Proces Karny Flashcards Preview

Prawo > Proces Karny > Flashcards

Flashcards in Proces Karny Deck (153):
1

Według czego toczy się postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów?

Kodeks postępowania karnego.

1

Według czego toczy się postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów?

Kodeks postępowania karnego.

2

Jakie są cele postępowania karnego?

By:
1. sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności,
2. przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa zostały osiągnięte zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw ale również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego,
3. uwzględnione zostały prawnie chronione interesy pokrzywdzonego
4. rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.

2

Jakie są cele postępowania karnego?

By:
1. sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności,
2. przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa zostały osiągnięte zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw ale również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego,
3. uwzględnione zostały prawnie chronione interesy pokrzywdzonego
4. rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.

3

Co stanowi podstawę wszelkich rozstrzygnięć w procesie karnym?

Prawdziwe ustalenia faktyczne.

3

Co stanowi podstawę wszelkich rozstrzygnięć w procesie karnym?

Prawdziwe ustalenia faktyczne.

4

Czy postępowanie karne odbywa się z udziałem czynnika społecznego?

tak, w zakresie przewidzianym przez ustawę

4

Czy postępowanie karne odbywa się z udziałem czynnika społecznego?

tak, w zakresie przewidzianym przez ustawę

5

Organy prowadzące postępowanie są zobowiązane uwzględnić okoliczności przemawiające na korzyść czy niekorzyść oskarżonego?

Organy prowadzące postępowanie karne są zobowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść jak i niekorzyść oskarżonego.

5

Organy prowadzące postępowanie są zobowiązane uwzględnić okoliczności przemawiające na korzyść czy niekorzyść oskarżonego?

Organy prowadzące postępowanie karne są zobowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść jak i niekorzyść oskarżonego.

6

Jak długo oskarżonego uznaje się za niewinnego?

Oskarżonego uważa się za niewinnego dopóki wina nie zostanie mu udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.

6

Jak długo oskarżonego uznaje się za niewinnego?

Oskarżonego uważa się za niewinnego dopóki wina nie zostanie mu udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.

7

Na czyją korzyść rozstrzyga się nie dające się usunąć wątpliwości?

Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.

7

Na czyją korzyść rozstrzyga się nie dające się usunąć wątpliwości?

Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.

8

Jakie prawa przysługują oskarżonemu?

Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.

8

Jakie prawa przysługują oskarżonemu?

Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.

9

Na jakiej podstawie organy postępowania kształtują swoje przekonanie o winie lub niewinności oskarżonego?

Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

9

Na jakiej podstawie organy postępowania kształtują swoje przekonanie o winie lub niewinności oskarżonego?

Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

10

Czy sąd karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne?

Sąd karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu.

10

Czy sąd karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne?

Sąd karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu.

11

Czy prawomocne rozstrzygnięcia sądu kształtujące prawo lub stosunek prawny są wiążące dla sądu?

tak, prawomocne rozstrzygnięcia sądu kształtujące prawo lub stosunek prawny są wiążące.

11

Czy prawomocne rozstrzygnięcia sądu kształtujące prawo lub stosunek prawny są wiążące dla sądu?

tak, prawomocne rozstrzygnięcia sądu kształtujące prawo lub stosunek prawny są wiążące.

12

Czy organy procesowe prowadzą postępowania i dokonują czynności z urzędu?

Organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z urzędu, chyba że ustawa uzależnia je od wniosku określonej osoby, instytucji lub od zezwolenia władzy.

12

Czy organy procesowe prowadzą postępowania i dokonują czynności z urzędu?

Organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z urzędu, chyba że ustawa uzależnia je od wniosku określonej osoby, instytucji lub od zezwolenia władzy.

13

Czy strony lub osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie czynności w postępowaniu?

Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu.

13

Czy strony lub osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie czynności w postępowaniu?

Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu.

14

Do czego zobowiązany jest organ powołany do ścigania przestępstw?

Organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia - o czyn ścigany z urzędu.

14

Do czego zobowiązany jest organ powołany do ścigania przestępstw?

Organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia - o czyn ścigany z urzędu.

15

Czy ktoś może być zwolniony od odpowiedzialności za popełnione przestępstwo?

Z wyjątkiem wypadków określonych w ustawie lub prawie międzynarodowym nikt nie może być zwolniony od odpowiedzialności za popełnione przestępstwo.

15

Czy ktoś może być zwolniony od odpowiedzialności za popełnione przestępstwo?

Z wyjątkiem wypadków określonych w ustawie lub prawie międzynarodowym nikt nie może być zwolniony od odpowiedzialności za popełnione przestępstwo.

16

Jakie postępowanie można umorzyć?

Postępowanie w sprawie o występek, zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 5, można umorzyć, jeżeli orzeczenie wobec oskarżonego kary byłoby oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczonej za inne przestępstwo, a interes pokrzywdzonego się temu nie sprzeciwia.

16

Jakie postępowanie można umorzyć?

Postępowanie w sprawie o występek, zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 5, można umorzyć, jeżeli orzeczenie wobec oskarżonego kary byłoby oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczonej za inne przestępstwo, a interes pokrzywdzonego się temu nie sprzeciwia.

17

Kiedy postępowanie można zawiesić?

