Passage 13 Flashcards Preview

Latin Vocabulary > Passage 13 > Flashcards

Flashcards in Passage 13 Deck (25):
0

Auxîlium

Help
(N. Genitive -i)

1

Cīvis, Cīvis

Citizen
(M. or F.)

2

Dictātor

Dictator
(M. Genitive -tōris)

3

Êquês, Êquîtis

Horseman, Knight, (plu) Cavalry
(M.)

4

Magister Equitum

Master of the Horse

5

Hôstis, Hôstis

Enemy (usually in plural)
(M.)

6

Lâbor, Lâbōris

Work
(M.)

7

Mâgister, Magistri

Master, Schoolmaster
(M.)

8

Mīlês, Mīlîtis

Soldier
(M.)

9

Sâlūs, Sâlūtis

Safety, Welfare
(F.)

10

Sênêx, Sênis

Old Man
(M.)

11

Urbs, Urbis

City
(F.)

12

Nullus

No
(1st / 2nd Decl: -a, -um)

13

Dēpōno, Dēpōnêre, Dēpôsui, Dēpôsitum

3. I Put Down, Lay Down

14

Dissentio

4. I Disagree

15

Laudo

1. I Praise

16

Rêdūco, Rêdūcêre, Rêduxi, Rêductum

3. I Lead Back

17

Sūmo, Sūmêre, Sumpsi, Sumptum

3. I Take Up

18

Aut, Aut...Aut

Or, Either...Or

19

Ênim

For
(Conjunction)

20

Pôstquam

When, After

21

Gêro, Gêrêre, Gessi, Gestum

3. I Do, Carry On

22

Mitto, Mittêre, Mīsi, Missum

3. I Send

23

Vênio, Vênīre, Vēni, Ventum

4. I Come

24

Vîdeo, Vîdēre, Vīdi, Vīsum

2. I See