
Q

slim

adj.

A

苗条的

14
Q

slip

v/n

A

滑,滑倒

15
Q

slope

n.

A

斜坡,斜面

16
Q

slow

adj/v.

A

慢的,迟钝的,不灵巧的

缓慢,减速

17
Q

smart

adj.

A

聪明的,时髦的

18
Q

smell

n.

A

嗅觉

19
Q

smooth

adj.

A

光滑的,平坦的

20
Q

snap

v.

A

猛得咬住

21
Q

soap

n.

A

肥皂

22
Q

so-called

adj.

A

所谓的,号称的

23
Q

social

adj.

A

社会的,交际的

24
Q

society

n.

A

社会

25
Q

sock

n.

A

短袜

26
Q

soft

adj.

A

柔软的,温和的

27
Q

software

n.

A

软件

28
Q

soldier

n.

A

士兵

29
Q

soil

n.

A

土壤,土地

30
Q

sole

adj.

A

单独的,唯一的

31
Q

solicitor

n.

A

律师,法律顾问

32
Q

solid

adj.

A

固体

33
Q

solution

n.

A

解决方案

34
Q

solve

v.

A

解决,解答

35
Q

somehow

adv.

A

不知何故

36
Q

somewhat

adv.

A

稍微,有点

37
Q

sore

asj.

A

痛的

38
Q

sort

n/v.

A

种类,类别

分类,拣选

39
Q

soul

n.

A

灵魂,心灵

40
Q

soup

n.

A

41
Q

specialist

n.

A

专门医师,专家

42
Q

species

n.

A

种类

43
Q

specific

adj.

A

指定的,特定的

44
Q

specifically

adv.

A

特定地

45
Q

specify

v.

A

指定,详细说明

46
Q

spell

v.

A

拼写

47
Q

spelling

n.

A

拼法

48
Q

spill

v.

A

溢出

49
Q

spin

v.

A

旋转

50
Q

spiritual

adj.

A

精神上的

51
Q

in spite of

A

不管

52
Q

split

v.

A

劈开,使裂开

53
Q

spoil

v.

A

损坏

54
Q

spokesman

n.

A

发言人

55
Q

spoon

n.

A

匙,调羹,勺子

56
Q

spot

n/v.

A

斑点,污点

认出,发现

57
Q

spray

v.

A

喷射,喷溅

58
Q

spot

n/v.

A

斑点,污点

认出,发现

59
Q

spray

v.

A

喷射,喷溅