Jeżeli kara za inne przestępstwo nie została prawomocnie orzeczona, postępowanie można zawiesić. Zawieszone postępowanie należy umorzyć albo podjąć przed upływem 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie o inne przestępstwo, którego postępowanie zostało umorzone.

17

Kiedy postępowanie można zawiesić?

Jeżeli kara za inne przestępstwo nie została prawomocnie orzeczona, postępowanie można zawiesić. Zawieszone postępowanie należy umorzyć albo podjąć przed upływem 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie o inne przestępstwo, którego postępowanie zostało umorzone.

18

Kiedy można wznowić postępowanie umorzone?

Postępowanie umorzone można wznowić w wypadku uchylenia lub istotnej zmiany treści prawomocnego wyroku z powodu którego zostało ono umorzone.

18

Kiedy można wznowić postępowanie umorzone?

Postępowanie umorzone można wznowić w wypadku uchylenia lub istotnej zmiany treści prawomocnego wyroku z powodu którego zostało ono umorzone.

19

Od kiedy sprawa o przestępstwo ścigane na wniosek toczy się z urzędu?

W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu.

19

Od kiedy sprawa o przestępstwo ścigane na wniosek toczy się z urzędu?

W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu.

20

Czy wniosek o ściganie niektórych tylko sprawców obejmuje inne osoby?

W razie złożenia wniosku o ściganie niektórych tylko sprawców obowiązek ścigania obejmuje również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we wniosku, o czym należy uprzedzić składającego wniosek. Przepisu tego nie stosuje się do najbliższych osoby składającej wniosek.

20

Czy wniosek o ściganie niektórych tylko sprawców obejmuje inne osoby?

W razie złożenia wniosku o ściganie niektórych tylko sprawców obowiązek ścigania obejmuje również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we wniosku, o czym należy uprzedzić składającego wniosek. Przepisu tego nie stosuje się do najbliższych osoby składającej wniosek.

21

Czy wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu? Do kiedy?

Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej, chyba że chodzi o przestępstwo określone w art 197 KK (gwałt). Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne.

21

Czy wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu? Do kiedy?

Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej, chyba że chodzi o przestępstwo określone w art 197 KK (gwałt). Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne.

22

Do kogo należy uzyskanie zezwolenia władzy, od którego ustawa uzależnia ściganie?

Uzyskanie zezwolenia władzy, od którego ustawa uzależnia ściganie należy do oskarżyciela.

22

Do kogo należy uzyskanie zezwolenia władzy, od którego ustawa uzależnia ściganie?

Uzyskanie zezwolenia władzy, od którego ustawa uzależnia ściganie należy do oskarżyciela.

23

Na czyje żądanie następuje wszczęcie postępowania sądowego?

Wszczęcie postępowania sądowego następuje na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu.

23

Na czyje żądanie następuje wszczęcie postępowania sądowego?

Wszczęcie postępowania sądowego następuje na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu.

24

Czy odstąpienie oskarżyciela publicznego od wniesionego oskarżenia jest wiążące dla sądu?

Odstąpienie oskarżyciela publicznego od wniesionego oskarżenia nie wiąże sądu.

24

Czy odstąpienie oskarżyciela publicznego od wniesionego oskarżenia jest wiążące dla sądu?

Odstąpienie oskarżyciela publicznego od wniesionego oskarżenia nie wiąże sądu.

25

Co robi policja w zakresie postępowania karnego?

Policja i inne organy w zakresie postępowania karnego wykonują polecenia sądu i prokuratora, oraz prowadzą pod nadzorem prokuratora śledztwo lub dochodzenia w granicach określonych w ustawie.

25

Co robi policja w zakresie postępowania karnego?

Policja i inne organy w zakresie postępowania karnego wykonują polecenia sądu i prokuratora, oraz prowadzą pod nadzorem prokuratora śledztwo lub dochodzenia w granicach określonych w ustawie.

26

Do czego są zobowiązane wszystkie instytucje samorządowe i państwowe w postępowaniu karnym?

Wszystkie instytucje państwowe i samorządowe są obowiązane w zakresie swego działania do udzielenia pomocy organom prowadzącym postępowanie karne w terminie wyznaczonym przez te organy.

26

Do czego są zobowiązane wszystkie instytucje samorządowe i państwowe w postępowaniu karnym?

Wszystkie instytucje państwowe i samorządowe są obowiązane w zakresie swego działania do udzielenia pomocy organom prowadzącym postępowanie karne w terminie wyznaczonym przez te organy.

27

Czy inne podmioty niż instytucje samorządowe i państwowe są zobowiązane do udzielenia pomocy organom prowadzącym postępowanie karne?

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej inne niż instytucje państwowe i samorządowe, a także osoby fizyczne są obowiązane do udzielenia pomocy na wezwanie organów prowadzących postępowanie karne w zakresie i w terminie przez nie wyznaczonym, jeżeli bez tej pomocy przeprowadzenie czynności procesowej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

27

Czy inne podmioty niż instytucje samorządowe i państwowe są zobowiązane do udzielenia pomocy organom prowadzącym postępowanie karne?

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej inne niż instytucje państwowe i samorządowe, a także osoby fizyczne są obowiązane do udzielenia pomocy na wezwanie organów prowadzących postępowanie karne w zakresie i w terminie przez nie wyznaczonym, jeżeli bez tej pomocy przeprowadzenie czynności procesowej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

28

Czy i o czym obowiązany jest pouczyć uczestników procesu organ prowadzący postępowanie?

