Pronoun सर्व नामन् Declension Flashcards Preview

Sanskrit Notes > Pronoun सर्व नामन् Declension > Flashcards

Flashcards in Pronoun सर्व नामन् Declension Deck (42):
1

mad मद् - I
asmad अस्मद् - we
1 १ prathamā nominative

अहम्
आवाम्
वयम्

2

mad मद् - I
asmad अस्मद् - we
2 २ dvitīyā accusative - me, us

माम् मा
आवाम् नौ
अस्मान् न:

3

mad मद् - I
asmad अस्मद् - we
3 ३ tṛtīyā instrumental - with/by me, us

मया
अवाभ्याम्
अस्माभि:

4

mad मद् - I
asmad अस्मद् - we
4 ४ caturthī dative - to/for me, us

मह्यम् मे
अवाभ्याम् नौ
अस्मभ्यम् न:

5

mad मद् - I
asmad अस्मद् - we
5 ५ pañcamī ablative - from/than me, us

मत्
अवाभ्याम्
अस्मत्

6

mad मद् - I
asmad अस्मद् - we
6 ६ ṣaṣṭhī genitive - my, our

मम मे
आवयो: नौ
अस्माकम् न:

7

mad मद् - I
asmad अस्मद् - we
7 ७ saptamī locative - in/on me, us

मयि
आवयो:
अस्मासु

8

tvad त्वद् - you (sing.) yuṣmad युष्मद् - (pl.)
1 १ prathamā nominative - you

त्वम्
युवाम्
यूयम्

9

tvad त्वद् - you (sing.) yuṣmad युष्मद् - (pl.)
2 २ dvitīyā accusative - you (object)

त्वाम् - त्वा
युवाम् - वाम्
युष्मान् - व:

10

tvad त्वद् - you (sing.) yuṣmad युष्मद् - (pl.)
3 ३ tṛtīyā instrumental - with/by you

त्वया
युवाभ्याम्
युष्माभि:

11

tvad त्वद् - you (sing.) yuṣmad युष्मद् - (pl.)
4 ४ caturthī dative - for you

तुभ्यम् - ते
युवाभ्याम् - वाम्
युष्मभ्यम् - व:

12

tvad त्वद् - you (sing.) yuṣmad युष्मद् - (pl.)
5 ५ pañcamī ablative - from you

त्वत्
युवाभ्याम्
युष्मत्

13

tvad त्वद् - you (sing.) yuṣmad युष्मद् - (pl.)
6 ६ ṣaṣṭhī genitive - your

तव - ते
युवयो: - वाम्
युष्माकम् - व:

14

tvad त्वद् - you (sing.) yuṣmad युष्मद् - (pl.)
7 ७ saptamī locative - in/on you

त्वयि
युवयो:
युष्मासु

15

tad तद् (puṃ-liṅga) he
[एष: for person close]
1 १ prathamā nominative - he, they

स:
तौ
ते

16

tad तद् (puṃ-liṅga) he
[एष: for person close]
2 २ dvitīyā accusative - him, them

तम्
तौ
तान्

17

tad तद् (puṃ-liṅga) he
[एष: for person close]
3 ३ tṛtīyā instrumental - with/by him, them

तेन
ताभ्याम्
तै:

18

tad तद् (puṃ-liṅga) he
[एष: for person close]
4 ४ caturthī dative - for him, them

तस्मै
ताभ्याम्
तेभ्य:

19

tad तद् (puṃ-liṅga) he
[एष: for person close]
5 ५ pañcamī ablative - from him, them

तस्मात्
ताभ्याम्
तेभ्य:

20

tad तद् (puṃ-liṅga) he
[एष: for person close]
6 ६ ṣaṣṭhī genitive - his, their

तस्य
तयो:
तेषाम्

21

tad तद् (puṃ-liṅga) he
[एष: for person close]
7 ७ saptamī locative - in/on him, them

तस्मिन्
तयो:
तेषु

22

tad तद्
(napuṃsaka-liṅga) it/that
1 १ prathamā nominative - it, those

तत्
ते
तानि

23

tad तद् (napuṃsaka-liṅga) it/that
2 २ dvitīyā accusative - it (object), those


तत्
ते
तानि

24

tad तद् (napuṃsaka-liṅga) it/that
3 ३ tṛtīyā instrumental - with/by it, those

तेन
ताभ्याम्
तै:

25

tad तद् (napuṃsaka-liṅga) it/that
4 ४ caturthī dative - for it, those

तस्मै
ताभ्याम्
तेभ्य:

26

tad तद् (napuṃsaka-liṅga) it/that
5 ५ pañcamī ablative - from it, those
तस्मात्
ताभ्याम्
तेभ्य:

27

tad तद् (napuṃsaka-liṅga) it/that
6 ६ ṣaṣṭhī genitive - of it, its, those

तस्य
तयो:
तेषाम्

28

tad तद् (napuṃsaka-liṅga) it/that
7 ७ saptamī locative - in/on it, those

तस्मिन्
तयो:
तेषु

29

tad तद् (strī-liṅga) she
1 १ prathamā nominative - she, they

सा
ते
ता:

30

tad तद् (strī-liṅga) she
2 २ dvitīyā accusative - her, them
ताम्
ते
ता:

31

tad तद् (strī-liṅga) she
3 ३ tṛtīyā instrumental - with/by her, them

तया
ताभ्याम्
ताभि:

32

tad तद् (strī-liṅga) she
4 ४ caturthī dative - for her, them

तस्यै
ताभ्याम्
ताभ्य:

33

tad तद् (strī-liṅga) she
5 ५ pañcamī ablative - from her, them
तस्याः
ताभ्याम्
ताभ्य:

34

tad तद् (strī-liṅga) she
6 ६ ṣaṣṭhī genitive - her, their

तस्या:
तयो:
तासाम्

35

tad तद् (strī-liṅga) she
7 ७ saptamī locative - in/on her, them

तस्याम्
तयो:
तासु

36

yad यद् who/whom, what/which
1 १ prathamā nominative - who

य:
यौ
ये

37

yad यद् who/whom, what/which
2 २ dvitīyā accusative - whom

यम्
यौ
यान्

38

yad यद् who/whom, what/which
3 ३ tṛtīyā instrumental - with/by whom

येन
याभ्याम्
यै:

39

yad यद् who/whom, what/which
4 ४ caturthī dative - for whom

यस्मै
याभ्याम्
येभ्य:

40

yad यद् who/whom, what/which
5 ५ pañcamī ablative - from whom
यस्मात्
याभ्याम्
येभ्य:

41

yad यद् who/whom, what/which
6 ६ ṣaṣṭhī genitive - whose

यस्य
ययो:
येषाम्

42

yad यद् who/whom, what/which
7 ७ saptamī locative - in/on whom

यस्मिन्
ययो:
येषु