Pinyin name, Category Flashcards Preview

Chinese Herbs * > Pinyin name, Category > Flashcards

Flashcards in Pinyin name, Category Deck (60):
1

dan zhu ye

Clear Heat & Reduce Fire

2

dan dou chi

ACRID COOL

3

lu gen

Clear Heat & Reduce Fire

4

tu fu ling

Clear Heat & Clean Toxin

5

da qing ye

Clear Heat & Clean Toxin

6

ban zhi lian

Clear Heat & Clean Toxin

7

she gan

Clear Heat & Clean Toxin

8

hu huang lian

Clear XU Heat

9

yin chai hu

Clear XU Heat

10

qin pi

Clear Heat & Dry Damp

11

lu hui
(aloe)

Drain Downward

12

fan xie ye
(senna leaf)

Drain Downward

13

chi fu ling

Drain Water & Excrete Damp

14

hai jin sha

Drain Water & Excrete Damp

15

hua shi

Drain Water & Excrete Damp

16

shi wei

Drain Water & Excrete Damp

17

bian xu

Drain Water & Excrete Damp

18

kun bu

Transform Phlegm & Stop Cough

19

bai fu zi

Transform Phlegm & Stop Cough

20

luo shi teng

Expel Wind & Dampness

21

qing feng teng

Expel Wind & Dampness

22

gu ya

Food Stag

23

hong qu

Food Stag

24

zhu li

Transform Phlegm & Stop Cough

25

pang da hai

Transform Phlegm & Stop Cough

26

tian zhu huang

Transform Phlegm & Stop Cough

27

tan xiang

Regulate the Qi

28

fo shou

Regulate the Qi

29

gao liang jiang

Warm the Interior

30

hu jiao

Warm the Interior

31

mei gui hua

Regulate the Qi

32

pao jiang

Stop Bleeding

33

bai mao gen

Stop Bleeding

34

da ji

Stop Bleeding

35

di yu

Stop Bleeding

36

xue yu tan

Stop Bleeding

37

zao xin tu

Stop Bleeding

38

zhe chong/ Tu Bie Chong

Invigorate Blood & Remove Blood Stasis

39

shui zhi
(leech)

Invigorate Blood & Remove Blood Stasis

40

meng chong

Invigorate Blood & Remove Blood Stasis

41

zi ran tang

Invigorate Blood & Remove Blood Stasis

42

wu gong

Subdue Liver Yang & Extinguish Liver Wind

43

quan xie

Subdue Liver Yang & Extinguish Liver Wind

44

ci ji li

Subdue Liver Yang & Extinguish Liver Wind

45

ci shi

Calm Shen

46

Wu jia shen/ ci wu jia

Tonify Qi

47

bai bian dou

Tonify Qi

48

feng mi

Tonify Qi

49

yi tang

Tonify Qi

50

shi hu

Nourish Yin

51

hei zhi ma

Nourish Yin

52

long yan rou

Nourish Blood

53

jiu cai zi

Tonify Yang

54

sha yuan zi

Tonify Yang

55

lu rong

Tonify Yang

56

he tao ren

Tonify Yang

57

ge jie

Tonify Yang

58

zi he che

Tonify Yang

59

hai piao xiao

Astringe, Stabilize & bind

60

ma huang gen

Astringe, Stabilize & bind