Jeżeli organ prowadzący postępowanie jest obowiązany pouczyć uczestników postępowania o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnienia, brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której to dotyczy.

28

Czy i o czym obowiązany jest pouczyć uczestników procesu organ prowadzący postępowanie?

Jeżeli organ prowadzący postępowanie jest obowiązany pouczyć uczestników postępowania o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnienia, brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której to dotyczy.

29

Jakich informacji powinien udzielać organ prowadzący postępowanie?

Organ prowadzący postępowanie powinien w miarę potrzeby udzielać uczestnikom postępowania informacji o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach także w wypadkach, gdy ustawa wyraźnie takiego obowiązku nie stanowi. W razie braku takiego pouczenia, gdy w świetle okoliczności sprawy było ono nieodzowne, albo mylnego pouczenia nie może to wywoływać ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której to dotyczy.

29

Jakich informacji powinien udzielać organ prowadzący postępowanie?

Organ prowadzący postępowanie powinien w miarę potrzeby udzielać uczestnikom postępowania informacji o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach także w wypadkach, gdy ustawa wyraźnie takiego obowiązku nie stanowi. W razie braku takiego pouczenia, gdy w świetle okoliczności sprawy było ono nieodzowne, albo mylnego pouczenia nie może to wywoływać ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której to dotyczy.

30

Kiedy nie wszczyna się postępowania a wszczęte umarza?

1. Czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,
2. Czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa,
3. Społeczna szkodliwość czynu jest znikoma,
4. Ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze,
5. Oskarżony zmarł,
6. Nastąpiło przedawnienie karalności,
7. Postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się,
8. Sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych,
9 Brak skargi uprawnionego oskarżyciela,
10. Brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej,
11. Zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie.

30

Kiedy nie wszczyna się postępowania a wszczęte umarza?

1. Czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,
2. Czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa,
3. Społeczna szkodliwość czynu jest znikoma,
4. Ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze,
5. Oskarżony zmarł,
6. Nastąpiło przedawnienie karalności,
7. Postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się,
8. Sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych,
9 Brak skargi uprawnionego oskarżyciela,
10. Brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej,
11. Zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie.

31

Jakie czynności dokonują organy procesowe do chwili otrzymania wniosku o ściganie lub zezwolenia władzy?

Do chwili otrzymania wniosku lub zezwolenia władzy, od których ustawa uzależnia ściganie, organy procesowe dokonują tylko czynności nie cierpiących zwłoki w celu zabezpieczenia śladów i dowodów, a także czynności zmierzających do wyjaśnienia, czy wniosek będzie złożony lub zezwolenie wydane.

31

Jakie czynności dokonują organy procesowe do chwili otrzymania wniosku o ściganie lub zezwolenia władzy?

Do chwili otrzymania wniosku lub zezwolenia władzy, od których ustawa uzależnia ściganie, organy procesowe dokonują tylko czynności nie cierpiących zwłoki w celu zabezpieczenia śladów i dowodów, a także czynności zmierzających do wyjaśnienia, czy wniosek będzie złożony lub zezwolenie wydane.

32

Czy niemożność przypisania winy sprawcy wyłącza postępowanie dotyczące zastosowanie środka zabezpieczającego?

Niemożność przypisania winy sprawcy czynu nie wyłącza postępowania dotyczącego zastosowania środków zabezpieczających.

32

Czy niemożność przypisania winy sprawcy wyłącza postępowanie dotyczące zastosowanie środka zabezpieczającego?

Niemożność przypisania winy sprawcy czynu nie wyłącza postępowania dotyczącego zastosowania środków zabezpieczających.

33

Co się dzieje jeżeli czyn stanowi tylko wykroczenie a prokurator odmawiając wszczęcia postępowania lub umarzając je przekazuje sprawę policji?

Jeżeli czyn stanowi tylko wykroczenie, prokurator odmawiając wszczęcia postępowania lub umarzając je przekazuje sprawę policji w celu wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do właściwego sądu; prokurator może sam wystąpić z takim wnioskiem.

33

Co się dzieje jeżeli czyn stanowi tylko wykroczenie a prokurator odmawiając wszczęcia postępowania lub umarzając je przekazuje sprawę policji?

Jeżeli czyn stanowi tylko wykroczenie, prokurator odmawiając wszczęcia postępowania lub umarzając je przekazuje sprawę policji w celu wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do właściwego sądu; prokurator może sam wystąpić z takim wnioskiem.

34

Co się dzieje gdy sąd lub prokurator dopatruje się w czynie przewinienia dyscyplinarnego, naruszenia obowiązków służbowych lub zasad współżycia społecznego?

Jeżeli sąd lub prokurator dopatruje się w czynie przewinienia dyscyplinarnego albo naruszenia obowiązków służbowych lub zasad współżycia społecznego, może odmawiając wszczęcia postępowania albo umarzając je, zwłaszcza z powodu znikomej szkodliwości społecznej czynu, przekazać sprawę innemu właściwemu organowi.

34

Co się dzieje gdy sąd lub prokurator dopatruje się w czynie przewinienia dyscyplinarnego, naruszenia obowiązków służbowych lub zasad współżycia społecznego?

Jeżeli sąd lub prokurator dopatruje się w czynie przewinienia dyscyplinarnego albo naruszenia obowiązków służbowych lub zasad współżycia społecznego, może odmawiając wszczęcia postępowania albo umarzając je, zwłaszcza z powodu znikomej szkodliwości społecznej czynu, przekazać sprawę innemu właściwemu organowi.

35

Kogo sąd zawiadamia w razie stwierdzenia poważnego uchybienia w działalności instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej,w postępowaniu karnym?

W razie stwierdzenia w postępowaniu karnym poważnego uchybienia w działaniu instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, zwłaszcza, gdy sprzyja ono popełnieniu przestępstwa, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zawiadamia o tym uchybieniu organ powołany do nadzoru nad daną jednostką organizacyjną, zaś w razie potrzeby także organ kontroli. Policja powiadamia prokuratora o ujawnionych przez siebie uchybieniach.

35

Kogo sąd zawiadamia w razie stwierdzenia poważnego uchybienia w działalności instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej,w postępowaniu karnym?

W razie stwierdzenia w postępowaniu karnym poważnego uchybienia w działaniu instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, zwłaszcza, gdy sprzyja ono popełnieniu przestępstwa, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zawiadamia o tym uchybieniu organ powołany do nadzoru nad daną jednostką organizacyjną, zaś w razie potrzeby także organ kontroli. Policja powiadamia prokuratora o ujawnionych przez siebie uchybieniach.

36

Czego może zażądać sąd lub prokurator zawiadamiając o uchybieniu?

Zawiadamiając o uchybieniu sąd lub prokurator może zażądać nadesłania w wyznaczonym terminie wyjaśnień i podania środków w celu zapobieżenia takim uchybieniom w przyszłości.

36

Czego może zażądać sąd lub prokurator zawiadamiając o uchybieniu?

Zawiadamiając o uchybieniu sąd lub prokurator może zażądać nadesłania w wyznaczonym terminie wyjaśnień i podania środków w celu zapobieżenia takim uchybieniom w przyszłości.

37

Jaka kara grozi za nieudzielenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie na kierownika organu zobowiązanego do ich udzielenia?

W razie nie udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie można nałożyć na kierownika organu zobowiązanego do wyjaśnień karę pieniężną w wysokości do 10 tysięcy złotych.

37

Jaka kara grozi za nieudzielenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie na kierownika organu zobowiązanego do ich udzielenia?

W razie nie udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie można nałożyć na kierownika organu zobowiązanego do wyjaśnień karę pieniężną w wysokości do 10 tysięcy złotych.

38

Czy na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje zażalenie

Na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje zażalenie. Zażalenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje sąd rejonowy, w którego okręgu toczy się postępowanie.

38

Czy na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje zażalenie

Na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje zażalenie. Zażalenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje sąd rejonowy, w którego okręgu toczy się postępowanie.

39

Co się dzieje w razie rażącego naruszenia przez obrońcę lub pełnomocnika strony ich obowiązków procesowych?

W razie rażącego naruszenia przez obrońcę lub pełnomocnika strony ich obowiązków procesowych sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zawiadamia o tym właściwą okręgową radę adwokacką lub radę okręgowej izby radców prawnych, żądając od dziekania właściwej rady nadesłania w wyznaczonym, nie krótszym niż 30 dni, terminie informacji o podjętych działaniach wynikających z zawiadomienia. Odpis zawiadomienia przesyła się Ministrowi Sprawiedliwości.

39

Co się dzieje w razie rażącego naruszenia przez obrońcę lub pełnomocnika strony ich obowiązków procesowych?

W razie rażącego naruszenia przez obrońcę lub pełnomocnika strony ich obowiązków procesowych sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zawiadamia o tym właściwą okręgową radę adwokacką lub radę okręgowej izby radców prawnych, żądając od dziekania właściwej rady nadesłania w wyznaczonym, nie krótszym niż 30 dni, terminie informacji o podjętych działaniach wynikających z zawiadomienia. Odpis zawiadomienia przesyła się Ministrowi Sprawiedliwości.

40

Jaką karę nakłada się na dziekana właściwej rady za brak nadesłania informacji dotyczących postępowania po naruszeniu przez obrońcę lub pełnomocnika strony ich obowiązków procesowych?

W razie nienadesłania w wyznaczonym terminie informacji o postępowaniu podjętym po otrzymaniu zawiadomienia o rażącym naruszeniu przez obrońcę lub pełnomocnika strony ich obowiązków procesowych, można nałożyć na dziekana właściwej rady karę pieniężną w wysokości do 10 tysięcy złotych.

40

Jaką karę nakłada się na dziekana właściwej rady za brak nadesłania informacji dotyczących postępowania po naruszeniu przez obrońcę lub pełnomocnika strony ich obowiązków procesowych?

W razie nienadesłania w wyznaczonym terminie informacji o postępowaniu podjętym po otrzymaniu zawiadomienia o rażącym naruszeniu przez obrońcę lub pełnomocnika strony ich obowiązków procesowych, można nałożyć na dziekana właściwej rady karę pieniężną w wysokości do 10 tysięcy złotych.

41

Czy na postanowienie o ukaraniu dziekana właściwej rady karą pieniężną za brak informacji w wyznaczonym terminie o podjętych krokach wobec obrońcy lub pełnomocnika naruszającego w sposób rażący ich obowiązki procesowe, przysługuje zażalenie?

Tak, na postanowienie o ukaraniu przysługuje zażalenie. Na postanowienie o ukaraniu wydane przez prokuratora w postępowaniu przygotowawczym zażalenie przysługuje do sądu rejonowego, w którego okręgu toczy się postępowanie.

41

Czy na postanowienie o ukaraniu dziekana właściwej rady karą pieniężną za brak informacji w wyznaczonym terminie o podjętych krokach wobec obrońcy lub pełnomocnika naruszającego w sposób rażący ich obowiązki procesowe, przysługuje zażalenie?

Tak, na postanowienie o ukaraniu przysługuje zażalenie. Na postanowienie o ukaraniu wydane przez prokuratora w postępowaniu przygotowawczym zażalenie przysługuje do sądu rejonowego, w którego okręgu toczy się postępowanie.

42

Kogo zawiadamia się w razie rażącego naruszenia obowiązków procesowych przez oskarżyciela publicznego lub prowadzącego postępowanie przygotowawcze?

W razie rażącego naruszenia obowiązków procesowych przez oskarżyciela publicznego lub prowadzącego postępowanie przygotowawcze sąd zawiadamia o tym bezpośredniego przełożonego osoby, która dopuściła się uchybienia, żądając w wyznaczonym, nie krótszym niż 14 dni, terminie informacji o podjętych działaniach wynikających z zawiadomienia; w stosunku do policji oraz innych organów postępowania przygotowawczego takie uprawnienie przysługuje też prokuratorowi.

42

Kogo zawiadamia się w razie rażącego naruszenia obowiązków procesowych przez oskarżyciela publicznego lub prowadzącego postępowanie przygotowawcze?

W razie rażącego naruszenia obowiązków procesowych przez oskarżyciela publicznego lub prowadzącego postępowanie przygotowawcze sąd zawiadamia o tym bezpośredniego przełożonego osoby, która dopuściła się uchybienia, żądając w wyznaczonym, nie krótszym niż 14 dni, terminie informacji o podjętych działaniach wynikających z zawiadomienia; w stosunku do policji oraz innych organów postępowania przygotowawczego takie uprawnienie przysługuje też prokuratorowi.

43

Komu doręcza się odpis zawiadomienia o naruszeniu obowiązków procesowych przez oskarżyciela publicznego lub prowadzącego postępowanie przygotowawcze?

Odpis zawiadomienia sąd przesyła Prokuratorowi Generalnemu, jeżeli uchybienia się dopuścił prokurator, a w wypadku gdy uchybienia dopuścił się oskarżyciel publiczny nie będący prokuratorem - właściwemu organowi przełożonemu w stosunku do bezpośredniego przełożonego tego oskarżyciela.

43

Komu doręcza się odpis zawiadomienia o naruszeniu obowiązków procesowych przez oskarżyciela publicznego lub prowadzącego postępowanie przygotowawcze?

Odpis zawiadomienia sąd przesyła Prokuratorowi Generalnemu, jeżeli uchybienia się dopuścił prokurator, a w wypadku gdy uchybienia dopuścił się oskarżyciel publiczny nie będący prokuratorem - właściwemu organowi przełożonemu w stosunku do bezpośredniego przełożonego tego oskarżyciela.

44

Kogo zawiadamia się o ukończeniu postępowania przeciw osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół oraz żołnierzom?

O ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciw osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół oraz żołnierzom należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych tych osób.

44

Kogo zawiadamia się o ukończeniu postępowania przeciw osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół oraz żołnierzom?

O ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciw osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół oraz żołnierzom należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych tych osób.

45

Kogo i w jakich sytuacjach prokurator zawiadamia o wszczęciu postępowania przeciw funkcjonariuszom publicznym?

Prokurator zawiadamia o wszczęciu postępowania przeciw funkcjonariuszom publicznym ich przełożonych, a o wszczęciu postępowania przeciw uczniom i słuchaczom szkół - gdy wymaga tego ważny interes publiczny.

45

Kogo i w jakich sytuacjach prokurator zawiadamia o wszczęciu postępowania przeciw funkcjonariuszom publicznym?

Prokurator zawiadamia o wszczęciu postępowania przeciw funkcjonariuszom publicznym ich przełożonych, a o wszczęciu postępowania przeciw uczniom i słuchaczom szkół - gdy wymaga tego ważny interes publiczny.

46

Co się dzieje gdy zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania?

Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postę- powania, a w szczególności jeżeli nie można ująć oskarżonego albo nie może on brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej cięż- kiej choroby, postępowanie zawiesza się na czas trwania przeszkody.

46

Co się dzieje gdy zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania?

Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postę- powania, a w szczególności jeżeli nie można ująć oskarżonego albo nie może on brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej cięż- kiej choroby, postępowanie zawiesza się na czas trwania przeszkody.

47

Czy na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania przysługuje zażalenie?

Na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania przysługuje zażalenie.

47

Czy na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania przysługuje zażalenie?

Na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania przysługuje zażalenie.

48

Jakie czynności można dokonać w czasie zawieszenia postępowania?

W czasie zawieszenia postępowania należy jednak dokonać odpowiednich czynności w celu zabezpieczenia dowodów przed ich utratą lub zniekształceniem

48

Jakie czynności można dokonać w czasie zawieszenia postępowania?

W czasie zawieszenia postępowania należy jednak dokonać odpowiednich czynności w celu zabezpieczenia dowodów przed ich utratą lub zniekształceniem

49

W jakich okolicznościach sąd lub prokurator zawiadamiają sąd rodzinny w celu rozważenia środków przewidzianych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym?

W sprawie o przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego, we współdziałaniu z małoletnim lub w okolicznościach, które mogą świadczyć o demoralizacji małoletniego albo o gorszącym wpływie na niego, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zawiadamia sąd rodzinny w celu rozważenia środków przewidzia- nych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

49

W jakich okolicznościach sąd lub prokurator zawiadamiają sąd rodzinny w celu rozważenia środków przewidzianych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym?

W sprawie o przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego, we współdziałaniu z małoletnim lub w okolicznościach, które mogą świadczyć o demoralizacji małoletniego albo o gorszącym wpływie na niego, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zawiadamia sąd rodzinny w celu rozważenia środków przewidzia- nych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

50

Kiedy sąd lub prokurator kieruje sprawę do postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym?

Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym

50

Kiedy sąd lub prokurator kieruje sprawę do postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym?

Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym

51

Jak długo może trwać postępowanie mediacyjne?

Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc, a jego okresu nie wlicza się do czasu trwania postępowania przygotowawczego.

51

Jak długo może trwać postępowanie mediacyjne?

Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc, a jego okresu nie wlicza się do czasu trwania postępowania przygotowawczego.

52

Kto nie może prowadzić postępowania mediacyjnego?

Postępowania mediacyjnego nie może prowadzić osoba, co do której w konkretnej sprawie zachodzą okoliczności określone w art. 40–42 (wyłączenie sędziego), czynny zawodowo sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, a także aplikant do tychże zawodów albo inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze lub innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw.

52

Kto nie może prowadzić postępowania mediacyjnego?

Postępowania mediacyjnego nie może prowadzić osoba, co do której w konkretnej sprawie zachodzą okoliczności określone w art. 40–42 (wyłączenie sędziego), czynny zawodowo sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, a także aplikant do tychże zawodów albo inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze lub innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw.

53

Kto sporządza sprawozdanie z postępowania mediacyjnego?

Instytucja lub osoba godna zaufania sporządza, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, sprawozdanie z jego przebiegu i wyników.

53

Kto sporządza sprawozdanie z postępowania mediacyjnego?

Instytucja lub osoba godna zaufania sporządza, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, sprawozdanie z jego przebiegu i wyników.

54

Jakie warunki MS określi mając na uwadze potrzebę skutecznego przeprowadzenia postępowania mediacyjnego

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji, sposób ich powoływania i odwoływania, zakres i warunki udostępniania akt instytucjom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia mediacji oraz sposób i tryb postępowania mediacyjnego, mając na uwadze potrzebę skutecznego przeprowadzenia tego postępowania.

54

Jakie warunki MS określi mając na uwadze potrzebę skutecznego przeprowadzenia postępowania mediacyjnego

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji, sposób ich powoływania i odwoływania, zakres i warunki udostępniania akt instytucjom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia mediacji oraz sposób i tryb postępowania mediacyjnego, mając na uwadze potrzebę skutecznego przeprowadzenia tego postępowania.

55

W jakich sprawach orzeka sąd rejonowy w pierwszej instancji?

Sąd rejonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu.

56

Czy sąd rejonowy rozpoznaje środki odwoławcze?

Sąd rejonowy rozpoznaje środki odwoławcze w wypadkach wskazanych w ustawie.

57

W sprawach o jakie przestępstwa w pierwszej instancji orzeka sąd okręgowy?

W sprawach o zbrodnie określone w KK i ustawach szczególnych i o występki, które z mocy KK lub przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego

58

W jakim przypadku sąd apelacyjny może przekazać sprawę do rozpoznania w pierwszej instancji sądowy okręgowemu?

Sąd apelacyjny, na wniosek sądu rejonowego, może przekazać do rozpoznania sądowi okręgowemu, jako sądowi pierwszej instancji, sprawę o każde przestępstwu, ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy.

59

Czy sąd okręgowy rozpoznaje środki odwoławcze?

Sąd okręgowy rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę.

60

Jakie środki odwoławcze rozpoznaje sąd apelacyjny?

Sąd apelacyjny rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie okręgowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę.

61

Jakie środki odwoławcze rozpoznaje sąd najwyższy?

Sąd Najwyższy rozpoznaje kasacje oraz środki odwoławcze i inne sprawy w wypadkach określonych w ustawie.

62

Kiedy sąd orzeka w składzie jednego sędziego?

Na rozprawie głównej sąd orzeka w składzie jednego sędziego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Sędzia ma prawa i obowiązki przewodniczącego

63

W jakim składzie orzeka sąd w sprawach o zbrodnie?

W sprawach o zbrodnie sąd orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.

64

Kiedy sąd pierwszej instancji może postanowić o rozpoznaniu sprawy w składzie trzech sędziów?

Ze względu na szczególną zawiłość sprawy sąd pierwszej instancji może postanowić o rozpoznaniu jej w składzie trzech sędziów.

65

Kiedy sąd orzeka w składzie dwóch sędziów i trzech ławników?

W sprawach o przestępstwa, za które ustawa przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności, sąd orzeka w składzie dwóch sędziów i trzech ławników.

66

W jakim składzie orzeka sąd na rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej?

Na rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej sąd orzeka w składzie trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

67

Kiedy sąd rozpoznaje apelację lub kasację w składzie pięciu sędziów?

Apelację lub kasację od wyroku orzekającego karę dożywotniego pozbawienia wolności rozpoznaje sąd w składzie pięciu sędziów.

68

W jakich składach orzekają sądy na posiedzeniach?

Na posiedzeniu sąd rejonowy i sąd okręgowy orzeka jednoosobowo, a sąd apelacyjny i Sąd Najwyższy – w składzie trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

69

W jakim składzie orzeka sąd odwoławczy na posiedzeniu?

Sąd odwoławczy na posiedzeniu orzeka w składzie trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

70

Jaki sąd jest miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy?

Miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo

71

Jaki jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy przestępstwa popełnionego na statku wodnym lub powietrznym?

Jeżeli przestępstwo popełniono na statku wodnym lub powietrznym, właściwym jest sąd macierzystego portu statku.

72

Który sąd jest właściwy jeżeli przestępstwo popełniono w okręgu kilku sądów?

Jeżeli przestępstwo popełniono w okręgu kilku sądów, właściwy jest ten sąd, w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.

73

Który sąd jest właściwy jeżeli nie można ustalić miejsca popełnionego przestępstwa, lub przestępstwo popełniono za granicą?

Jeżeli nie można ustalić miejsca popełnienia przestępstwa, właściwy jest sąd, w którego okręgu:
1) ujawniono przestępstwo,
2) ujęto oskarżonego,
3) oskarżony przed popełnieniem przestępstwa stale mieszkał lub czasowo przebywał
– zależnie od tego, gdzie najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.

74

Który sąd jest właściwy miejscowo, jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej sądu?

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej sądu, sprawę rozpoznaje sąd właściwy dla dzielnicy śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

75

Który sąd rozpoznaje sprawę należącą do właściwości różnych sądów tego samego rzędu?

Jeżeli tę samą osobę oskarżono o kilka przestępstw, a sprawy należą do właściwości różnych sądów tego samego rzędu, właściwy jest sąd, w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.

76

Który sąd rozpoznaje sprawę należącą do właściwości sądów różnego rzędu?

Jeżeli sprawy należą do właściwości sądów różnego rzędu, sprawę rozpoznaje sąd wyższego rzędu.

77

Czy sąd właściwy dla sprawców przestępstw jest również właściwy dla pomocników, podżegnaczy i innych osób?

Sąd właściwy dla sprawców przestępstw jest również właściwy dla pomocni- ków, podżegaczy oraz innych osób, których przestępstwo pozostaje w ścisłym związku z przestępstwem sprawcy, jeżeli postępowanie przeciwko nim toczy się jednocześnie. Sprawy tych osób powinny być połączone we wspólnym postępowaniu, a jeżeli zachodza okoliczności utrudniające łączne rozpoznanie spraw, można wyłączyć i odrębnie rozpoznać sprawę poszczególnych osób lub o poszczególne czyny; sprawa wyłączona podlega rozpoznaniu przez sąd właściwy według zasad ogólnych.

78

Czy sąd bada swą właściwość?

Sąd bada z urzędu swą właściwość, a w razie stwierdzenia swej niewłaściwości przekazuje sprawę właściwemu sądowi lub innemu organowi.

79

Co się dzieje jeżeli sąd dopiero na rozprawie głównej stwierdza, że nie jest właściwy miejscowo lub że właściwy jest sąd niższego rzędu?

Jeżeli sąd na rozprawie głównej stwierdza, że nie jest właściwy miejscowo lub że właściwy jest sąd niższego rzędu, może przekazać sprawę innemu sądowi jedynie wtedy, gdy powstaje konieczność odroczenia rozprawy.

80

Czy na postanowienie w kwestii właściwości sądu przysługuje zażalenie?

Na postanowienie w kwestii właściwości przysługuje zażalenie.

81

Kiedy sąd wyższego rzędu nad sądem właściwym może przekazać sprawę innemu sądowi równorzędnemu?

Sąd wyższego rzędu nad sądem właściwym może przekazać sprawę innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli większość osób, które należy wezwać na rozprawę, zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala od sądu właściwego.

82

Kto i dlaczego może z inicjatywy właściwego sądu przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu?

Sąd Najwyższy może z inicjatywy właściwego sądu przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

83

Kto rozstrzyga spór o właściwość między sądami równorzędnymi?

Spór o właściwość między sądami równorzędnymi rozstrzyga ostatecznie sąd wyższego rzędu nad sądem, który pierwszy wszczął spór. W czasie trwania sporu każdy z tych sądów przedsiębierze czynności nie cierpiące zwłoki.

84

Kto rozpoznaje sprawę przekazaną przez sąd wojskowy sądowi powszechnemu lub wtedy kiedy sąd wojskowy nie przyjmie sprawy przekazanej przez sąd powszechny?

Jeżeli sąd wojskowy przekaże sprawę sądowi powszechnemu lub nie przyjmie sprawy przekazanej mu przez sąd powszechny, sprawę rozpoznaje sąd powszechny.

85

Z jakiego powodu sędzia jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie?

Sędzia jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli:
1) sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio,
2) jest małżonkiem strony lub pokrzywdzonego albo ich obrońcy, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób,
3) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa osób wymienionych w pkt 2 albo jest związany z jedną z tych osób węzłem przysposobienia, opieki lub kurateli,
4) był świadkiem czynu, o który sprawa się toczy, albo w tej samej sprawie był przesłuchany w charakterze świadka lub występował jako biegły,
5) brał udział w sprawie jako prokurator, obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy strony, albo prowadził postępowanie przygotowawcze,
6) brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydał zaskarżone zarządzenie,
7) brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone,
8) brał udział w wydaniu orzeczenia, co do którego wniesiono sprzeciw,
9) prowadził mediację.

86

Czy powody wyłączenia trwają pomimo ustania uzasadniającej je okoliczności?

Powody wyłączenia trwają mimo ustania uzasadniającego je małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.

87

Czy sędzia który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego wnioskiem o wznowienie lub zaskarżonego w trybie kasacji może orzekać co do tego wniosku lub kasacji?

Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego wnioskiem o wznowienie lub zaskarżonego w trybie kasacji, nie może orzekać co do tego wniosku lub tej kasacji

88

Co się dzieje z sędzią kiedy istnieje uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności?

Sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Wniosek o wyłączenie sędziego po rozpoczęciu przewodu sądowego pozostawia się bez rozpoznania, chyba że przyczyna wyłączenia powstała lub stała się stronie wiadoma dopiero po rozpoczęciu przewodu.

89

Kto wnioskuje o wyłączenie sędziego?

Wyłączenie następuje na żądanie sędziego, z urzędu lub na wniosek strony.

90

Co się dzieje jeżeli sędzia sam uznaje że jest wyłączony z mocy prawa?

Jeżeli sędzia uznaje że zachodzi przyczyna wyłączająca go z mocy prawa, wyłącza się składając oświadczenie na piśmie do akt, a na jego miejsce wstępuje inny sędzia.

91

Co się dzieje z sędzią, co do którego zgłoszony wniosek o wyłączenie go z powodu uzasadnionej wątpliwości co do jego bezstronności?

Sędzia co do którego zgłoszono wniosek o wyłączenie z powodu uzasadnionej wątpliwości co do jego bezstronności, może złożyć do akt stosowne oświadczenie na piśmie i powstrzymuje się od udziału w sprawie; jest jednak obowiązany przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki.

92

Kiedy o wyłączeniu sędziego orzeka sąd wyższego rzędu?

O wyłączeniu orzeka sąd przed którym toczy się postępowanie; w składzie orzekającym w kwestii wyłączenia nie może brać udziału sedzia, którego dotyczy wyłączenie. W razie niemożności utworzenia takiego składu sądu, w kwestii wyłączenia orzeka sąd wyższego rzędu.

93

Co się dzieje jeżeli z powodu wyłączenia sędziów rozpoznanie sprawy w danym sądzie jest niemożliwe?

Jeżeli z powodu wyłączenie sędziów rozpoznanie sprawy w danym sądzie jest niemożliwe, sąd wyższego rzędu przekazuje sprawę innemu sądowi równorzędnemu.

94

Kto jest oskarżycielem publicznym przed wszystkimi sądami?

Oskarżycielem publicznym przed wszystkimi sądami jest prokurator. W wypadkach określonych w ustawie czynności procesowe wykonuje prokurator bezpośrednio przełożony lub prokurator nadrzędny. Prokuratorem nadrzędnym jest prokurator kierujący jednostką organizacyjną wyższego stopnia, a także prokurator tej jednostki lub prokurator delegowany w zakresie zleconych mu czynności.

95

Czy inny niż prokurator organ państwowy może być oskarżycielem publicznym

Inny organ państwowy może być oskarżycielem publicznym z mocy szczególnych przepisów ustawy, określających zakres jego działania.

96

Kiedy udział prokuratora w rozprawie jest obowiązkowy?

W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego udział prokuratora w rozprawie jest obowiązkowy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

97

Czy prokurator i inne osoby prowadzące postępowanie przygotowawcze oraz inni oskarżyciele publiczni podlegają wyłączeniu? na jakich zasadach?

Tak, na zasadach tych samych co sędzia. Ponadto podlegają wyłączeniu jeżeli brały udział w sprawie jako obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel społeczny lub przedstawiciel ustawowy strony.

98

Kto orzeka o wyłączeniu prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego?

O wyłączeniu prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego orzeka prokurator nadzorujący postępowanie lub bezpośrednio przełożony.

99

Czy czynności dokonane przez osobę podlegającą wyłączeniu stają się bezskuteczne?

Czynności dokonane przez osobę podlegającą wyłączeniu, zanim ono nastąpiło, nie są z tej przyczyny bezskuteczne; jednakże czynność dowodową należy na żądanie strony, w miarę możności, powtórzyć.